Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LS-31BADL Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DL-Ba
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

bałkanistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka macedońskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku macedońskim na poziomie samodzielności (B1>B2), poznaje system gramatyczny języka macedonskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka macedońskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku macedońskim na poziomie samodzielności (B1>B2), poznaje system gramatyczny języka macedonskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Pełny opis:

TK_01

Autoportret – dyskusja o cechach charakteru ludzi, wady i zalety; Formy dyskryminacji (ze względu na rasę, płeć, wiek... ).

TK_02

Literatura w Internecie; Targi książek; Układanie top listy tytułów, które byłyby reprezentacyjne dla rodzimej kultury; Antologie literatury jako znak czasów.

TK_03

Wynalazki, które zmieniły świat; Osiągnięcia techniki w dziedzinie ekonomii, przemysłu, komunikacji, branży IT ...

TK_04

Ile uwagi poświęcamy własnemu ciału i kondycji fizycznej; Amatorskie i profesjonalne uprawianie sportów; Sporty ekstremalne; Plusy i minusy sportowych imprez masowych; Olimpiada i paraolimpiada.

TK_05

Choroby XXI wieku – anoreksja, bulimia, depresja, uzależnienia; Bezrobocie, mobbing, przemoc, wyobcowanie.

TK_06

Życie w małżeństwie czy nieformalnym związku? ; Męskie i damskie zawody.

TK_07

Podstawowe gatunki dziennikarskie: informacja, komunikat, notatka, reportaż, komentarz, felieton (cechy formalne i stylistyczne); Żółte dziennikarstwo (przyczyny i skutki jego popularności); Znani felietoniści;

Najpopularniejsze czasopisma;

E-gazety.

TK_08

Makro i mikro ekonomia; Ekonomia świata; Ekonomia społeczna.

TK_09

Kraje Trzeciego Świata;

Migracje ludności (przyczyny i skutki);

Współczesny nomadyzm i diaspora.

TK_10

Przyroda i środowisko; Rozwijanie świadomości ekologicznej; Chronione gatunki zwierząt; Parki przyrodnicze i narodowe; Eko-produkty – potrzeba czy trend?

TK_11

Lektura i przekład współczesnego tekstu literackiego (do wyboru).

Literatura:

- Р. Настева, Г. Ѓорѓиевски, И. Трендафилофска, Еб. Алибеговска, Н. Апостоловски, Македонски јазик – прирачник, Скопје 2004;

- Р. Трајкоска, Македонски без мака, УКИМ, Скопје 2006;

- Christina E. Kramer, Macedonian for beginning and intermediate students, Press, England 1999;

- Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Просветно дело, Скопје 1976;

- Б. Видоески, З. Тополињска, В. Пјанка, Македонско – полски и полски – македонки речник, Варшава – Скопје 1990.

Efekty uczenia się:

Symbol

efektów

kształcenia

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

LS_01

Student potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz stosunkowo złożoną argumentację pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć znaczną część wiadomości TV i programów dotyczących współczesnych wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej jeśli aktorzy posługują się językiem literackim.

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W23, K_W24, K_U01, K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21, K_K02.

LS_02

Student rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Potrafi zrozumieć współczesną prozę literacką pisaną w języku standardowym.

K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21.

LS_03

Student potrafi porozumiewać się dość płynnie i spontanicznie, co umożliwia konwersację z obcokrajowcami, rodzimymi użytkownikami języka. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy.

K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U13, K_U17, K_U19, K_U21, K_K02, K_K04, K_K07.

LS_04

Student potrafi przedstawić relatywnie szczegółowy opis w różnych dziedzinach związanych z jego zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw.

K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U17, K_U19, K_U20, K_U21, K_K02, K_K07.

LS_05

Student potrafi napisać jasny, stosunkowo szczegółowy tekst na tematy związane z jego zainteresowaniami. Może napisać esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podając istotę i wagę doświadczeń i zdarzeń.

K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U10, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21.

LS_06

Student opanował zasady ortografii, bez większego trudu notuje zasłyszane wypowiedzi, nawet jeśli tekst zawiera nieznane mu proste wyrazy i wyrażenia.

K_W10, K_W13, K_W14, K_U01, K_U10, K_U18.

LS_07

Student zostaje zapoznany z takimi procesami fonetycznymi jak: zjawisko ruchomej samogłoski, wypadanie spółgłoski, refleks jat i uczy się je rozpoznawać w tekście.

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04.

LS_08

Student opanowuje zasady odmiany rzeczowników i czasowników obcego pochodzenia, posługuje się wszelkimi liczbowymi zapisami (także wielocyfrowymi), poznaje zaimki nieokreślone, ćwiczy użycie spójników i przyimków. Poznaje czas zaprzeszły oraz proste czasy przeszłe.

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U21, K_K11.

LS_09

Student doskonali budowanie zdań wielokrotnie złożonych przy użyciu nowo poznanych spójników i formacji przyimkowo-spójnikowych. Zostaje zapoznany z kolejnością nieodmiennych części mowy w zdaniu.

K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U04, K_U06, K_U17, K_U18, K_U21.

LS_10

Student potrafi zaprezentować pogłębioną wiedzę na temat chorwackich realiów społecznych i kulturowych, znane są mu zwyczaje mieszkańców tego kraju.

K_W05, K_W06, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24, K_U05, K_U13, K_U19, K_U21, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

sprawność posługiwania się językiem macedońskim na poziomie B2;

zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Jarysz-Markaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.