Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PKT-22PDM-KR Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

fillologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

W toku praktyk zawodowych studentki i studenci:

a) rozszerzają raczej teoretyczne kształcenie specjalnościowe o praktyczne doświadczenia związane z działalnością instytucji życia literackiego;

b) budują własny warsztat zawodowy współpracując przy organizacji wydarzeń kulturalnych, redagując teksty, nawiązując kontakt z odbiorcami oraz administrując prace instytucji; podejmują również własne projekty związane z życiem literackim;

c) pogłębiają umiejętności współpracy w zespole, podziału pracy, pozyskiwania partnerów, zdobywania funduszy oraz innych form kapitału materialnego;

d) zdobywają umiejętności zawodowe: redakcja form krytycznoliterackich: recenzja, sprawozdanie, notka, felieton, esej; projektowanie wydarzeń: spotkań z artystami, promocja literatury, marketing;

e) zdobywają wiedzę na temat poznańskiego i ogólnopolskiego życia literackiego, wydawnictw, czasopism literackich i społeczno-kulturalnych, stacji radiowych i telewizyjnych, uczą się powiązań funkcjonalnych, prawnych i finansowych pomiędzy poszczególnymi instytucjami samorządowymi, centralnymi i prywatnymi.


Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

W zależności od roku studiów (I lub II) studentki i studenci posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, w które ich wdrażano w toku specjalnościowej edukacji w zakresie życia literackiego, krytyki literackiej, funkcjonowania instytucji kulturalnych oraz mediów.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Raczyńskich; Biblioteka PTPN; zasoby i źródła internetowe (repozytoria cyfrowe, wybrane strony autorskie, czasopisma internetowe); o udostępnienie materiałów studentki i studenci mogą zwrócić się do uniwersyteckich opiekunów praktyk – pracowników naukowych i doktorantów Zakładu Antropologii Literatury IFP UAM (pokój 241).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

- praca indywidualna

- praca zespołowa

- praca pod kierunkiem opiekuna praktyk z ramienia instytucji przyjmującej

- praca pod kierunkiem opiekuna praktyk z ramienia specjalności

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

80 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Praktyki zawodowe w redakcji czasopisma, gazety, radia, telewizji, w ośrodku kultury lub w wydawnictwie służą rozszerzeniu teoretycznego wymiaru kształcenia specjalnościowego o praktyczne doświadczenia związane z działalnością instytucji życia literackiego.

Pełny opis:

Praktyki zawodowe w redakcji czasopisma, gazety, radia, telewizji, w ośrodku kultury lub w wydawnictwie służą rozszerzeniu teoretycznego wymiaru kształcenia specjalnościowego o praktyczne doświadczenia związane z działalnością instytucji życia literackiego. Praktyki obejmują: praktyczne zapoznanie się z strukturą i działaniem redakcji czasopisma lub innej redakcji medium zajmującego się literaturą; zapoznanie się z metodami i trybem pracy zespołowej oraz komunikowania się w zespole; projektowanie, organizację i przeprowadzenie wydarzenia kulturalno-społecznego związanego z literaturą, w tym: pozyskanie współpracowników, środków finansowych i innych form kapitału materialnego, współpraca z wydawnictwami i mediami; korzystanie w konkretnych sytuacjach zawodowych z wiedzy o historii krytyki literackiej, współczesnym życiu literackim, socjologii literatury oraz kontekstach nauk humanistycznych; praktyczne zastosowanie wiedzy i kompetencji nabytych podczas warsztatów krytycznoliterackich w ramach zajęć specjalności: redakcja tekstu realizującego wybrany gatunek krytycznoliteracki: recenzja, relacja, esej, felieton, nota prasowa; praktyczne wykorzystanie wiedzy i kompetencji nabytych podczas zajęć z projektowania literatury w ramach specjalności: zaprojektowanie i przeprowadzenie akcji medialnej ogólnie promującej nawyki czytelnicze lub konkretnie dane wydarzenie kulturalne.

