Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polska literatura najnowsza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PLN-32PFDL-E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polska literatura najnowsza
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zapoznanie studentów z najwybitniejszymi dziełami polskiej literatury współczesnej,

- doskonalenie sztuki interpretacji utworu literackiego,

- pogłębienie umiejętności wartościowania literatury,

- rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania tradycji literackiej,

- wzbogacenie wiedzy na temat krytyki literackiej,

- kształcenie umiejętności sprawdzania przydatności nowych teorii interpretacyjnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie historii literatury polskiej do 1989 oraz poetyki i teorii literatury (przedmiotów kursowych z programu studiów pierwszego stopnia).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda ćwiczeniowa, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- literatura współczesna wobec historii literatury polskiej,

- pojęcia; modernizmu, modernizmu późnego, postmodernizmu,

- idiomy i konwencje poezji i prozy współczesnej,

- świat przedstawiony (tematy, problemy, idee) w literaturze najnowszej,

- pojęcie arcydzieła, kanonu, parnasu, tendencji, koniunktury literackiej,

- nowe sposoby interpretacji utworu literackiego,

- orientacje i funkcje krytyki literackiej,

- najnowsza literatura polska wobec literatury światowej.

Literatura:

Zalecana literatura:

T. Cieślak, Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Poznań 1999.

P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003.

J. Gutorow, Księga zakładek, Wrocław 2011.

Hiperteksty literackie. Literatura i nowe media, pod red. P. Mareckiego i M. Pisarskiego, Kraków 2011.

P. Śliwiński, Świat na brudno, Warszawa 2007.

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi wskazać najważniejsze (powszechnie uznane, najszerzej komentowane, najbardziej kontrowersyjne, uznane za przełomowe) utwory polskiej literatury najnowszej,

- potrafi dokonać samodzielnej interpretacji wybranych utworów literackich,

- potrafi ustalić i zastosować współcześnie stosowane kryteria wartościowania literatury; ustosunkować się do wybranych sporów krytycznoliterackich, których przedmiotem była ocena konkretnego dzieła polskiej literatury najnowszej,

- potrafi scharakteryzować stosunek literatury współczesnej do literackiej przeszłości; określić stan i kierunek przemian tradycji literackiej,

- potrafi napisać szkic interpretacyjny oraz recenzję wybranego utworu,

- potrafi uczestniczyć w dyskusji panelowej na temat literatury współczesnej oraz przygotować indywidualną wszechstronną prezentację wybranego utworu lub przygotować wprowadzenie (zagajenie) do dyskusji na określony temat.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość problematyki i poetyki utworów omówionych na ćwiczeniach i zalecanych do indywidualnego opracowania; umiejętność wskazania i objaśnienia głównych orientacji literatury po 1989 r.; umiejętność określenia stanu i przemian. tradycji literackiej; umiejętność samodzielnej interpretacji i oceny utworu; dobra znajomość recepcji omówionych dzieł; dobra orientacja w zakresie krytyki literackiej.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie recepcji krytycznoliterackiej.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniejsze umiejętności praktyczne – pisania i argumentowania na rzecz określonej opinii krytycznoliterackiej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość najważniejszych utworów, ich stosunku do tradycji literackiej, miejsca na mapie literatury współczesnej; podstawowa zdolność pisemnej i ustnej prezentacji efektów interpretacji i oceny dzieła.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość podstawowych dzieł literatury współczesnej; zdolność usytuowania ich wobec literackiej tradycji i nowoczesności; zdolność napisania szkicu/recenzji na elementarnym poziomie.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość utworów i kontekstów literatury współczesnej; poważne niedostatki w zakresie interpretacji literackiej; brak znajomości krytyki literackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Telicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dobrochna Dabert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)