Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura wobec innych sztuk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LSZ-11PKKDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura wobec innych sztuk
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku polonistyki w kontekstach kultury (studia magisterskie)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Polonistyka w kontekstach kultury

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie podstaw wiedzy na temat paradygmatu badań intersemiotycznych i interdyscyplinarnych

- przekazanie wiedzy na temat artystycznych zjawisk multimedialnych

- wykształcenie umiejętności analizowania i interpretowania związków między literaturą i innymi sztukami w konkretnych utworach współczesnych i dawnych

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Prezentacja najważniejszych elementów wiedzy w zakresie korespondencji sztuk, teorii i praktyki przekładu intersemiotycznego, badań intersemiotycznych oraz intermedialnych, problematyki procesu adaptacji.

Analiza i interpretacja powyższej problematyki na wybranych przykładach ze sztuki i literatury dawnej oraz współczesnej, z uwzględnieniem kultury popularnej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące treści kształcenia:

- literatura a sztuki plastyczne;

- literatura a architektura;

- literatura a muzyka;

- literatura a film;

- problematyka przekładu intersemiotycznego;

- twórczość artystów multimedialnych;

- teorie relacji między sztukami (korespondencji sztuk, ut pictura poesis, intersemiotyczność, komparatystyka intermedialna).

Literatura:

A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Katowice 2004.

A. Hejmej, Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej. Kraków 2008.

Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Studia. Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź. Kraków 2004.

M. Prazo, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. Przeł. W. Jakiel. Gdańsk 2006.

Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cieślikowska, J. Sławiński. Wrocław 1980.

Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała. Warszawa 2009.

S. Wysłouch, Literatura a sztuki wizualne. Warszawa 1994.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- analizuje i interpretuje teksty kultury wykorzystujące różne media;

- analizuje i interpretuje relacje między tekstami kultury wykorzystującymi różne media (np. ilustracja do tekstu, przekład intersemiotyczny, adaptacja);

- potrafi omówić różnice w paradygmatach badań nad relacjami między literaturą a innymi sztukami (semiotycznym, komparatystycznym, historycznoliterackim);

- potrafi zrekonstruować historyczne spory wokół relacji między literaturą a innymi sztukami (np. teorie ut pictura poesis, ut posis pictura);

- jest przygotowany do uczestnictwa w życiu kulturalnym, zainteresowany nowymi zjawiskami w sztuce i literaturze, zwłaszcza dziejącymi się na styku różnych dziedzin artystycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna pisana poza zajęciami. Egzamin ustny (opcjonalnie).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.