Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka przekładu (warsztaty) - spec. animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SP-31PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka przekładu (warsztaty) - spec. animacja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty specjalizacji animacja kultury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- prezentacja najistotniejszych zjawisk (literackich, kulturowych, itp.) związanych z tekstem wybranym do opracowania i tłumaczenia,

- opanowanie i doskonalenie przez studentów umiejętności analityczno-interpretacyjnych, które pozwolą im lepiej zrozumieć tekst oryginalny oraz różnice i podobieństwa przekładów istniejących w języku polskim,

- kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi, których podstawą jest krytyczna lektura różnych wersji przekładu wybranego tekstu,

- kształcenie umiejętności samodzielnego przekładu fragmentu wybranego tekstu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, rozwiązywanie zadań.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- główne elementy (językowe, strukturalne, kulturowe) wpływające na sposób tłumaczenia tekstu literackiego; poetyka przekładu,

- krytyczna lektura fragmentów polskich tłumaczeń wybranego tekstu literackiego,

- próby samodzielnego przekładu tekstu literackiego (prezentacja tłumaczenia, jego krytyczne omówienie oraz porównanie z istniejącymi tłumaczeniami polskimi).

Literatura:

Zalecana literatura:

Krytyczna edycja tekstu będącego podstawą tłumaczenia.

Polskie przekłady wybranego tekstu literackiego.

Słowniki (np. Słownik języka polskiego, Słownik poprawnej polszczyzny, słowniki obcojęzyczne).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- zastosować podstawowe metody analizy i interpretacji służące do zrozumienia wybranego obcojęzycznego tekstu literackiego oraz do porównania jego istniejących polskich tłumaczeń,

- gromadzić wiedzę o kulturze zorientowaną na zastosowania praktyczne w procesie tłumaczenia wybranego tekstu literackiego,

- posługiwać się w tłumaczeniu różnymi stylami funkcjonalnymi polszczyzny w zależności od sytuacji komunikacyjnej zaistniałej w tekście oryginalnym oraz rozpoznaje, ocenia i umie spożytkować ekspresywne, estetyczne i pragmatyczne możliwości języka polskiego,

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności ogólne i dziedzinowe, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

- przetłumaczyć na język polski fragment literackiego tekstu obcojęzycznego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu z podkreśleniem różnic oraz podobieństw, świadomość językowych i kulturowych elementów determinujących poetykę przekładu, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski.

dobry plus (+db; 4,5): wymagania podobne jak w przypadku oceny bardzo dobrej, choć możliwe są w tym przypadku drobne niedociągnięcia (dotyczące zwłaszcza praktycznych umiejętności przekładowych).

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności przekładowe oraz analityczno-interpretacyjne, które ograniczają możliwość szczegółowego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych), słabsza świadomość językowych i kulturowych determinant przekładu, słaba umiejętność tłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski.

dostateczny (dst; 3,0): słaba umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych), niska świadomość językowych i kulturowych determinant przekładu, brak umiejętności tłumaczenia wskazanego fragmentu tekstu literackiego z języka obcego na język polski.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca umiejętność krytycznego porównania różnych wersji przekładu wybranego tekstu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Śniedziewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Śniedziewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.