Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura powszechna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LP-12PFDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura powszechna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla I roku polonistyczno-filozoficznych studiów nauczycielskich (st. lic.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów z ważnymi dziełami i arcydziełami literatury światowej,

- doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania dzieła literackiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego miejsce w literackiej tradycji, kontekst historyczny i szanse na wykorzystanie go (lub innych prac autora) w procesie dydaktycznym w szkole podstawowej lub gimnazjum,

- kształcenie umiejętności operowania kategoriami historyczno- i estetycznoliterackimi, a także posługiwanie się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu innych modułów kształcenia,

- kształcenie umiejętności formułowania samodzielnych wypowiedzi ustnych na temat literatury oraz kultury Zachodu (z uwzględnieniem specyfiki warsztatu literaturoznawczego), również dziecięcej,

- formowanie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego statusu wiedzy o literaturze i kulturze, w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia literatury z innymi sztukami (np. film, teatr, malarstwo, muzyka),

- formowanie wrażliwości humanistycznej oraz postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, dyskusja, praca z tekstem, metoda projektu, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- ważne dzieła literackie w kontekście historycznym (od arcydzieł literackich do literatury popularnej),

- prądy literackie, konwencje, gatunki i typy literatury w kulturze,

- dzieło literackie jako nośnik określonych wartości i wizji świata oraz ważny składnik tradycji,

- ważne kategorie estetyczne literatury Zachodu pomocne w interpretacji tekstów kultury,

- dzieło jako źródło wiedzy historycznej i historia jako kontekst w interpretacji dzieła literackiego,

- biografia autora a interpretacja dzieła literackiego,

- odbiorca dzieła literackiego ze szczególnym uwzględnieniem pytania o status adresata dziecięcego w tradycji literackiej,

- znaczenie obecności literatury obcej w procesie dydaktycznym oraz przykłady praktycznego wykorzystania omawianych utworów podczas lekcji języka polskiego i historii,

- wartość przekładu intersemiotycznego (adaptacji) w procesie dydaktycznym literatury powszechnej w szkole.

Literatura:

Zalecana literatura:

Z listy lektur prowadzący zajęcia wybiera do dziesięciu tytułów, może też uzupełnić listę o tytuły, które uzna za istotne. Dodatkowo, aby zaliczyć przedmiot, studentka/student opracowuje w ramach przygotowania do zaliczenia dowolnie wybrane trzy lektury tworzące tzw. blok tematyczny.

Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, opr. J. Łanowski, wyd. XIII nowe zupełne Wrocław: Ossolineum 1981, BN II nr 17 (lub późniejsze wydania).

Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, opr. Z. Abramowiczówna i J. Łanowski, wyd. X nowe zupełne, Wrocław: Ossolineum 1992, BN II nr 21 (lub późniejsze wydania).

Sofokles, Antygona, przeł. K. Morawski, opr. S. Srebrny i J. Łanowski, wyd. XII, Wrocław: Ossolineum 1995, BN II nr 1

Księga tysiąca i jednej nocy: wybrane opowieści, wyb. W. Kubiak, przeł.. W. Kubiak i J. Ficowski, opr. T. Lewicki, Wrocław: Ossolineum 1959, BN II nr 115.

Arcydzieła francuskiego średniowiecza, wyb. M. Żurowski, przeł. T. Żeleński (Boy), A. Tatarkiewicz, opr. Z. Czerny, Warszawa: PIW 1966 (tu: Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy).

Opowieści Okrągłego Stołu, opr. J. Boulanger i E. Żółkiewska, przeł. K. Dolatowska, T. Komendant, Warszawa: PIW 1987.

Dante Alighieri, Boska komedia (wybór), przeł. E. Porębowicz, opr. K. Morawski, Wrocław: Ossolineum 1977, BN II 187.

G. Boccacio, Dekameron, przeł. E. Boyé, tekst popr. i uzup. M. Brahmer, posł. K. Pysiak, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1994 (lub inne wydanie; wybrane nowele).

Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przeł. i por. T. Żeleński (Boy), t. 1-2, Warszawa: PIW 1988.

W. Shakespeare, Hamlet, Romeo i Julia oraz Wiele hałasu o nic, dowolne wydania.

Miguel de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, przeł. A.L. Czerny i Z. Czerny, t. 1 (dowolne wydanie).

J. Lafontaine, Bajki, przeł. S. Komar, opr. L. Łopatyńska, Wrocław: Ossolineum 1951, BN II nr 60.

Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wyb. przeł. i opr. S. Barańczak, Warszawa: PIW 1982.

J.J. Rousseau, Emil czyli O wychowaniu, przeł. W. Husarski, opr. J. Legowicz, t. 1-2, Wrocław: Ossolineum 1955.

