Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Planowanie, diagnoza i ewaluacja - spec. nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PLDE-22PDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie, diagnoza i ewaluacja - spec. nauczycielska
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność nauczycielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

• uzyskanie podstawowej wiedzy na temat planowania, diagnozowania i ewaluacji w oświacie i w pracy polonisty,

• uzyskanie podstawowych wiadomości na temat diagnostyki edukacyjnej oraz pomiaru dydaktycznego,

• rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z planowaniem, diagnozą i ewaluacją w pracy polonisty, zwłaszcza z przygotowywaniem narzędzi sprawdzania i oceniania wytworów uczniowskich,

• przygotowanie do pracy w zespołach nauczycieli,

• przygotowanie do oceniania efektywności własnej pracy.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Projektowanie procesu kształcenia.

Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena, dobór i zatwierdzanie. Ewaluacja programów.

Plany pracy dydaktycznej. Rozkład materiału. Scenariusz lekcji/cyklu lekcji.

Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie bieżące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny. Sprawdzian kończący etap edukacyjny.

Etyczne i prawne aspekty procesu ewaluacji. Sprawdzane i ocenianie jakości kształcenia i pracy szkoły. Ewaluacja.

Ocenianie nauczyciela. Analiza i ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Literatura:

• Autoewaluacja w szkole, red. E. Tołwińska – Królikowska, Warszawa 2010.

• A. Biernacka, Sposoby angażowania uczniów w proces dydaktyczny, czyli o planowaniu, [w:] Doskonalenie warsztatu pracy polonisty, pod red. A. Janus - Sitarz, Kraków 2005.

• B. Chrząstowska, Programowanie na studiach podyplomowych, „Polonistyka” 2002.

• Ewaluacja w edukacji, pod red. G. Mazurkiewicza, Kraków 2012.

• R. Fisher, Uczymy, jak się uczyć, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1999.

• A. Janus – Sitarz, Komu potrzebne jest ocenianie? Wokół ewaluacji osiągnięć ucznia, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, Kraków 2004.

• B. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2009.

• B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1991.

• Materiały ze stron internetowych instytucji oświatowych zajmujących się ewaluacją oraz ocenianiem (np.: arkusze egzaminacyjne, raporty ze sprawdzianów i egzaminów, prezentacje dotyczące oceniania zewnętrznego i wewnętrznego, oceniania kształtującego, zadań na egzaminach):

www.men.gov.pl, www.cke.amu.edu.pl, www.ceo.org.pl, www.ptde.org.pl , www.npseo.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

ma podstawową wiedzę na temat związków projektowania procesu dydaktycznego z podstawą programową, programem/podręcznikiem i wymaganiami sprawdzianu po szóstej klasie;

umie przeanalizować, ocenić i dostosować do własnych potrzeb plany pracy dydaktycznej i/lub ułożyć własny plan;

ma i potrafi zastosować wiedzę na temat kontroli i oceny efektów pracy uczniów, jej rodzajów i funkcji, tj. potrafi sprawdzić, ocenić i przeanalizować efekty pracy uczniów, dobierając do swoistości prac i stosując kryteria polonistyczne;

potrafi skonstruować testy i sprawdziany odpowiednie dla szkoły podstawowej i powiązane z własnymi planami dydaktycznymi i wymaganiami sprawdzianu po klasie szóstej oraz rozwijające kreatywność uczniów;

ma wiedzę o uwarunkowaniach prawnych i etycznych procesu ewaluacji pracy na lekcjach języka polskiego; potrafi analizować efekty własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej;

potrafi napisać scenariusz lekcji/cyklu lekcji w zgodzie ze swoim planem dydaktycznym;

potrafi zaprojektować narzędzia diagnozy i zaplanować wykorzystanie w scenariuszu lekcji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają następujące elementy:

a) test po zakończeniu cyklu ćwiczeń, według skali punktowej: poniżej 50% możliwych do uzyskania punktów ocena 2.0; 51-60% ocena 3.0; 61-70% ocena 3.5; 71-80% ocena 4.0; 81-90% ocena 4.5; 91-100% ocena 5.0.

b) praca indywidualna polegająca na sprawdzeniu, zrecenzowaniu i ocenie pracy ucznia,

c) praca zaliczeniowa polegająca na przygotowaniu narzędzia sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, np. testu, sprawdzianu z oprzyrządowaniem,

d) aktywność podczas zajęć (indywidualna i w grupie).

UWAGA: wiedza zdobyta podczas ćwiczeń jest elementem egzaminu z metodyki nauczania na III roku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Gis, Aneta Grodecka, Beata Udzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.