Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SM-21LPDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla II roku literatury powszechnej (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

literatura powszechna

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- pomoc w określeniu tematu projektu badawczego (pracy magisterskiej),

- przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- przygotowanie do stosowania specjalistycznych metod badawczych właściwych dla problematyki seminarium,

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaliczony pierwszy rok studiów.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

14 (4+10)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- zapoznanie się ze stanem badań danego zagadnienia,

- dyskusja merytoryczna oraz sformułowanie własnego tematu badawczego,

- poszukiwanie i zapoznawanie się z literaturą źródłową i sekundarną,

- dyskusja nad kluczowymi problemami i kontekstami związanymi z tematyką prac,

- dyskusja nad kolejnymi rozdziałami pracy

- konstrukcja pracy oraz czynności redakcyjne.

Literatura:

Zalecana literatura:

Literatura polecona przez prowadzącego seminarium oraz zaproponowana przez uczestników zajęć, dostosowana do tematyki danego seminarium. Prowadzący podaje także sposób dotarcia do prac w postaci cyfrowej.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- wykazuje się szeroką i ukontekstowioną wiedzą niezbędną do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy,

- rozumie i stosuje zasady prawa autorskiego, szanuje zasady własności intelektualnej,

- potrafi wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne w samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- zna formalne zasady redagowania pracy magisterskiej (sporządzanie bibliografii, przypisów, spisu treści),

- umie opracować konspekt /rozdział pracy magisterskiej lub sporządzić opis projektu badawczego,

- potrafi streścić merytorycznie publikacje naukową ze swojej dziedziny w języku polskim lub obcym.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

dobry plus (+db; 4,5): jw., z nieznacznymi niedociągnięciami i nieścisłościami.

dobry (db; 4,0): dobre opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalające opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

dostateczny (dst; 3,0): podstawowe opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalające opanowanie techniki pisania pracy magisterskiej pod względem merytorycznym i redakcyjnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Januszkiewicz, Maciej Junkiert, Marek Kaźmierczak, Radosław Piętka, Mateusz Stróżyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert, Aleksandra Kosicka-Pajewska, Ewa Kraskowska, Agata Stankowska-Kozera, Mateusz Stróżyński, Piotr Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusław Bakuła, Zofia Dambek-Giallelis, Agnieszka Gajewska, Ewa Kraskowska, Agnieszka Rydz, Piotr Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Dambek-Giallelis, Maciej Junkiert, Ewa Kraskowska, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Robert Maryks
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)