Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury polskiej - klasycyzm po 1795 roku i romantyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LPR-21PDL-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej - klasycyzm po 1795 roku i romantyzm
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla 2 roku programu DL-FilPol
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL KlasPol
Strona przedmiotu: http://www.romantyzm.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z ważnymi dziełami i arcydziełami literatury polskiej w epoce romantyzmu wraz z umiejętnością odniesienia ich do ogólnego kontekstu przemian historycznych i kulturowych,

- doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę tekstów powstałych w epoce romantyzmu,

- kształcenie umiejętności operowania kategoriami historyczno- i estetycznoliterackimi, a także posługiwanie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu innych modułów kształcenia polonistycznego (w tym „Nauki pomocnicze”, „Poetyka z analizą dzieła literackiego”, „Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny”, „Teoria literatury”, „Literatura powszechna”),

- kształcenie umiejętności formułowania samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat literatury oraz kultury epoki romantyzmu (z uwzględnieniem specyfiki warsztatu literaturoznawczego),

- formowanie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego statusu wiedzy o literaturze i kulturze w epoce romantyzmu, w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia historii literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo, muzyka),

- formowanie wrażliwości humanistycznej oraz postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Strona internetowa Zakładu Literatury Romantyzmu: www.romantyzm.amu.edu.pl. Tu również dostępna rozszerzona lista lektur z literatury przedmiotu niezbędna jako baza sporządzania bibliografii podczas pracy nad referatami lub prezentacjami.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metoda heurezy, dyskusja w grupie, elementy wykładu, lektura indywidualna, prezentacja indywidualna, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- problemy przełomu romantycznego (np. programy i manifesty, polemiki z klasycyzmem i racjonalizmem, rola klasycyzmu postanisławowskiego),

- gatunki literackie romantyzmu (np. ballada, powieść poetycka, dramat romantyczny, komedia, poemat dygresyjny, powieść),

- kategorie estetyczne, np: tragizm, groteska, ironia, frenezja, melancholia, komizm, realizm,

elementy historii XIX wieku i jej wpływ na idee romantyczne – problem rewolucji, historyzm, prowidencjalizm, romantyczne historiozofie (np. mesjanizm) itd.

- twórczość najwybitniejszych romantyków z uwzględnieniem ewolucji i przemian w jej obrębie oraz związanych z nią pojęć (np. profetyzm Mickiewicza, mistycyzm Słowackiego, historiozofia Krasińskiego, Norwidowska ironia etc.),

- krytyka literacka okresu romantyzmu (np. różne koncepcje romantyczności, emigracyjne sądy o twórczości Słowackiego, spory o powieść),

- romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich (recepcja historyczna i typologiczna),

recepcja romantyzmu w literaturze epok późniejszych oraz jego rola w budowaniu tożsamości zbiorowej Polaków,

- przygotowywanie referatu historycznoliterackiego oraz prezentacji multimedialnej poświęconej wybranym zagadnieniom literatury lat 1795-1863.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna (oprac. D. Ratajczakowa)

2. A. Fredro, Zemsta (oprac. M. Inglot)

3. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia (oprac. M. Janion)

4. J. I. Kraszewski, Ulana

5. A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska (oprac. R. Przybylski)

6. A. Mickiewicz, Wybór poezji (oprac. C. Zgorzelski)

7. A. Mickiewicz, Dziady kowieńsko-wileńskie (cz. I, II, IV) i Dziady drezdeńskie (cz. III

8. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (oprac. S. Pigoń)

9. C. Norwid, Vade-mecum (oprac. J. Fert)

10. J. Słowacki, Kordian (oprac. M. Inglot)

11. J. Słowacki, Beniowski (oprac. A. Kowalczykowa)

Lektury do wyboru:

12. C. Godebski, Wiersz do legiów polskich (oprac. Z. Libera) ▪ J.U.Niemcewicz, Śpiewy historyczne (oprac. Z. Libera)

13. A. Mickiewicz, Grażyna ▪ Konrad Wallenrod (oprac. S. Chwin)

14. S. Goszczyński, Zamek kaniowski ▪ Król zamczyska (oprac. M. Inglot)

15. K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności (oprac. A. Witkowska) ▪ M. Mochnacki, O literaturze polskiej w wieku XIX (oprac. M. Strzyżewski) ▪ J.I. Kraszewski, O powieściopisarzach i powieści (wybór)

16. A. Fredro, Pan Jowialski (oprac. W. Billip) ▪ Dożywocie (oprac. M. Inglot)

17. A. Mickiewicz, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego (oprac. Z. Stefanowska) ▪ Prelekcje paryskie (wybór)

