Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TP-12KDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria przekładu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia klasyczna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, uczenie problemowe (problem-based learning), metoda ćwiczeniowa, metoda projektu.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach humanistycznych,

- wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy przekładu,

- strukturalistyczne i semiotyczne badania nad przekładem,

- przekład w ujęciu hermeneutycznym,

- polisystemowa teoria przekładu,

- zwrot kulturowy w Translation Studies,

- przekład w perspektywie studiów feministycznych, genderowych i postkolonialnych,

- przekładoznawstwo kognitywistyczne,

- tłumaczenie wspomagane komputerowo (Computer Assisted Translation, CAT),

- przekład audiowizualny,

- prawo autorskie a przekład,

- tłumaczenie tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych (z języka angielskiego na polski).

Literatura:

Zalecana literatura:

G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000.

Polska myśl przekładoznawcza, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2013.

Postcolonial Translation. Theory and Practice, ed. S. Bassnett, H. Trivedi, Routlege 1999.

Routlege Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker, Routlege 1998.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- zreferować i porównać koncepcje przekładu wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych,

- wyjaśnić rolę studiów nad przekładem w całokształcie wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej,

- czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu teorii literatury i studiów nad przekładem w języku polskim i angielskim,

- dokonać przekładu średnio skomplikowanego tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski,

- przygotować i przedstawić w dowolnej formie prezentację o tematyce przekładoznawczej,

- czynnie uczestniczyć w zespołowej pracy translatorskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych, wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności translatorskich.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, zadowalająca umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), umiarkowana świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, słaba umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galia Simeonova-Konach
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kraskowska
Prowadzący grup: Ewa Kraskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)