Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka chorwackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PJ-31CSDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.8 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka chorwackiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku programu DL-FilChorSerb
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język chorwacki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka chorwackiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku chorwackim na poziomie podstawowym (A1-A2). Poznaje system gramatyczny języka chorwackiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka chorwackiego na poziomie B1.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna/symulacyjna, rozwiązywanie zadań, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

9 (4+5)

Skrócony opis:

Student se podjednako osposobljava za individualni i grupni rad u kojima će biti u mogućnosti primijeniti svoje stečeno znanje hrvatskog jezika. Isto tako svoje stečene lingvističke i kulturološke kompetencije bit će u mogućnosti praktično upotrijebiti u radu s medijima, u turizmu i sl.;

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

1. Jaki jestem, a jak mnie widzą inni:

- autoportret - dyskusja o cechach charakteru, ludzi, wady i zalety,

- formy dyskryminacji (ze względu na rasę, płeć, wiek...).

2. Książka i literatura we współczesnym społeczeństwie:

- dyskusja o sposobach przetrwania literatury we współczesnym świecie, o roli czytelnika i recepcji współczesnej literatury,

- literatura w Internecie,

- targi książek; układanie top listy tytułów, które były reprezentacyjne dla rodzimej kultury,

- analogie literatury jako znak czasów.

3. Wynalazki i technologia:

- wynalazki, które zmieniły świat,

- XXI wiek: dobre i złe strony osiągnięć genetyki, globalne ocieplenie - fakty i mity,

- osiągnięcia techniki w dziedzinie ekonomii, przemysłu, komunikacji, branży IT.

4. Sport:

- ile uwagi poświęcamy własnemu ciału i kondycji fizycznej?,

- amatorskie i profesjonalne uprawianie sportów,

- sporty ekstremalne,

- plusy i minusy sportowych imprez masowych,

- olimpiada i paraolimpiada.

5. Społeczne i zdrowotne problemy dnia codziennego:

- choroby XXI wieku - anoreksja, bulimia, depresja, uzależnienia,

- zapobieganie chorobom jako element właściwej polityki prozdrowotnej,

- bezrobocie, mobbing, przemoc, wyobcowanie.

6. Jednostka społeczeństwo - uprzedzenia i fakty:

- życie w małżeństwie czy nieformalnym związku?,

- chorzy kontra zdrowi,

- męskie i damskie zawody.

7. Dziennikarstwo:

- podstawowe gatunki dziennikarskie; informacja, komunikat, notatka, reportaż, komentarz, felieton (cechy formalne i stylistyczne),

- żółte dziennikarstwo (przyczyny i skutki jego popularności),

- dziennikarstwo obiektywne i śledcze,

- znani felietoniści; nagrody dziennikarskie,

- najpopularniejsze czasopisma,

- e-gazety.

8. Ekonomia:

- makro i mikro ekonomia,

- monopol i zdrowa konkurencja,

- inżynieria społeczna.

9. Świat z perspektywy postkolonialnej:

- kraje Trzeciego Świata,

- migracje ludności (przyczyny i skutki),

- współczesny nomadyzm i diaspora,

- emigracja w literaturze.

10. Ekologia:

- przyroda i środowisko,

- rozwijanie świadomości ekologicznej,

- chronione gatunki zwierząt,

- parki przyrodnicze i narodowe,

- eko-produkty - potrzeba czy trend?.

11. Czy chcesz zmienić świat?:

- aktywizm i stowarzyszenia aktywistów (troska o zwierzęta, stowarzyszenia prorodzinne, troska o zdrowie i jakość życia),

- czy aktywiści mogą zmienić świat?,

- największe katastrofy naturalne na świecie, pomoc humanitarna i akcje humanitarne.

12. Internet i współczesne media:

- obecność Internetu we współczesnym życiu; jego dobre i złe strony,

- nadużywanie możliwości Internetu.

13. Projekcja filmowa:

- gatunki filmowe,

- najważniejsze składniki filmu (reżyser, scenarzyści, aktorzy, muzyka, fabuła, temat...),

- pisanie scenariusza krótkiego filmu reklamowego i dokumentalnego.

14. Lektura i przekład współczesnego tekstu literackiego (do wyboru).

Literatura:

Zalecana literatura:

J. Nemeth-Jajić, Sati s jezikom hrvatskim, Priručnik za više stupnjeve učenja, Poznań 1997.

M. Čilaš-Mikulić, M. Gulešić Machata, D. Pasini, S.L. Udier, Razgovarajte s nama! Udžbenik hrvatskog jezika za niži srednji stupanj, Zagrzeb 2011.

Dział „VJESNIKOVA TEMA” w czasopiśmie „Vjesnik” (www.vjesnik.hr)

Dodatkowa:

Težak, S. Babić, Gramatika hrvatskoga jezika, Priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagrzeb 1996.

V. Anić, J. Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Zagrzeb 2001.

V. Anić, Veliki rječnik hrvatskoga jezika, Zagrzeb 2003.

Menac, Ž. Fink-Arsovski, R. Venturin, Hrvatski frazeološki rječnik, Zagrzeb 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się:

- student/ka potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz stosunkowo złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć znaczną część wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej jeśli aktorzy posługują się językiem literackim,

- student/ka rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką pisaną w języku standardowym,

- student/ka potrafi porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy,

- student/ka potrafi przedstawić relatywnie szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw,

- student/ka potrafi napisać jasny, stosunkowo szczegółowy tekst na tematy związane z jego zainteresowaniami. Może napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń,

- student/ka opanował zasady ortografii, bez większego trudu notuje zasłyszane wypowiedzi, nawet jeśli tekst zawiera nieznane mu proste wyrazy i wyrażenia,

- student/ka zostaje zapoznany z takimi procesami fonetycznymi jak: zjawisko ruchomej samogłoski, wypadanie spółgłoski i uczy się je rozpoznawać w tekście,

- student/ka opanowuje zasady odmiany rzeczowników i czasowników obcego pochodzenia, posługuje się wszelkimi liczbowymi zapisami (także wielocyfrowymi), poznaje zaimki nieokreślone, ćwiczy użycie spójników i przyimków. Rozpoznaje i potrafi zastosować wszystkie czasy gramatyczne,

- student/ka doskonali budowanie zdań wielokrotnie złożonych przy użyciu nowo poznanych spójników i formacji przyimkowo-spójnikowych. Zostaje zapoznany z kolejnością nieodmiennych części mowy w zdaniu,

- student/ka potrafi zaprezentować pogłębioną wiedzę na temat chorwackich realiów społecznych i kulturowych, znane są mu zwyczaje mieszkańców tego kraju.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%).

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%).

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%).

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%).

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%).

Kryteria oceniania:

- frekwencja na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze),

- wykonanie zadań pozalekcyjnych (wypracowania pisemne, przygotowanie prezentacji itd.),

- zaliczenie wszystkich testów kontrolnych,

- aktywność w trakcie zajęć,

- sprawność posługiwania się językiem chorwackim na poziomie B2-C1,

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ninoslav Radaković
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)