Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-TP-12KDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria przekładu
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Informacje ogólne

1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Teoria przekładu

2. Kod zajęć/przedmiotu: 03-TP-12KDM

3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny):

4. Kierunek studiów: filologia klasyczna

5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II

6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki

7. Rok studiów (jeśli obowiązuje):

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 15 h W, 15 h ćw.

9. Liczba punktów ECTS: 4

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: prof. dr hab. Ewa Kraskowska, krask@amu.edu.pl

11. Język wykładowy: polski, angielski

12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach humanistycznych TPR_02

wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy przekładu TPR_02

strukturalistyczne i semiotyczne badania nad przekładem TPR_01, TPR_03, TPR_05

przekład w ujęciu hermeneutycznym TPR_01, TPR_03, TPR_05

polisystemowa teoria przekładu TPR_01, TPR_03, TPR_05

zwrot kulturowy w Translation Studies TPR_01, TPR_03, TPR_05

przekład w perspektywie studiów feministycznych, genderowych i postkolonialnych TPR_01, TPR_03, TPR_05

przekładoznawstwo kognitywistyczne TPR_01, TPR_03, TPR_05

tłumaczenie wspomagane komputerowo (Computer Assisted Translation, CAT) TPR_04, TPR_06

przekład audiowizualny TPR_01, TPR_03, TPR_05

prawo autorskie a przekład TPR_02

tłumaczenie tekstu naukowego z zakresu nauk humanistycznych (z języka angielskiego na polski) TPR_04, TPR_06

Informacje dodatkowe

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Metoda ćwiczeniowa

Metoda projektu

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU

Egzamin pisemny

Projekt

Esej

Prezentacja multimedialna

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 2

Czytanie wskazanej literatury 20

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 6j

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 20

Tłumaczenie fragmentu tekstu naukowego z j. angielskiego 20

Egzamin pisemny 2

SUMA GODZIN 100

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4

Literatura:

 G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000

 Polska myśl przekładoznawcza, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2013

 Postcolonial Translation. Theory and Practice, ed. S. Bassnett, H. Trivedi, Routlege 1999

 Routlege Encyclopedia of Translation Studies, ed. M. Baker, Routlege 1998

 Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:

Symbol EU dla zajęć/przedmiotu Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka: Symbole EK dla kierunku studiów

TPR_01 zreferować i porównać koncepcje przekładu wypracowane na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych K_W05

TPR_02 wyjaśnić rolę studiów nad przekładem w całokształcie wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej K_W05

TPR_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace teoretyczne z zakresu teorii literatury i studiów nad przekładem w języku polskim i angielskim

TPR_04 dokonać przekładu średnio skomplikowanego tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

TPR_05 przygotować i przedstawić w dowolnej formie prezentację o tematyce przekładoznawczej

TPR_06 czynnie uczestniczyć w zespołowej pracy translatorskiej

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych, wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności translatorskich

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, zadowalająca umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), umiarkowana świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, słaba umiejętność tłumaczenia tekstu naukowego z zakresu humanistyki z języka angielskiego na język polski

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych z nimi teorii przekładu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galia Simeonova-Konach
Prowadzący grup: Galia Simeonova-Konach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kraskowska
Prowadzący grup: Ewa Kraskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.