Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwsza pomoc przedmedyczna - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PPP-12PDL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla spec. nauczycielskiej (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- wyposażenie studenta w wiedzę na temat organizacji działania systemu ratownictwa medycznego w Polsce,

- wyposażenie studenta w wiedzę umożliwiającą trafne rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i młodzieży,

- wyposażenie studenta w wiedzę na temat podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i młodzieży.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

0

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce,

- rozpoznawanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i młodzieży,

- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego dzieci i młodzieży,

- podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Zalecana literatura:

Dąbrowska J., Jędrzejewska H. (2013), Pierwsza Pomoc Przedmedyczna w szkole, Gdańsk, ODDK Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Kadr.

von Ribbeck J. (2010), Natychmiastowa pomoc w nagłych przypadkach dzieci, Poznań, Media Rodzina.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- zna organizację sytemu ratownictwa medycznego,

- posiada wiedzę umożliwiającą trafne rozpoznanie potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom i młodzieży,

- potrafi udzielić pierwszej pomocy uczniom w tym także potrafi wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i młodzieży.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- udział w zajęciach,

- wykonanie zadań w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Czapczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia laboratoryjne, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bartosz Czapczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie - niezaliczenie
Zajęcia laboratoryjne - Zaliczenie - niezaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)