Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media interaktywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-MI-11MDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media interaktywne
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- Omówienie problematyki mediów interaktywnych opartych na zasadzie aktywnego dialogu pomiędzy użytkownikami.

- Analiza i interpretacja linii historycznej mediów interaktywnych – od awangardowych działań futurystów, dadaistów, surrealistów, przez eksperymenty drugiej awangardy, formy sztuki poszerzonej, instalacji, teatru, aż po nowe media oraz najnowsze eksperymenty sztuki technologicznej.

- Wielokontekstowa analiza dzieł sztuki w oparciu o współczesne teksty teoretyczne i filozoficzne.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały udostępniane przez prowadzącego

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, lektura indywidualna, dyskusja w grupie, prezentacja indywidualna, prezentacja zespołowa,

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

11

Skrócony opis:

W czasie kursu omówione zostanę najważniejsze zagadnienia związane z tematyką współczesnej kultury cyfrowej, sztuki interaktywnej, nowych mediów i ich teorii.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

media interaktywne – podstawowe definicje

początki pojęcia immersji – pierwsze eksperymenty technologiczne

pierwsze eksperymenty interaktywne: negocjowanie nowego typu relacji pomiędzy wykonawcą i odbiorcą

przemiany obiektu sztuki w sieci relacji kontekstowej

eksperymenty technologiczne pierwszej awangardy

teatr multimedialny w XX wieku

innowacyjne systemy ekspozycyjne

projekty sztuki poszerzonej (expanded art)

artystyczne teorie sztuki permutacyjnej: John Cage, Merce Cunningham, Nam June Paik

teorie sztuki cybernetycznej: Roy Ascott, Nam June Paik

muzyka generatywna, muzyka elektroniczna

interaktywne fabuły (gry wideo, film, widowiska)

sztuka nowych mediów

digital performance i widowiska interaktywne

współczesne ośrodki badawcze, centra wystawiennicze i artystyczne, ich linie programowe oraz osiągnięcia

komercyjne projekty interaktywne i technologiczne

Technologia mediów interaktywnych, omówienie podstawowych platform (software i hardware)

Literatura:

Steve Dixon, Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, Cambridge 2007.

Gabriella Giannachi, Nick Kaye, Performing Presence. Between the Live and the Simulated, Manchester 2011.

Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006.

Multimedia from Wagner to Virtual Reality, ed. Randall Packer, Ken Jordan, New York 2002.

Christiane Paul, Digital Art, London 2005.

Roberto Simanowski, Digital Art and Meaning: Reading Kinetic Poetry, Text Machines, Mapping Art, and Interactive Installations, Minnesota 2011.

Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, red. Mirosław Filiciak, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

omówić problematykę mediów interaktywnych opartych na zasadzie aktywnego dialogu pomiędzy użytkownikami

zanalizować i zinterpretować linie historycznego rozwoju mediów interaktywnych – od awangardowych działań futurystów, dadaistów, surrealistów, przez eksperymenty drugiej awangardy, formy sztuki poszerzonej, instalacji, teatru, aż po nowe media oraz najnowsze eksperymenty sztuki technologicznej.

posługiwać się różnymi metodologiami badawczymi z zakresu sztuki interaktywnej, widowisk multimedialnych i różnych form teatru

dokonać analizy wpływu mediów interaktywnych na współczesną kulturę i sztukę

przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej

zainicjować i przygotować profesjonalny projekt na podstawie baz danych i źródeł naukowych

wskazać i omówić aktualnie silnie rozwijające się zjawiska w przestrzeni współczesnej sztuki i kultury technologicznej

wskazać najważniejsze ośrodki badawcze i artystyczne zajmujące się sztuką i kulturą interaktywną, technologiczną, nowomedialną

omówić relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi zjawiskami naukowymi, społecznymi, artystycznymi w zakresie historycznym i współczesnym mediów interaktywnych

wskazać komercyjne wykorzystanie mediów interaktywnych i omówić jego znaczenie dla współczesnej kultury

Metody i kryteria oceniania:

− aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

− wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

− znajomość problematyki (współczesnej i historycznej) sztuki oraz mediów interaktywnych

− umiejętność wskazywania szerokich kontekstów (artystycznych, społecznych, naukowych, technologicznych, politycznych) zjawisk historycznych i współczesnych w obrębie kultury i sztuki medialnej

− aktywność w czasie pracy zespołowej i umiejętność prezentowania wspólnie wypracowanych efektów

− umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

− wartość merytoryczna pisemnej pracy rocznej/dokumentacji projektu

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach nad mediami interaktywnymi, umiejętność wskazania najważniejszych szkół metodologicznych, bardzo dobre opanowanie materiału prezentowanego na zajęciach z zakresu historii i teorii sztuki interaktywnej, mediów interaktywnych i ich relacji z innymi im współczesnymi zjawiskami artystycznymi, społecznymi, technologicznymi, naukowymi, itd.; bardzo dobra znajomość współczesnych komercyjnych zjawisk kultury interaktywnej i wykorzystywanej technologii, biegła umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie przygotowywanych projektach

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie przygotowywanych projektach

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności we wskazywaniu pełnego zakresu kontekstów dla danych zjawisk, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji metodologicznych

3,5 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad mediami interaktywnymi, umiejętność wskazania najważniejszych szkół metodologicznych, zadowalające opanowanie materiału prezentowanego na zajęciach z zakresu historii i teorii sztuki interaktywnej, mediów interaktywnych i ich relacji z innymi im współczesnymi zjawiskami artystycznymi, społecznymi, technologicznymi, naukowymi, itd.; zadowalająca znajomość współczesnych komercyjnych zjawisk kultury interaktywnej i wykorzystywanej technologii, zadowalająca umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie przygotowywanych projektach

3,0 – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad mediami interaktywnymi, umiejętność wskazania najważniejszych szkół metodologicznych, zadowalające opanowanie materiału prezentowanego na zajęciach z zakresu historii i teorii sztuki interaktywnej, mediów interaktywnych i ich relacji z innymi im współczesnymi zjawiskami artystycznymi, społecznymi, technologicznymi, naukowymi, itd.; słaba znajomość współczesnych komercyjnych zjawisk kultury interaktywnej i wykorzystywanej technologii, słaba umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie przygotowywanych projektach

2,0 - niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach nad mediami interaktywnymi, nieumiejętność wskazania najważniejszych szkół metodologicznych, niezadowalające opanowanie materiału prezentowanego na zajęciach z zakresu historii i teorii sztuki interaktywnej, mediów interaktywnych i ich relacji z innymi im współczesnymi zjawiskami artystycznymi, społecznymi, technologicznymi, naukowymi, itd.; oraz wynikające z tego dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)