Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-22CSDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DU-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii chorwackiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia chorwacka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny językoznawstwa południowosłowiańskiego, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;


instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania wiedzy językoznawczej w palnie synchronii i diachronii, planowanie i organizacja, wiedza ogólna, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym i bułgarskim/ serbskim/chorwackim na tematy związane z projektowaniem pracy magisterskiej, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania decyzji;

systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce, kreatywność, rozumienie innych kultur i zwyczajów, dbałość o jakość, pragnienie sukcesu i dążenie do niego.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 zaprezentowanie podstawowych metod i teorii językoznawczych (strukturalizmu, gramatyki transformacyjno-generatywnej, kognitywizmu) SM_01, SM_02, SM_04, SM_07

TK_02 Przedstawienie podstawowych teorii i metod komparatystycznych w dziedzinie językoznawstwa SM_01, SM_02, SM_04, SM_07

TK_03 Ukazanie ważnych dla badań językowych kategorii socjologicznych, psychologicznych i pojęć filozoficznych SM_01, SM_02, SM_04, SM_07

TK_04 Ugruntowanie zasad badania tekstu (analizy i interpretacji) SM_03, SM_05, SM_08

TK_05 Przeprowadzenie wzorcowych analiz języka wybranych tekstów pod względem fonetyki, leksyki, morfologii i składni SM_03, SM_05, SM_07, SM_08

TK_06 Przypomnienie zasad operowania elementami warsztatu bibliograficznego SM_09

TK_07 Zaprezentowanie zasad kompozycji opracowania naukowego SM_06, SM_09

TK_08 Prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej SM_10

Literatura:

J. Anusiewicz: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

M. Bugajski: Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.

J. Bartmiński: Językowy obraz świata, Lublin 1999.

J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995.

U. Eco: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

J. Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967.

K. Wójcik: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

SM_01 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki języków południowosłowiańskich, potrafi wyliczyć i omówić językoznawcze metodologie badawcze oraz prawidłowo posługuje się terminologią językoznawczą K_W02, K_W03, K_W08, K_W12, K_W22,

SM_02 potrafi wyjaśnić założenia poszczególnych metod językoznawczych, zakwalifikować je, rozpoznać i pokazać w wypowiedziach badawczych K_W02, K_W03, K_W08, K_W12, K_W22

SM_03 potrafi wdrożyć zyskaną wiedzę teoretyczną językoznawczą i metodologiczną we własnej praktyce badawczej; potrafi interpretować zjawiska i zmiany językowe, stosując założenia poszczególnych metod językoznawczych K_U04, K_U06, K_U12, K_U13, K_K01, K_K02

SM_04 ocenia przydatność poszczególnych metod językoznawczych dla własnej pracy badawczej, zdobywa umiejętność poprawnej argumentacji, przekonywania i obrony własnego zdania oraz formułowania wniosków naukowych K_U06, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, KU_014, K_U22, K_K01, K_K02

SM_05 potrafi zanalizować teksty pisane w poszczególnych językach/ dialektach, kategoryzować je i klasyfikować, porównać teksty spisywane w różnych epokach i wyławiać w nich innowacje, przedyskutować swe przemyślenia w mowie i piśmie K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U17

SM_06 potrafi uzasadnić wybór tematu pracy magisterskiej i zastosowanej w jego realizacji metody badawczej K_U06, K_U07, K_U09, K_U12, K_U13, KU_014

SM_07 umie kompilować i integrować wiedzę zyskaną dzięki lekturze tekstów naukowych K_U06, K_U12, K_U13, K_U14. K_U22

SM_08 umie uogólnić wnioski płynące z analizy językowej tekstów autorów minionych epok, poprawnie interpretować przemiany współczesne w obrębie poszczególnych jezyków K_U12, K_U13, K_U14, K_U17,

SM_09 umie zaplanować i skomponować literaturoznawczą rozprawę naukową K_U08, K_U10

SM_10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej K_W24, K_K10, K_K12

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Dymczyk, Izabela Lis-Wielgosz, Mariola Mikołajczak, Krystyna Pieniążek-Marković, Joanna Rękas, Bogusław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.