Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej po 1918 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LPW-32PDL-E
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej po 1918 roku
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla 3 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z historią literatury polskiej po 1918 r. (z uwzględnieniem najważniejszych dzieł, ugrupowań, twórców, prądów literackich, zjawisk, konwencji artystycznych i tendencji rozwoju literatury),

- doskonalenie umiejętności interpretowania utworów literackich (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu historycznoliterackiego, uruchamiając podstawową wiedzę z filozofii i historii sztuki XX wieku),

- doskonalenie umiejętności analizowania wybranych zjawisk historycznoliterackich w ujęciu synchronicznym i diachronicznym (w odniesieniu do literatury po 1918 r., także z uruchomieniem nawiązań do tradycji),

- doskonalenie umiejętności analizowania i syntetyzowania utworów literackich powstałych po 1918 r.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu historii literatury (zgodnie z programem studiów), umiejętność analizy i interpretacji dzieł literackich (w zakresie przewidzianym programem studiów), podstawowa znajomość historii literatury i historii po roku 1918 (na poziomie szkoły średniej).

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, elementy wykładu, lektura indywidualna, prezentacja indywidualna, heureza.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

10 (5+5)

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są historii literatury polskiej po 1918 r., a także wybranym zagadnieniom literatury światowej, sztuki ii filozofii analogicznego okresu. Służą pogłębianiu wiedzy o procesie historycznoliterackim oraz doskonaleniu umiejętności interpretowania tekstu literackiego w ujęciu diachronicznym i synchronicznym.

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- ważne zjawiska i konwencje artystyczne w literaturze i kulturze polskiej po 1918 r.,

- utwory kluczowe dla dziejów polskiej literatury po 1918 r. w filologicznym odczytaniu (gromadzenie wiedzy na ich temat, doskonalenie warsztatu interpretacyjnego i krytycznego),

- biografie artystyczne najważniejszych twórców literatury polskiej po 1918 roku,

- związek literatury polskiej po 1918 z najważniejszymi tendencjami z zakresu filozofii, historii sztuki, z kulturą i literaturą epok poprzednich oraz z literaturą europejską,

- interpretacja dziejów polskiej literatury po 1918 r. w kontekście kultury i historii tego okresu.

Literatura:

Zalecana literatura:

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918-1939, Warszawa 1996

E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999.

T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944 – 1989, Warszawa 1997.

J. Jarzębski, Proza Dwudziestolecia, Kraków 2006.

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2000 (lub inne wydania).

B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2002.

Uwaga!

Załącznikiem do sylabusa jest spis lektur, z którego wykładowcy wybierają teksty omawiane na zajęciach, a studenci – dodatkowe lektury na egzamin. Każdego studenta obowiązuje znajomość lektur omawianych na zajęciach oraz samodzielnie wybranych tekstów (10 w każdym semestrze), które winny korespondować z przedstawionymi w sylabusie treściami kształcenia. Załączony spis lektur jest różny od propozycji na studiach uzupełniających magisterskich, co zapobiega powtórnemu omawianiu tych samych tekstów.

Spis lektur dostepny jest w wersji elektronicznej na stronie Zakładu Literatury i Kultury Nowoczesnej: www.nowoczesnosc.amu.edu.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- scharakteryzować, osadzić w kontekście historycznoliterackim i zinterpretować najważniejsze dzieła literatury polskiej po 1918 r., odwołując się do historii, filozofii i historii sztuki XX wieku,

- świadomie posługiwać się nazwami zjawisk, konwencji artystycznych, ugrupowań i prądów literackich, łączyć je z dokonaniami wybranych twórców, osadzając w kontekście historycznoliterackim,

- czytać ze zrozumieniem i samodzielnie interpretować (w ujęciu analitycznym i syntetycznym) dzieła literackie powstałe w omawianych epokach, z wykorzystaniem literatury przedmiotowej, zaprezentować swoje tezy oraz twórczo uczestniczyć w dyskusji,

- czytać ze zrozumieniem teksty naukowe i wyłonić główne tezy w pracach naukowych, dotyczących historii literatury po 1918 r.,

- sformułować dłuższą wypowiedź (ustną lub pisemną), dotyczącą wskazanego zagadnienia z historii literatury polskiej po 1918 r. (np. omówić ważny utwór literacki, scharakteryzować twórczość istotnego pisarza, przedstawić najważniejsze tendencje i zjawiska literackie w ujęciu diachronicznym i synchronicznym).

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., bardzo dobra umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości najważniejszych pisarzy, biegłość w osadzaniu poszczególnych zjawisk w szerokim kontekście historycznoliterackim, wysoka świadomość roli, jaką odegrali poszczególni twórcy w historii literatury polskiej, swobodne prezentowanie własnych poglądów na temat poszczególnych zjawisk historycznoliterackich, popartych fachową argumentacją.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w zakresie faktografii lub argumentacji).

dobry (db; 4,0): dobra znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., zadowalająca umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości najważniejszych pisarzy, biegłość w osadzaniu poszczególnych zjawisk w szerokim kontekście historycznoliterackim, świadomość roli, jaką odegrali poszczególni twórcy w historii literatury polskiej, swobodne prezentowanie własnych poglądów na temat poszczególnych zjawisk historycznoliterackich, popartych logiczną argumentacją.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości najważniejszych pisarzy, umiejętność osadzenia poszczególnych zjawisk w dość szerokim kontekście historycznoliterackim, świadomość roli, jaką odegrali poszczególni twórcy w historii literatury polskiej, prezentowanie własnych poglądów na temat poszczególnych zjawisk historycznoliterackich, popartych argumentacją.

dostateczny (dst; 3,0): wystarczająca znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., umiejętność niepełnego scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości najważniejszych pisarzy, umiejętność osadzenia poszczególnych zjawisk w niepełnym kontekście historycznoliterackim, umiarkowana świadomość roli, jaką odegrali poszczególni twórcy w historii literatury polskiej, odtwórcze prezentowanie poglądów na temat poszczególnych zjawisk historycznoliterackich.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., niewystarczająca umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości najważniejszych pisarzy, nieumiejętność osadzenia poszczególnych zjawisk w szerokim kontekście historycznoliterackim.

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie (udział w dyskusji i w pracy zespołowej)

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach

- wartość merytoryczna pisemnych zadań domowych

- poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Barbara Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Stankowska-Kozera
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Sylwia Karolak, Zbigniew Kopeć, Anna Legeżyńska, Tomasz Mizerkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Karolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Stankowska-Kozera
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Zbigniew Kopeć, Anna Legeżyńska, Barbara Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Stankowska-Kozera
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Zbigniew Kopeć, Barbara Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Stankowska-Kozera
Prowadzący grup: Monika Brzóstowicz-Klajn, Krzysztof Gajda, Zbigniew Kopeć, Tomasz Mizerkiewicz, Barbara Sienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)