Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LP-21PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiazkowe dla 2 roku programu DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- prezentacja najistotniejszych zjawisk literatury powszechnej w XIX stuleciu,

- opanowanie i doskonalenie przez studentów umiejętności analityczno-interpretacyjnych, które pozwolą im dotrzeć do warstwy sensów omawianych dzieł literackich, uchwycić ich wymiary estetyczne oraz ułatwią ustalenie ich rangi w obrębie literatury powszechnej, co z kolei umożliwi dalsze samodzielne poszukiwania interpretacyjne,

- kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych na temat literatury powszechnej XIX wieku (z możliwością przygotowania multimedialnej prezentacji na wybrany i zgodny z programem zajęć temat),

- kształtowanie świadomości komparatystycznej oraz interdyscyplinarnej, umożliwiającej połączenie historii literatury z historią innych sztuk (np. film, opera, teatr, malarstwo).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura indywidualna, prezentacja indywidualna, dyskusja w grupie, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- kluczowe idee filozoficzne, literackie manifesty i przełomy w XIX wieku (przełom romantyczny, scjentyzm, manifesty symbolizmu i in.),

- rozwój i znaczenie powieści w XIX wieku,

- ewolucja form dramaturgicznych w XIX wieku,

- rozwój literatury polskiej na tle literatury powszechnej w XIX stuleciu,

- główne nurty poetyckie w XIX wieku (romantyzm, parnasizm, symbolizm),

- związki literatury powszechnej XIX wieku z innymi dziedzinami sztuki (operą, malarstwem, filmem),

- dymanika rozwoju i znaczenie różnych literatur narodowych dla literatury powszechnej XIX wieku,

- przygotowywanie prezentacji multimedialnej poświęconej wybranym zagadnieniom ideowym lub estetycznym literatury powszechnej XIX wieku.

Literatura:

Zalecana literatura:

Antologia literatury białoruskiej od XIX do początku XX wieku, BN II 196

H. Balzac, Stracone złudzenia

A. Baranauskas, Borek oniksztyński

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła

E. Brontë, Wichrowe Wzgórza, BN II 228

G.G. Byron, Don Juan

G.G. Byron, Kain

F.-R. Chapeaubriand, René

K. Chesterton, Człowiek, który był czwartkiem

J. Conrad, Lord Jim, BN II 188

A. Czechow, Wiśniowy sad

Ch. Dickens, Klub Pickwicka

F. Dostojewski, Biesy

G. Flaubert, Pani Bovary

J.W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, BN II 22

J.W. Goethe, Faust

M. Gogol, Martwe dusze, BN II 101

K. Hamsun, Głód

G. Hauptmann, Dzwon zatopiony

H. Hofmannsthal, Liryka. Wiersze i dramaty

F. Hölderlin, Poezje

V. Hugo, Hernani, BN II 84

J.-K. Huysmans, Na wspak

H. Ibsen, Dom lalki, BN II 210

M. Maeterlinck, Ślepcy

G. de Maupassant, Wybór nowel: Baryłeczka, Saboty, Strach (inc.: „Pociąg mknął całą parą…”), Horla (obie wersje)

Niemiecka ballada romantyczna, BN II 142

Novalis, Henryk von Ofterdingen, BN II 247

I.L. Perec, Wybór opowiadań, BN II 114

E.A. Poe, Opowiadania

J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie

A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin, BN II 35

A. Radcliffe, Italczyk albo Konfesjonał Czarnych Pokutników

J.-J. Rousseau, Wyznania, BN II 192

F. Schiller, Zbójcy, BN II 30

W. Scott, Ivanhoe

Stendhal, Czerwone i czarne

L. Sterne, Podróż sentymentalna, BN II 174

A. Strindberg, Sonata widm, BN II 185

Symboliści francuscy (Od Baudelaire’a do Valery’ego), BN II 146

T. Szewczenko, Wybór poezji, BN II 178

W.M. Thackeray, Targowisko próżności

H.D. Thoreau, Walden

L. Tołstoj, Wojna i pokój

I. Turgieniew, Ojcowie i dzieci

Twarde dno snu. Tradycja romantyczna w poezji języka angielskiego

G.H. Wells, Wehikuł czasu, BN II 216

W. Whitman, Pieśń o sobie

O. Wilde, Portret Doriana Graya

E. Zola, Germinal, BN II 189

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- wskazać arcydzieła literatury powszechnej XIX wieku i omówić ich tematykę oraz kształt estetyczny z użyciem elementarnej terminologii historyczno- i teoretycznoliterackiej,

- analizować i interpretować reprezentatywne dla literatury powszechnej XIX wieku teksty literackie, wykorzystując do tego znajomość kontekstu historycznego i kulturowego, historii kultury europejskiej, jak też wiedzę o wybranych teoriach i metodologiach badań literackich (kategorie tematyczne i genologiczne),

- rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee filozoficzne i estetyczne kształtujące literaturę powszechną w XIX wieku,

- odnieść zgadnienia związane z rozwojem literatury powszechnej XIX wieku do kultury, literatury i sztuki polskiej,

- znajdować, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje dotyczące literatury powszechnej XIX wieku oraz stosować elementarne umiejętności badawcze i praktyczne (formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie, prezentacja i wdrożenie wyników) w celu wykorzystania ich w pracy zawodowej, w związku ze specjalizacją uzyskaną w ramach I stopnia kształcenia,

- przygotować i zaprezentować wystąpienie ustne lub multimedialne na wybrany temat dotyczący literatury powszechnej XIX wieku – w ramach wystąpienia student potrafi wykorzystać poglądy różnych badaczy i na ich tle formułować własne wnioski,

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,

- wskazać zasadnicze podobnieństwa i różnice między kręgami językowymi i tradycjami oraz zainicjować dialog między odmiennymi kręgami kulturowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość arcydzieł literatury powszechnej XIX wieku, bardzo dobra umiejętność referowania ich problematyki z użyciem elementarnej terminologii literaturoznawczej, bardzo dobra znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XIX wieku, wysoka świadomość różnic i podobieństw między kręgami językowymi i tradycjami oraz roli dialogu między odrębnymi kręgami kulturowymi, bardzo wysoka sprawność analityczno-interpretacyjna, bardzo dobra umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej (prezentacja, wystąpienie w dyskusji).

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz umiejętności operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość arcydzieł literatury powszechnej XIX wieku, nieco niższa umiejętność referowania ich problematyki, nieco niższa znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XIX wieku.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość arcydzieł literatury powszechnej XIX wieku, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), zadowalająca znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XIX wieku, zadowalająca sprawność analityczno-interpretacyjna i umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość arcydzieł literatury powszechnej XIX wieku, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), słaba znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XIX wieku, słaba sprawność analityczno-interpretacyjna oraz niska umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość arcydzieł literatury powszechnej XIX wieku, brak umiejętności referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, niezadowalająca znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XIX wieku, brak sprawności analityczno-interpretacyjnej, brak umiejętności operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej.

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej),

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia,

- sprawność analityczno-interpretacyjna,

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Wojciech Hamerski, Izabela Kotlarska, Elżbieta Nowicka, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Marek Wedemann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Wojciech Hamerski, Marcin Jauksz, Elżbieta Nowicka, Marek Wedemann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Wojciech Hamerski, Elżbieta Nowicka, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Zbigniew Przychodniak, Marek Wedemann, Rozalia Wojkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Hamerski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Wojciech Hamerski, Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Krzysztof Trybuś, Marek Wedemann, Rozalia Wojkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.