Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-22LPDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku literatury powszechnej (st. mag.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia: seminarium magisterskie

2. Kod modułu kształcenia: 03-SM-22LPDM

3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy

4. Kierunek studiów: Literatura powszechna

5. Poziom studiów – II stopień

6. Rok studiów: II

7. Semestr – zimowy i letni

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 60 h konwersatorium (30+30)

9. Liczba punktów ECTS: 14 (4+10)

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / prowadzących zajęcia: prowadzący seminarium w danym roku akademickim

11. Język wykładowy: polski

12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning): nie

Informacje szczegółowe

1.Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez:

- pomoc w określeniu tematu projektu badawczego (pracy magisterskiej)

- przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej)

- przygotowanie do stosowania specjalistycznych metod badawczych właściwych dla problematyki seminarium

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej)

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.

2.Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

- wola pisania pracy magisterskiej u osoby prowadzącej

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Zapoznanie się ze stanem badań danego zagadnienia SM_1, SM_4, SM_7

Dyskusja merytoryczna oraz sformułowanie własnego tematu badawczego SM_1, SM_2, SM_4, SM_7

Poszukiwanie i zapoznawanie się z literaturą źródłową i sekundarną SM_1, SM_4

Dyskusja nad kluczowymi problemami i kontekstami związanymi z tematyką prac SM_1 do SM_4

Dyskusja nad kolejnymi rozdziałami pracy SM_1 do SM_6

Konstrukcja pracy oraz czynności redakcyjne SM_5, SM_6

Informacje dodatkowe

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU

Egzamin ustny

Inne (jakie?) -

Przedstawienie gotowej pracy

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć

Czytanie wskazanej literatury 120

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 150

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia 40

SUMA GODZIN 370

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 14

Literatura:

Literatura polecona przez prowadzącego seminarium oraz zaproponowana przez uczestników zajęć, dostosowana do tematyki danego seminarium. Prowadzący podaje także sposób dotarcia do prac w postaci cyfrowej.

Efekty uczenia się:

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:

Symbol EU dla zajęć/przedmiotu Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU

student/ka: Symbole EK dla kierunku studiów

SM_1 wykazuje się szeroką i ukontekstowioną wiedzą niezbędną do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej) K_W01 do K_W11, K_U01, K_U02, K_U05, K_U07, K_U09, K_U12, K_K01, K_K02

SM_2 potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy K_U02 do K_U11

SM_3 rozumie i stosuje zasady prawa autorskiego, szanuje zasady własności intelektualnej K_K01, K_K03, K_K05

SM_4 potrafi wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne w samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej) K_U11, K_U12, K_K01 do K_K07

SM_5 zna formalne zasady redagowania pracy magisterskiej (sporządzanie bibliografii, przypisów, spisu treści) K_K03

SM_6 umie opracować konspekt /rozdział pracy magisterskiej lub sporządzić opis projektu badawczego K_U09, K_K05

SM_7 potrafi streścić merytorycznie publikacje naukową ze swojej dziedziny w języku polskim lub obcym K_U10, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

5,0 – bardzo dobre opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

4,5 – jw. , z nieznacznymi niedociągnięciami i nieścisłościami

4,0 – dobre opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

3,5 – zadowalające opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

3,0 – podstawowe opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

2,0 – niezadowalające opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert, Ewa Rajewska, Krzysztof Skibski, Mateusz Stróżyński, Piotr Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert, Michał Januszkiewicz, Marek Kaźmierczak, Radosław Piętka, Ewa Rajewska, Mateusz Stróżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.