Literatura:

Studentki i studenci są zobowiązani do wykorzystania literatury zaleconej w toku kształcenia w ramach specjalności – obejmuje ona różnorodne pozycje, przydatne do wykorzystania różnych elementów wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobywanych w czasie realizacji poszczególnych przedmiotów. Wybór odpowiednich pozycji uzależniony jest od charakteru zadań wykonywanych w trakcie praktyk.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu praktyk student potrafi:

- wykorzystać – w ramach praktyk zawodowych w instytucjach życia literackiego – zaawansowaną wiedzę i terminologię związaną z gatunkami krytycznoliterackimi, historią krytyki literackiej, redakcją tekstu publicystycznego;

- stosować wiedzę na temat współczesnego polskiego i zagranicznego życia literackiego do formułowania krytycznych opinii związanych z zagadnieniami współczesnej kultury oraz przedstawić je w formie ustnej, pisemnej lub multimedialnej;

- samodzielnie zdobywać – w ramach praktyk zawodowych w instytucjach i mediach życia literackiego – wiedzę i rozwijać swoje umiejętności ogólne i dziedzinowe oraz zawodowe (dziennikarstwo, krytyka literacka, marketing), kierując się celami i wskazówkami sformułowanymi przez opiekuna naukowego i opiekuna praktyki zawodowej; potrafi podzielić zadania i przyjąć różne role w pracy zespołowej;

- zaprojektować, przygotować oraz przeprowadzić wydarzenie kulturalno-społeczne, wraz z pozyskaniem współpracowników i finansowania, kierowaniem zespołem, kontaktem z odbiorcami oraz przygotowaniem potrzebnych materiałów i przestrzeni; wypromować zorganizowane wydarzenie za pomocą wielorakich środków przekazu, mając świadomość różnorodności obiegów kulturalnych oraz kompetencji odbiorczych czytelników;

- posiłkując się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie studiów oraz w ramach samokształcenia przeprowadzić spotkanie autorskie, dyskusję panelową, debatę w gronie studenckim oraz pozastudenckim, bez względu na światopogląd, wyznanie czy społeczne pochodzenie uczestników wydarzenia;

- obsługiwać podstawowe programy komputerowe, prowadzić korespondencję formalną, redagować i dokonywać korekty tekstu;

- czynnie uczestniczyć w bieżącym życiu literackim kraju i świata; wymienić ważne nagrody i ich laureatów; wymienić i krytycznie omówić nowości wydawnicze w danej kategorii (np. proza polska, esej itp.); merytorycznie i profesjonalnie zabrać głos w dyskusji publicznej, na forum internetowym lub publikowanej w prasie.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- zaangażowanie w zadania, do których student jest w toku praktyk wdrażany i które są mu następnie powierzane do samodzielnej realizacji;

- wartość merytoryczna wypowiedzi studenta formułowanych ustnie i pisemnie w trakcie trwania praktyk, np. podczas publicznej dyskusji czy opublikowanych w ramach pracy w danej instytucji kulturalnej;

- sprawność i poprawność przygotowania zleconych zadań praktycznych;

- komunikacja w zespole oraz z podmiotami trzecimi.

Na ocenę wpływ ma opinia sformułowana przez opiekuna praktyk z instytucji przyjmującej na praktykę.

Skala ocen

5,0 – bardzo dobra znajomość i bardzo dobre opanowanie kluczowych wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z podstawowymi zagadnieniami funkcjonowania życia literackiego, obiegów społecznych literatury, struktury redakcji gazet, czasopism i innych mediów pośredniczących w relacji twórca – odbiorca; umiejętność wskazywania braków w istniejącym systemie kulturalnym, krytyczne podejście do proponowanych projektów i zmian, a także do działalności już istniejących instytucji i podmiotów; umiejętność pracy w zespole, podziału obowiązków i współpracy z zewnętrznymi partnerami; dobra znajomość podstawowych form krytycznoliterackich; znajomość źródeł finansowania życia kulturalnego i umiejętność pozyskania środków finansowych na własną działalność; umiejętność zabrania merytorycznego głosu w dyskusji środowiskowej oraz prezentacji dorobku i zakresu krytyki literackiej poza środowiskiem naukowym;

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie opanowania kluczowych wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z głównymi pojęciami z zakresu wiedzy o życiu literackim, obiegach społecznych literatury, mediach i instytucjach oraz w dziedzinie animacji kultury;

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość i opanowanie kluczowych wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z wyżej wymienionymi działami krytyki literackiej, jej społecznego osadzenia i historii;

3,5 – zadowalająca znajomość i opanowanie kluczowych wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych wymienionych powyżej wzbogaconych o świadomość braków oraz sposobów nadrabiania zaległości.

3,0 – zadowalająca znajomość i opanowanie kluczowych wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z powyższymi dziedzinami społecznego funkcjonowania krytyki literackiej, jednak bez szerszej świadomości kontekstów problemowych oraz brak chęci samokształcenia;

2,0 - niezadowalająca znajomość i opanowanie kluczowych wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z dziedziną praktyk zawodowych; niedotrzymanie warunków zaliczenia praktyk lub niezrealizowanie praktyk w określonym w planie studiów wymiarze.

Praktyki zawodowe:

Tak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.