Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LP-21PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty obowiazkowe dla 2 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- prezentacja najistotniejszych zjawisk literatury powszechnej w XIX stuleciu

- opanowanie i doskonalenie przez studentów umiejętności analityczno-interpretacyjnych, które pozwolą im dotrzeć do warstwy sensów omawianych dzieł literackich, uchwycić ich wymiary estetyczne oraz ułatwią ustalenie ich rangi w obrębie literatury powszechnej, co z kolei umożliwi dalsze samodzielne poszukiwania interpretacyjne

- kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych na temat literatury powszechnej XIX wieku (z możliwością przygotowania multimedialnej prezentacji na wybrany i zgodny z programem zajęć temat)

- kształtowanie świadomości komparatystycznej oraz interdyscyplinarnej, umożliwiającej połączenie historii literatury z historią innych sztuk (np. film, opera, teatr, malarstwo)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

lektura indywidualna, prezentacja indywidualna, dyskusja w grupie, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

- kluczowe idee filozoficzne, literackie manifesty i przełomy w XIX wieku (przełom romantyczny, scjentyzm, manifesty symbolizmu i in.)

- rozwój i znaczenie powieści w XIX wieku

- ewolucja form dramaturgicznych w XIX wieku

- rozwój literatury polskiej na tle literatury powszechnej w XIX stuleciu

- główne nurty poetyckie w XIX wieku (romantyzm, parnasizm, symbolizm)

- związki literatury powszechnej XIX wieku z innymi dziedzinami sztuki (operą, malarstwem, filmem)

- dymanika rozwoju i znaczenie różnych literatur narodowych dla literatury powszechnej XIX wieku

- przygotowywanie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranym zagadnieniom ideowym lub estetycznym literatury powszechnej XIX wieku

Literatura:

1. Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX wieku, BN II 196

2. H. Balzac, Stracone złudzenia

3. A. Baranauskas, Borek oniksztyński

4. Ch. Baudelaire, Kwiaty zła

5. E. Brontë, Wichrowe Wzgórza, BN II 228

6. G.G. Byron, Don Juan

7. G.G. Byron, Kain

8. F.-R. Chateaubriand, René

9. K. Chesterton, Człowiek, który był czwartkiem

10. J. Conrad, Lord Jim, BN II 188

11. A. Czechow, Wiśniowy sad

12. Ch. Dickens, Klub Pickwicka

13. F. Dostojewski, Biesy

14. G. Flaubert, Pani Bovary

15. J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, BN II 22

16. J.W. Goethe, Faust

17. M. Gogol, Martwe dusze, BN II 101

18. K. Hamsun, Głód

19. G. Hauptmann, Dzwon zatopiony

20. H. Hofmannsthal, Liryka. Wiersze i dramaty

21. F. Hölderlin, Poezje

22. V. Hugo, Hernani, BN II 84

23. J.-K. Huysmans, Na wspak

24. H. Ibsen, Dom lalki, BN II 210

25. M. Maeterlinck, Ślepcy

26. G. de Maupassant, Wybór nowel: Baryłeczka, Saboty, Strach (inc.: „Pociąg mknął całą parą…”), Horla (obie wersje)

27. Niemiecka ballada romantyczna, BN II 142

28. Novalis, Henryk von Ofterdingen, BN II 247

29. I.L. Perec, Wybór opowiadań, BN II 114

30. E.A. Poe, Opowiadania

31. J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

32. A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, BN II 35

33. A. Radcliffe, Italczyk albo Konfesjonał Czarnych Pokutników

34. J.-J. Rousseau, Wyznania, BN II 192

35. F. Schiller, Zbójcy, BN II 30

36. W. Scott, Ivanhoe

37. Stendhal, Czerwone i czarne

38. L. Sterne, Podróż sentymentalna, BN II 174

39. A. Strindberg, Sonata widm, BN II 185

40. Symboliści francuscy (Od Baudelaire’a do Valery’ego), BN II 146

41. T. Szewczenko, Wybór poezji, BN II 178

42. W.M. Thackeray, Targowisko próżności

43. H.D. Thoreau, Walden

44. L. Tołstoj, Wojna i pokój

45. I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci

46. Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego

47. G.H. Wells, Wehikuł czasu, BN II 216

48. W. Whitman, Pieśń o sobie

49. O. Wilde, Portret Doriana Graya

50. E. Zola, Germinal, BN II 189

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wskazać arcydzieła literatury powszechnej XIX wieku i omówić ich tematykę oraz kształt estetyczny z użyciem elementarnej terminologii historyczno- i teoretycznoliterackiej,

- analizować i interpretować reprezentatywne dla literatury powszechnej XIX wieku teksty literackie, wykorzystując do tego znajomość kontekstu historycznego i kulturowego, historii kultury europejskiej, jak też wiedzę o wybranych teoriach i metodologiach badań literackich (kategorie tematyczne i genologiczne),

- rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee filozoficzne i estetyczne kształtujące literaturę powszechną w XIX wieku,

- odnieść zgadnienia związane z rozwojem literatury powszechnej XIX wieku do kultury, literatury i sztuki polskiej,

- znajdować, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje dotyczące literatury powszechnej XIX wieku oraz stosować elementarne umiejętności badawcze i praktyczne (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie, prezentacja i wdrożenie wyników) w celu wykorzystania ich w pracy zawodowej, w związku ze specjalizacją uzyskaną w ramach I stopnia kształcenia,

- przygotować i zaprezentować wystąpienie ustne lub multimedialne na wybrany temat dotyczący literatury powszechnej XIX wieku – w ramach wystąpienia student potrafi wykorzystać poglądy różnych badaczy i na ich tle formułować własne wnioski,

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

- wskazać zasadnicze podobnieństwa i różnice między kręgami językowymi i tradycjami oraz zainicjować dialog między odmiennymi kręgami kulturowymi.

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej)

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia

- sprawność analityczno-interpretacyjna

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Wojciech Hamerski, Izabela Kotlarska, Elżbieta Nowicka, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Marek Wedemann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Wojciech Hamerski, Marcin Jauksz, Elżbieta Nowicka, Marek Wedemann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.