Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka przekładu (warsztaty) - spec. europejska edukacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SPW-31PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka przekładu (warsztaty) - spec. europejska edukacja kulturowa
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji europejska edukacja kulturowa dla DL-FilPol i DL-FH
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• prezentacja najistotniejszych zjawisk (literackich, kulturowych, itp.) związanych z tekstem wybranym do opracowania i tłumaczenia

• opanowanie i doskonalenie przez studentów umiejętności analityczno-interpretacyjnych, które pozwolą im lepiej zrozumieć tekst oryginalny oraz różnice i podobieństwa przekładów istniejących w języku polskim

• kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi, których podstawą jest krytyczna lektura różnych wersji przekładu wybranego tekstu

• kształcenie umiejętności samodzielnego przekładu fragmentu wybranego tekstu


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, prezentacja indywidualna, dyskusja w grupie

Pełny opis:

Główne elementy (językowe, strukturalne, kulturowe) wpływające na sposób tłumaczenia tekstu literackiego. Poetyka

przekładu.

Krytyczna lektura fragmentów polskich tłumaczeń wybranego tekstu literackiego.

Próby samodzielnego przekładu tekstu literackiego (prezentacja tłumaczenia, jego krytyczne omówienie oraz porównanie z istniejącymi tłumaczeniami polskimi).

Literatura:

• Krytyczna edycja tekstu będącego podstawą tłumaczenia.

• Polskie przekłady wybranego tekstu literackiego.

• Słowniki (np. Słownik języka polskiego, Słownik poprawnej polszczyzny, słowniki obcojęzyczne).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zastosować podstawowe metody analizy i interpretacji służące do zrozumienia wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego oraz do porównania jego istniejących polskich tłumaczeń

- gromadzić wiedzę o kulturze zorientowaną na zastosowania praktyczne w procesie tłumaczenia wybranego tekstu literackiego

- posługiwać się w tłumaczeniu różnymi stylami funkcjonalnymi polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej zaistniałej w tekście oryginalnym oraz rozpoznaje, ocenia i umie spożytkować ekspresywne, estetyczne i pragmatyczne możliwości języka polskiego

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności ogólne i dziedzinowe, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- potrafi przetłumaczyć na język polski fragment literackiego tekstu obcojęzycznego

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

• wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

• sprawność analityczno-interpretacyjna.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu z podkreśleniem różnic oraz podobieństw, świadomość językowych i kulturowych elementów determinujących poetykę przekładu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski

4,5 – wymagania podobne jak w przypadku oceny bardzo dobrej, choć możliwe są w tym przypadku drobne niedociągnięcia (dotyczące zwłaszcza praktycznych umiejętności przekładowych)

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności przekładowe oraz analityczno-interpretacyjne, które ograniczają możliwość szczegółowego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu

3,5 – zadowalająca umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych), słabsza świadomość językowych i kulturowych determinant przekładu, słaba umiejętność tłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski

3,0 – słaba umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych), niska świadomość językowych i kulturowych determinant przekładu, brak umiejętności tłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski

2,0 - niezadowalająca umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.