Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy foniatrii i audiologii - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-PFA-12PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy foniatrii i audiologii - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia Polska ze specjalnością logopedyczną

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1) zapoznanie słuchaczy z podstawową terminologią z zakresu foniatrii i audiologii oraz możliwościami wykorzystania tych dziedzin nauki w logopedii;

2) zapoznanie studentów z anatomią oraz fizjologią układu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego oraz narządu słuchu;

3) zdobycie przez studentów wiedzy na temat patologii w obrębie aparatu mowy i narządu słuchu oraz metod i technik wykorzystywanych w diagnostyce tych zaburzeń;

4) ugruntowanie umiejętności krytycznej analizy wyników uzyskiwanych w anatomii czynnościowej układu fonacyjnego, artykulacyjnego i narządu słuchu oraz zrozumienia, że na wyniki badań wpływa po części obrana metoda, rodzaj badań oraz wykorzystywany sprzęt badawczy;

5) zapoznanie studentów z możliwościami praktycznego zastosowania wiedzy o anatomii czynnościowej w identyfikacji klinicznych prezentacji uszkodzeń układu fonacyjnego, artykulacyjnego i narządu słuchu.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, elementy dyskusji

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z podstawową, niezbędną dla przyszłego logopedy, wiedzą z zakresu foniatrii i audiologii. Obejmuje ona zarówno zagadnienia związane z anatomią i fizjologią aparatu mowy, jak też te dotyczące budowy i funkcjonowania narządu słuchu oraz tradycyjnych i najnowszych metod badania słuchu u dzieci i dorosłych.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do anatomii i fizjologii układów: oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego oraz narządu słuchu.

2. Układ oddechowy. Biomechanika klatki piersiowej i procesu oddychania.

3. Aparat głosowy – fonacja. Budowa i fizjologia.

4. Metody i techniki badania głosu (metody instrumentalne – np. laryngoskopia, metody radiologiczne – np. laryngotomografia, metody akustyczne – np. testy do oceny sprawności generatora krtaniowego).

5. Obwodowy narząd mowy – artykulacja. Budowa i fizjologia.

6. Budowa i czynność narządu słuchu.

7. Metody badania słuchu i dzieci i dorosłych (np. otoemisja akustyczna, audiometria impedancyjna, ocena progu słyszenia za pomocą BERA).

8. Możliwości praktycznego zastosowania wiedzy o anatomii czynnościowej w identyfikacji klinicznych patologii układu fonacyjnego, artykulacyjnego i narządu słuchu.

Literatura:

1. Atlas anatomii człowieka Nettera, tłum. i red. K.S. Jędrzejewski, W. Wodniak, wyd. 3, Wrocław 2011.

2. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Zaleski, T. Gałkowski, Z. Tarkowski, Lublin 1993.

3. Foniatria kliniczna, red. A. Pruszewicz, Warszawa 1992.

4. Narząd głosu i jego znaczenie w komunikacji społecznej, red. A. Obrębowski, Poznań 2008.

5. Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005.

6. A. Pruszewicz, A. Obrębowski, M. Świdziński, Obiektywna topodiagnostyka uszkodzenia narządu słuchu, „Otolaryngologia Polska” 1990, nr 46.

7. I. Styczek, Logopedia, Warszawa 1980.

8. Audiologia kliniczna. Zarys, red. A. Pruszewicz, Poznań 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

1) właściwie stosować terminologię związaną z foniatrią i audiologią w kontekście diagnozy i terapii logopedycznej

2) wykazać się znajomością budowy i fizjologii układów: oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego oraz narządu słuchu

3) wykazać się znajomością zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych metod badawczych odnoszących się do procesów czynnościowych aparatu fonacyjnego, artykulacyjnego oraz narządu słuchu

4) dostrzec związki między wynikami z różnych obszarów badawczych, a odnoszących się do anatomii czynnościowej aparatu fonacyjnego, artykulacyjnego oraz narządu słuchu

5) praktycznie zastosować wiedzę o anatomii czynnościowej w identyfikacji klinicznych prezentacji patologii aparatu fonacyjnego, artykulacyjnego oraz narządu słuchu

Metody i kryteria oceniania:

• Egzamin składający się z pytań dotyczących całego omawianego materiału, z odpowiedziami do wyboru. Ocena pozytywna będzie zawsze wymagać uzyskania więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi: dst od 51-59%; dst+ od 60-69%; db od 70-79%; db+ od 80-89%; bdb > 90%.

• Wykład zalicza student, który: (1) zdał egzamin, (2) napisał pozytywnie kolokwium zaliczeniowe, (3) brał aktywny udział w zajęciach, (4) nie opuścił więcej niż 2 zajęcia.

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Zofia Maciejewska-Szaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Zofia Maciejewska-Szaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zofia Maciejewska-Szaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Karlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.