Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-32JPODL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii polskiej jako obcej (st. lic)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska jako obca

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- przekazanie wiedzy niezbędnej do napisania pracy,

- doskonalenie umiejętności pisania prac spełniających formalne i merytoryczne wymagania ustalone dla prac dyplomowych na studiach polonistycznych,

- przypomnienie zasad i konieczności poszanowania prawa autorskiego,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnego napisania pracy dyplomowej,

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium,

- kształcenie kompetencji niezbędnych do podjęcia studiów na II stopniu.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Określa je promotor, w zależności od tematu seminarium dyplomowego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda ćwiczeniowa, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

11

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- formułowanie problemów badawczych, formułowanie tez i argumentów, prowadzenie badań,

- prezentacja konspektów prac lub ich fragmentów połączona z dyskusją na temat kluczowych problemów i kontekstów związanych z tematyką prac,

- doskonalenie kompetencji dotyczących kwerend bibliotecznych, archiwalnych, internetowych; różne sposoby poszukiwania informacji i gromadzenia literatury przedmiotu; dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami,

- realizacja projektu.

Literatura:

Zostanie ustalona w trakcie zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi samodzielnie napisać na wybrany temat pracę o charakterze akademickim na poziomie właściwym dla stopnia zawodowego licencjata, rozwiązywać problemy badawcze, samodzielnie formułować zadania,

- potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych członków grupy,

- potrafi stosować zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej,

- potrafi wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne do opracowania tematu pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, praca dyplomowa w pełni oryginalna, dobrze wykorzystująca literaturę źródłową i literaturę przedmiotu, nienaganna pod względem formalnym i językowym.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalno-językowej w pracy dyplomowej.

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca dyplomowa poprawna, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy, praca o przeciętnych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, praca merytorycznie słaba, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, praca bezwartościowa pod względem merytorycznym, niedopuszczalne błędy językowe i formalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Hofmański, Michał Januszkiewicz, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ksymena Filipowicz-Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Hofmański, Agnieszka Kula, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Lisowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Karolak, Tomasz Lisowski, Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.