18. J. Słowacki, Liryki ▪ Powieści poetyckie (Jan Bielecki, Żmija, Lambro, oprac. M. Ursel)

19. J. Słowacki, Balladyna (oprac. M. Inglot) ▪ Anhelli ▪ Król-Duch

20. J. Słowacki, Horsztyński ▪ Ksiądz Marek (oprac. M. Piwińska) ▪ Sen srebrny Salomei (oprac. A. Kowalczykowa)

21. Z. Krasiński, Wybór listów (oprac. Z. Sudolski) ▪ J. Słowacki, Listy do matki (wybór)

22. Z. Krasiński, Irydion ▪ Agaj-Han

23. C. Norwid, Pierścień wielkiej damy (oprac. S. Świontek) ▪ Quidam

24. C. Norwid, Trylogia włoska ▪ Czarne kwiaty i Białe kwiaty

25. J.B. Zaleski, Wybór poezji (oprac. B. Stelmaszczyk-Świontek) ▪ W. Pol, Wybór poezji (oprac. M. Janion)

26. T. Lenartowicz, Wybór poezji (oprac. J. Nowakowski) ▪ W. Syrokomla, Wybór poezji (oprac. F. Bielak) ▪ K. Ujejski, Wybór poezji (oprac. K. Poklewska)

27. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy ▪ I. Chodźko, Pamiętniki kwestarza

28. N. Żmichowska, Poganka (oprac. T. Żeleński-Boy) ▪ J.B. Dziekoński, Sędziwój ▪ L. Sztyrmer, Powieści nieboszczyka Pantofla

29. J. Korzeniowski, Kollokacja (oprac. S. Kawyn) ▪ Opowiadania (oprac. S. Kawyn) ▪ Krewni (oprac. S. Kawyn)

30. J.I. Kraszewski, Poeta i świat ▪ Latarnia czarnoksięska (seria I)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee filozoficzne i estetyczne stymulujące rozwój literatury oraz kultury epoki romantyzmu,

- posługiwać się wiedzą o ważnych wydarzeniach i zjawiskach z zakresu historii Polski i wyjaśnić ich wpływ na genezę i problematykę utworów literackich oraz na rozwój kultury polskiej okresu romantyzmu,

- dokonać periodyzacji literatury epoki romantyzmu, umieścić ją w szerszym kontekście kulturowym i formułować na tej podstawie wnioski,

- dostrzec związki literatury, kultury i sztuki epoki romantyzmu z literaturą, kulturą i sztuką powszechną; teorie korespondencji i syntezy sztuk (np. malarstwo, muzyka, teatr, opera),

- samodzielnie zrealizować proste zadanie badawcze (z zastosowaniem w praktyce podstawowych elementów historycznoliterackiej procedury badawczej, takich jak dobór i analiza źródeł, rozpoznanie stanu badań, zdefiniowanie i analiza problemu poznawczego, skonstruowanie spójnego wywodu argumentacyjnego, sformułowanie wniosków) z wykorzystaniem wiedzy o literaturze epoki romantyzmu,

- operować informacją naukową (w tym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące literatury epoki romantyzmu, dobierać właściwe edycje tekstów, posługiwać się słownikami i kompendiami literaturoznawczymi, bibliotekami cyfrowymi) oraz zastosować ją w konkretnym kontekście zawodowym,

- operować pisemną formą wypowiedzi naukowej, napisać referat historycznoliteracki, a także przygotować wystąpienie w dyskusji, przedstawić (również w formie prezentacji multimedialnej) i uzasadnić swoje stanowisko z wykorzystaniem poglądów innych autorów,

- pracować w zespole wedle celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu,

- wyjaśnić rolę literatury i kultury epoki romantyzmu w budowaniu tożsamości zbiorowej, więzi społecznych oraz wykorzystać tę kompetencję w osobistym, angażującym etyczną wrażliwość udziale w różnych formach życia zbiorowego (w tym we własnej pracy), a także w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i Wielkopolski.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość arcydzieł i kluczowych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, bardzo dobra umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, bardzo dobra znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu, wysoka świadomość roli literatury romantycznej w europejskim i polskim dziedzictwie kulturowym, bardzo wysoka sprawność analityczno-interpretacyjna, bardzo dobra umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej (prezentacja, wystąpienie w dyskusji, referat historycznoliteracki).

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz umiejętności operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość arcydzieł i kluczowych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, nieco niższa umiejętność referowania ich problematyki, nieco niższa znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość arcydzieł i kluczowych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), zadowalająca znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu, zadowalająca sprawność analityczno-interpretacyjna i umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość arcydzieł i kluczowych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), słaba znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu, słaba sprawność analityczno-interpretacyjna oraz niska umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość arcydzieł i kluczowych utworów literatury polskiej epoki romantyzmu, brak umiejętności referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, niezadowalająca znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury epoki romantyzmu, brak sprawności analityczno-interpretacyjnej, brak umiejętności operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć i sprawność analityczno-interpretacyjna (udział w dyskusji i w pracy zespołowej),

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia,

- wartość merytoryczna referatu (jakość doboru i analizy źródeł, poziom analizy i interpretacji tekstu literackiego, sprawność językowa),

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Jerzy Fiećko, Mirella Kryś, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Piotr Śniedziewski, Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Alina Borkowska-Rychlewska, Jerzy Fiećko, Mirella Kryś, Małgorzata Nowak, Elżbieta Nowicka, Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Alina Borkowska-Rychlewska, Jerzy Fiećko, Stanisław Karl, Małgorzata Nowak, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Piotr Śniedziewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Borkowska-Rychlewska
Prowadzący grup: Lidia Banowska, Alina Borkowska-Rychlewska, Maciej Junkiert, Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.