L. Sterne, Życie i myśli JW. Pana Tristrama Shandy, przeł. K. Tarnowska, posł. W. Chwalewik, Warszawa: Czytelnik 2001.

J.W. Goethe, Wilhelm Meister. Obie części, przeł. P. Chmielowski, Warszawa: S. Lewenthal 1890 (tekst publikacji dostępny w bibliotece internetowej Polona).

W. Grimm, Baśnie braci Grimm : baśnie domowe i dziecięce zebrane przez braci Grimm. T. 1-2 przeł. E. Bielicka i M. Tarnowski ; posł. H. Kapełuś, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1982.

W. Wordsworth, S. T. Coleridge, R. Southey, Angielscy poeci jezior, wyb. Przeł. I opr. S. Kryński, Wrocław: Ossolineum 1963, BN II 143.

J. Austen, Emma, przeł. J. Dmochowska, Warszawa: Czytelnik 1963.

Pisma teoretyczne niemieckich romantyków, opr. T. Namowicz, Wrocław: Ossolineum 2000, BN II nr 246.

M. Lermontow, Bohater naszych czasów, przeł. W. Rogowicz, opr. W. Jakubowski, Wrocław: Ossolineum 1966, BN II nr 153.

Stendhal, Czerwone i czarne, przeł. T. Żeleński (Boy), posł. M. Żurowski, Warszawa: PIW 1978 (lub inne wydanie).

R. W. Emerson, Historia i Poleganie na sobie w: tegoż, Eseje, przeł. A. Tretiak, t. I, Wydawnictwo Test 1997 oraz R. W. Emerson, Natura. Amerykański uczony, przeł. M. Filipczuk ; posł. P. Gutowski, Kraków: Zielona Sowa 2005.

H. D. Thoreau, Walden albo życie w lesie, przeł. i opr. H. Cieplińska, Warszawa: PIW 1991 (lub inne wydanie).

E. A. Poe, Opowiadania, t. I, wybór. S. Kopaliński, przeł. S. Wyrzkowski, Kraków: Wydawnictwo literackie 1956.

E. Dickinson, Wiersze wybrane, przeł. S. Barańczak, Kraków: Znak 2001.

A. Dumas, Trzej muszkieterowie, przeł. J. Guze, Warszawa: Iskry 1955.

E. Brontë, Wichrowe wzgórza, przeł. J. Sujkowska, opr. B. Bałutowa, Wrocław: Ossolineum 1990, BN II nr 228.

Ch. Brontë, Dziwne losy Jane Eyre, przeł. T. Świderska, Warszawa: PIW 1959.

M. Twain, Przygody Hucka, przeł. K. Tarnowska, Warszawa: Iskry 1955 (lub inne wydanie).

albo M. Twain, Jankes na dworze Króla Artura, przeł. A. Kreczmar, Warszawa: Iskry 1995.

W. Whitman, Źdźbła trawy: poezje wybrane, wyb. i opr. J. Żuławski, Warszawa PIW 1966

lub W. Whitman, Pieśń o sobie, wyb. i przeł. A. Szuba, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1992.

W. Thackeray, Targowisko próżności: powieść bez bohatera, t. 1-2, przeł. B. Dobrowolski, Warszawa: Książka i Wiedza 1950.

Ch. Dickens, Oliver Twist przeł. A. Glinczanka, Warszawa: PIW 1953 albo Ch. Dickens, Wielkie.

H. Balzac, Ojciec Goriot, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa: Książka i Wiedza 1949.

G. Flaubert, Pani Bovary: z obyczajów prowincji, przeł. L. Engelking, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2005.

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, wyb. M. Leśniewska i J. Brzozowski, opr. J. Brzozowski, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1990 albo Symboliści francuscy. Od Baudelaire’a do Valéry’ego, opr. M. Jastrun i J. Kamionkowa, Wrocław: Ossolineum 1965, BN II nr 146.

Antoni Czechow, Opowiadania i opowieści, przeł. I. Bajkowska [et al.], opr. R. Śliwowski, Wrocław: Ossolineum 1989.

F. Dostojewski, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, Warszawa PIW 1979 albo F. Dostojewski, Biesy, przeł. A. Pomorski, Kraków: Znak 2010.

L. Tołstoj, Wojna i pokój, t.1-2, przeł. A. Stawar, Warszawa: PIW 1979 (lub inne wydanie) albo L. Tołstoj, Anna Karenina, przeł. K. Iłlakowiczówna (dowolne wydanie).

Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata, przeł. Z. Florczak, Warszawa: Nasza Księgarnia 1952.

