Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-SD-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- pomoc w określeniu tematu projektu badawczego (pracy magisterskiej),

- przekazanie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- przygotowanie do stosowania specjalistycznych metod badawczych właściwych dla problematyki seminarium,

- zapoznanie studentów z zasadami prawa autorskiego,

- doskonalenie umiejętności pracy w grupie pod kierunkiem promotora,

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnych do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- kształtowanie świadomości literackiej, językowej i kulturalnej uczestników seminarium.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda projektu, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

9 (3+6)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- merytoryczna i metodologiczna specyfika seminarium oraz zasad pisania prac magisterskich,

- prezentacja tematów prac magisterskich i dyskusja na ich temat,

- dokonanie przez studentów wyboru tematu pracy magisterskiej,

- przedyskutowanie kluczowych problemów i kontekstów związanych z tematyką prac,

- prezentacja konspektów/rozdziałów prac lub opisów projektów badawczych połączona z dyskusją na ich temat.

Literatura:

Według rekomendacji promotorów prac magisterskich, w zależności od tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- wykazuje się szeroką i ukontekstowioną wiedzą niezbędną do samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji związanej z tematyką seminarium, formułując własne poglądy i odnosząc się do opinii wyrażanych przez innych człon-ków grupy,

- potrafi stosować zasady prawa autorskiego, a także wprowadzać pozyskane dane do własnych prac, krytycznie i twórczo przetwarzać je z poszanowaniem za-sad własności intelektualnej,

- potrafi wyszukiwać i przetwarzać specjalistyczne informacje niezbędne samodzielnej realizacji projektu badawczego (napisania pracy magisterskiej),

- wykazuje się znajomością formalnych zasad redago-wania pracy magisterskiej (sporządzanie bibliografii, przypisów, spisu treści),

- potrafi opracować konspekt/rozdział pracy magisterskiej lub sporządzić opis projektu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo wysoki poziom wiedzy związanej z tematyką seminarium i jej kontekstami, wysoka świadomość metodologiczna, wyróżniająca aktywność w trakcie zajęć, bardzo dobrze przemyślany projekt pracy magisterskiej, nienaganny pod względem formalnym i językowym konspekt / rozdział pracy (bogata i poprawnie uporządkowana bibliografia, dobrze zaplanowany układ treści) lub opis projektu badawczego.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, dopuszczalne drobne uchybienia natury formalnej w konspekcie/rozdziale pracy lub opisie projektu badawczego.

dobry (db; 4,0): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy i świadomości metodologicznej, umiarkowana aktywność w trakcie zajęć, konspekt / rozdział lub opis projektu poprawny, z drobnymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): dopuszczalne nieznaczne braki w wiedzy i świadomości metodo-logicznej, słaba aktywność w trakcie zajęć, konspekt / rozdział lub opis projektu o przecięt-nych walorach merytorycznych, z większymi uchybieniami natury formalno-językowej.

dostateczny (dst; 3,0): znaczne braki w wiedzy, niski poziom świadomości metodologicznej, konspekt/rozdział lub opis projektu merytorycznie słaby, z dużymi uchybieniami natury formalno-językowej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedopuszczalne braki w wiedzy, brak aktywności w trakcie zajęć, brak konspektu / rozdziału pracy magisterskiej lub opisu projektu badawczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Borowczyk, Wojciech Hamerski, Marcin Jaworski, Jerzy Kaniewski, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Agnieszka Kula, Joanna Maleszyńska, Marek Osiewicz, Anna Piotrowicz, Beata Przymuszała, Wiesław Ratajczak, Grzegorz Raubo, Dorota Rojszczak-Robińska, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Barbara Sienkiewicz, Krzysztof Skibski, Monika Szczot, Michał Szczyszek, Leszek Teusz, Błażej Warkocki, Marek Wedemann, Elżbieta Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Agnieszka Czyżak, Jerzy Fiećko, Beata Gromadzka, Monika Grzelka, Michał Januszkiewicz, Barbara Judkowiak, Krzysztof Koc, Aleksandra Kosicka-Pajewska, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Joanna Maleszyńska, Tomasz Mizerkiewicz, Elżbieta Nowicka, Sylwia Panek, Maciej Parkitny, Beata Przymuszała, Dorota Rojszczak-Robińska, Andrzej Sieradzki, Agata Stankowska-Kozera, Leszek Teusz, Marek Wedemann, Małgorzata Witaszek-Samborska, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bednarek, Jerzy Borowczyk, Przemysław Czapliński, Zofia Dambek-Giallelis, Magdalena Graf, Bogumiła Kaniewska, Ewa Kaptur, Sylwia Karolak, Zbigniew Kopeć, Ewa Kraskowska, Jacek Nowakowski, Błażej Osowski, Anna Piotrowicz, Zbigniew Przychodniak, Ewa Rajewska, Joanna Smól, Barbara Sobczak, Agata Stankowska-Kozera, Błażej Warkocki, Marek Wedemann, Marta Wrześniewska-Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Czyżak, Michał Januszkiewicz, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk, Ewa Rajewska, Agata Stankowska-Kozera, Monika Szczot, Piotr Śniedziewski, Małgorzata Witaszek-Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.