Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - spec. animacja kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-OWE-12PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - spec. animacja kultury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty specjalizacji animacja kultury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel modułu kształcenia:

- pogłębić znajomość podstawowych pojęć z zakresu teorii kultury,

- zapoznać studentów z regułami funkcjonowania współczesnych instytucji kultury,

- wykształcić umiejętności związane z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,

- przygotować studentów do pracy w instytucjach kultury.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Ćwiczenia, lektura indywidualna.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- podstawowe pojęcia charakteryzujące działalność instytucji kultury,

- omówienie reguł funkcjonowania współczesnego przemysłu kulturowego,

- zapoznanie się z typami placówek zajmujących się organizacją wydarzeń kulturalnych i charakterem ich pracy,

- przedstawienie programów krajowych i unijnych dotyczących finansowania działalności kulturalnej i edukacyjnych (źródła informacji, priorytety samorządów lokalnych, państwa polskiego i UE w zakresie kultury) w powiązaniu z pracą konkretnych placówek kultury i edukacji,

- zapoznanie się z pracą ekspertów - spotkanie z gościem w wybranej placówce zajmującej się działalnością kulturalną lub edukacyjną,

- przygotowanie wydarzenie o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

Literatura:

Zalecana literatura:

Datko A., Necel R., Nowoczesna instytucja kultury. Raport z badań, Poznań 2011.

Ilczuk D., Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.

Wieczorek P., Instytucje kultury, Warszawa 2011.

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. z 2012 r., poz. 406.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, Dz.U. z 2012 r. poz. 189.

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Warszawa 2012.

Klaiç D., Kultura a współczesne miasto, „Res Publica Nowa” 31.08.2011 [http://publica.pl/teksty/kultura-a-wspolczesne-miasto, dok. elektr. odczyt 28.10.2012].

Sójka J., Poprawski M., Kieliszewski P. (red.), Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, Poznań 2009.

Szulborska-Łukaszewicz J., Instytucje kultury w Polsce – specyfika ich organizacji i finansowania, „Zarządzanie w Kulturze” 2012, nr 13, z. 4, s. 305–328, published online December 10, 2012, http://www.wuj.pl/page,art,artid,1303.html [odczyt: 20.03.2013].

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu teorii kultury,

- scharakteryzować reguły funkcjonowania współczesnego przemysłu kulturowego, zasady polityki kulturalnej Polski i Unii Europejskiej,

- scharakteryzować pracę placówek zajmujących się promocją i animacją kultury oraz działalnością edukacyjną,

- wykorzystać programy polskie i unijne dotyczące działalności kulturalnej i edukacyjnej,

- napisać wniosek o dotację na działalność kulturalną lub edukacyjną,

- przygotować i przeprowadzić wydarzenie o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz praca pisemna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Maciej Junkiert, Wiesław Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Wiesław Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Wiesław Ratajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.