H. Ch. Andersen, Baśnie t.1-3, Warszawa 1956.

R. Kipling, Księga dżungli, przeł. J. Birkenmajer, Warszawa: Nasza Księgarnia 1957.

E.R. Borroughs, Tarzan wśród małp, przeł. Władysław Kierst, Warszawa: WAiF 1989.

H. James, Ambasadorowie t. 1-2, przeł. M. Skibniewska, Warszawa: Czytelnik 1960.

albo H. James, O czym wiedziała Masie? Przeł. M. Moltzan-Małkowska, Warszawa: Prószyński i S-ka 2012.

Oscar Wilde, Eseje, opowiadania, bajki, poematy prozą, red. J. Żuławski, Warszawa: PIW 1957.

J. M. Barrie, Piotruś Pan, przeł. i opr. Z. Rogoszówna, Warszawa: Nasza Księgarnia 1958.

F. Baum, Czarnoksiężnik ze szmaragdowego grodu, przeł. S. Wortman, Warszawa: Nasza Księgarnia 1962 (lub późniejsze wydania).

A. C. Doyle, Studium w szkarłacie, przeł. T. Evert w: 3xSherlock Holmes, Warszawa: Iskry 1969 albo dowolny zbiór opowiadań o Sherlocku Holmesie.

Sidonie-Gabrielle Collette, Klaudyna w szkole. Klaudyna w Paryżu, Warszawa: PIW 1975.

J. Conrad, Wybór opowiadań, przeł. A. Zagórska, H. Carroll-Najder, opr. Zdzisław Najder, Wrocław: Ossolineum 1972, BN II nr 171.

S. Lageröf, Cudowna podroż, t. 1-2, przeł. J. Mortkowiczowa, opr. Andrzej Chojecki, Wrocław: Ossolineum 1992.

J. London, Wilk morski przeł. J. B. Rychliński, Warszawa: Iskry 1955 albo Biały kieł, przeł. Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Warszawa: Iskry 1955.

Kenneth Grahame, O czym szumią wierzby, przeł. M. Godlewska, Warszawa: Nasza Księgarnia 1957 (lub późniejsze wydania).

R. Musil, Niepokoje wychowanka Törlessa, przeł. W. Kragen, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1965.

James Joyce, Dublińczycy przeł. Z. Batko, Kraków: Znak 2005 albo J. Joyce Portret artysty w wieku młodzieńczym, przeł. i opr. J. Jarniewicz, Kraków: Znak 2005.

J. Joyce, Ulisses, przeł. M. Słomczyński, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1969 (lub inne wydanie).

M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, W stronę Swanna, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa: PIW 1965 (lub inne wydanie).

T. Mann, Buddenbrookowie, przeł. E. Librowiczowa, Warszawa: Czytelnik 1956 albo T. Mann, Czarodziejska góra, t.1-2, przeł. Józef Kramsztyk i Jan Łukowski, Warszawa: Czytelnik 1953 (lub inne wydania).

H. Barbusse, Ogień, przeł. Z. Jaremko-Pytkowska, Warszawa: PIW 1959.

albo E. M. Remarque, Na zachodzie bez zmian, przeł. S. Napierski, Warszawa: PIW 1967.

E. Junger, W stalowych burzach, przeł. W. Kunicki, Warszawa: Czytelnik 1999.

J. Hasek, Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej, przeł. P. Hulka-Laskowski, Warszawa: Książka i Wiedza 1954 (lub inne wydanie).

S. Lewis, Babbitt, przeł. Z. Popławska, Warszawa: Książka i Wiedza 1949 (lub inne wydanie).

K. Mansfield, Garden party, przeł. B. Kopelówna, Warszawa: Czytelnik 1958.

Surrealizm: teoria i praktyka twórcza, wyb. i przeł. A. Ważyk, Warszawa: Czytelnik 1973.

T. S. Eliot, Poezje, wyb. i opr. M. Sprusiński, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1978

oraz T. S. Eliot, Koty, przeł. S. Barańczak, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1995.

F. Scott Fitzgerald, Wielki Gatsby, przeł. J. Dehnel, Kraków: Znak 2013.

V. Woolf, Pani Dalloway, przeł. K. Tarnowska, Warszawa: PIW 1961. albo V. Woolf, Orlando, przeł. T. Bieroń, Kraków: Znak 2006.

F. Kafka, Proces, przeł. B. Schulz, Warszawa: PIW 1957.

albo F. Kafka, Nowele i miniatury, przeł. Roman Karst, Alfred Kowalkowski, Warszawa: PIW 1961.

A. Gide, Fałszerze. Dziennik „Fałszerzy”, przeł. J. i H. Iwaszkiewiczowie, J. Rogoziński, opr. K. Jarosz, Wrocław: Ossolineum 2003, BN II nr 251.

