Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SL-31WDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku DL-WOT
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- przygotowanie studentów do napisania rozprawy licencjackiej na temat związany z kierunkiem studiów;

- zapoznanie studentów z różnymi sposobami badania teatru w relacji do innych sztuk;

- zapoznanie studentów z różnymi formami i gatunkami teatru i widowisk;

- wprowadzenie do zagadnień wspóczesnego teatrui widowisk;

- uporządkwanie refleksji metodologicznej;

- nabycie umiejętności porozumiewania się z ekspertami z dziedziny współczesnej estetyki artystycznej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

seminarium licencjackie

Pełny opis:

Metodologia badań teatralnych - wprowadzenie.

Zasady poprawnego przygotowania prac licencjackich (kwerenda, zapis bibliograf.; kompozycja).

Typy, odmiany, gatunki, formy i rodzaje teatru i widowisk, ze szczególnym uwzględnieniem teatru współczesnego

Sposoby badania teatru i widowisk kulturowych.

Konteksty kulturowe i polityczne w badaniach teatralnych

Teatr postdramatyczny.

Teatr wobec przemian społeczno-cywilizacyjnych.

Wprowadzenie do współczesnej sztuki interaktywnej .

Teatr wobec innych form sztuki w XX wieku.

Analiza zagadnień związanych z widowiskami kulturowymi, animacją społeczności lokalnych.

Literatura:

Steve Dixon, Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge 2007

Hans -Thies Lehman, Teatr postdramatyczny, Kraków 2004

R. Goldberg, Performance Art. From Futurism to the Present. New York 2001

Aktor teoretyczny, red. J. Krakowska-Narożniak, Warszawa 2002

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. E. Klekot, Warszawa 2010

R. Schechner, Performatyka. Wstęp, Wrocław 2006

E. Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008

Postmodernizm, pod red. R. Nycza, Kraków 1996

„Dziady”. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego, red. T. Kornaś i G. Niziołek, Kr. 1999;

Prussak M., Czy jeszcze słychać głos romantyzmu? Warszawa 2007;

Ratajczakowa D, W krysztale i w płomieniu; Studia i szkice o dramacie i teatrze, t. 1-2, Wrocław2006;

Tradycja romantyczna w teatrze polskim, pod redakcją D. Kosińskiego, 2007;

- Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowisk kulturowego. Red. John J. MacAloon. Przekład Katarzyna Przyłuska-Urbanowicz. Warszawa 2009;

Dudzik W., Struktura w antystrukturze. Szkice o karnawale i teatrze. Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

- sformułować refleksję metodologiczną na temat wybranych form teatru i widowisk kulturowych;

- zaprezentować wiedzę na temat relacji teatru i innych sztuk w perpektywie historycznej i wspólczesnje (na wybranych przykładach)

- zaprezentować wiedzę z zakresu terminologii nauk humanistycznych w zakresie badań nad dramatem, teatrem i widowiskami kulturowymi;

- sprawnie i samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać selekcjonować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł tradycyjnych oraz współczesnych, w tym zasobów cyfrowych i internetowych baz danych

- potrafi posługiwać się różnymi narzędziami metodologicznymi i powiązać je z analizowanym przez siebie zagadnieniem

- potrafi przeprowadzić analizę i interpretację wytworów kultury współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem teatru i widowisk,

posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim temat studiowanego przedmiotu

- potrafi inicjować zdarzenia naukowo-artystyczne w ramach różnorodnych form współczesnej kultury

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inicjować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

− aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);

− przygotowanie projektu pracy licencjackiej (zaliczenie I semestr);

− wartość merytoryczna prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- umiejętność zaprezentowania wiedzy nabytej w ramach przedmiotu.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków refleksji nad teatrem i widowiskami kulturowymi, umiejętność formułowania samodzielnych i pogłębionych opinii,

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami,

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji, ograniczony sposób formułowania oryginalnych konkluzji,

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji,

3,0 - zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad teatrem i widowiskami kulturowymi,

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach dotyczących teatru i widowisk kulturowch.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.