Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SEM-12PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.polonistyka.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska (opcja literaturoznawcza)

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej poprzez:

- pomoc w określeniu tematu projektu badawczego (pracy magisterskiej)

- przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej)

- przygotowanie do stosowania specjalistycznych metod badawczych właściwych dla problematyki seminarium

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej)

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

- określenie merytorycznej i metodologicznej specyfiki seminarium oraz zasad pisania prac magisterskich,

- prezentacja tematów prac magisterskich i dyskusja na ich temat,

- dokonanie przez studentów wyboru tematu pracy magisterskiej,

- przedyskutowanie kluczowych problemów i kontekstów związanych z tematyką prac,

- prezentacja konspektów /rozdziałów prac lub opisów projektów badawczych połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

Według rekomendacji promotorów prac magisterskich, w zależności od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wykazać się szeroką i ukontekstowioną wiedzą niezbędną do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

- stosować zasady prawa autorskiego,

- wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- wykazać się znajomością formalnych zasad redagowania pracy magisterskiej (sporządzanie bibliografii, przypisów, spisu treści),

- opracować konspekt /rozdział pracy magisterskiej lub sporządzić opis projektu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny

- ocena aktywności w trakcie zajęć,

- ocena konspektu pracy magisterskiej.

Kryteria oceny

Ocenie podlegają następujące elementy:

- aktywność studentów w trakcie zajęć grupowych,

- samodzielność w rozwiązywaniu problemów badawczych,

- merytoryczne i metodologiczne walory oraz poprawność formalno-językowa konspektu lub rozdziału pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.