S. i F. Themerson, Przygody Pędrka Wyrzutka, Warszawa: Iskry 2002.

W. Faulkner, Niepokonane, przeł. Ewa Życieńska ; opr. Barbara Kryda, Wrocław: Ossolineum 1991.

E. Hemingway, Komu bije dzwon, przeł. Bronisław Zieliński ; oprac. Leszek Elektorowicz, wyd. III poprawione, Wrocław: Ossolineum 1992, BN II nr 194.

M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, przeł. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, opr. A. Drawicz, G. Przebinda, Wrocław: Ossolineum 1990, BN II nr 229.

G. Orwell, Rok 1984, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa: Muza 1999 albo G. Orwell, Folwark zwierzęcy, przeł T. Jeleńska, Kraków: Oficyna Literacka 1990 (lub inne wydania).

A. Frank, Dziennik Anny Frank : 12 czerwca 1942 - 1 sierpnia 1944, przeł. Zofia Jaremko-Pytowska, Warszawa: PIW 1957.

J. D. Salinger, Buszujący w zbożu, przeł. M. Skibniewska, Warszawa: Iskry 1961.

K. Kawafis, Wiersze zebrane, przeł. Z. Kubiak, Warszawa: Wydawnictwo Tenten 1995.

C. S. Lewis, Lew, czarownica i stara szafa, przeł. A. Polkowski, Warszawa: Pax 1985.

J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, przeł. M. Skibniewska, Warszawa: Iskry 1960.

T. Jasson, Muminki. Księga pierwsza Warszawa: Nasza Księgarnia 2012.

R. Ellison, Niewidzialny człowiek, przeł. A. Jankowski, Poznań: Rebis 2004.

H. Hesse, Gra szklanych paciorków. Próba opisu życia magistra ludi Józefa Knechta wraz z jego spuścizną pisarską, przeł. Maria Kurecka, Warszawa: PIW 1999 (lub inne wydanie).

S. Beckett, Dramaty, przeł. i opr. A. Libera, Wrocław: Ossolineum 1995, BN II nr 241.

S. Plath, Szklany klosz przeł. M. Michałowska, Warszawa: Czytelnik 1975.

albo S. Plath, Poezje wybrane przeł. Julia Hartwig, Jan Rostworowski, Teresa Truszkowska, opr. Grażyna Borkowska, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004.

G. Perec, W albo wspomnienie dzieciństwa, przeł. W. Brzozowski, Kraków: Wydawnictwo Lokator 2014 albo G. Perec, Pamiętam że. To co wspólne 1, przeł. K. Zabłocki, Kraków: Wydawnictwo Lokator 2013.

H. Lee, Zabić drozda, przeł. Z. Kierszys, Warszawa: Książka i Wiedza 1975 (lub inne wydanie).

J. Brodski, 82 wiersze i poematy, wyb. i opr. S. Barańczak, Kraków: Znak 1989.

G. Grass, Blaszany bębenek, przeł. S. Błaut, Warszawa: PIW 1983.

M. Ende, Nie kończąca się historia, przeł. S. Błaut, Warszawa: Nasza Księgarnia 1986.

K. Kesey, Lot nad kukułczym gniazdem, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa: PIW 1981.

B. Chatwin, W Patagonii, przeł. R. Ginalski, Warszawa: Bertelsmann Media 2007.

M. V. Llosa, Rozmowa w katedrze, przeł. Z. Wasitowa, Warszawa: PIW 1979.

E. White, Zuch, przeł. J. Jarniewicz, Wrocław: Biuro Literackie 2012.

J. M. Coetzee, Chłopięce lata: sceny z prowincjonalnego życia, przeł. M. Kłobukowski, Kraków: Znak 2007 oraz j. M. Coetzee, Młodość: sceny z prowincjonalnego życia, przeł. M. Kłobukowski, Kraków: Znak 2007.

J. Eugenides, Przekleństwa niewinności, przeł. T. Bieroń, Kraków: Znak 2013.

C. McCarthy, Suttree, przeł. M. Świerkocki, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi wskazać ważne, kluczowe utwory literackie kultury Zachodu, określać w sposób ogólny charakter epoki, do której należą, i miejsce utworu w tradycji kulturowej,

- umie analizować, interpretować charakterystyczne teksty literackie na tle poszczególnych epok przy wykorzystaniu wybranych metodologii oraz określać ich przydatność w procesie edukacji,

- umie odnajdywać zależności między tekstami obecnymi w podstawie programowej dla szkól podstawowych (literatura dziecięca) a innymi utworami literatury, które posłużyć mogą jako konteksty w procesie dydaktycznym,

- potrafi wykorzystywać teksty literackie jako źródło wiedzy o kulturze epoki i jej społeczeństwie, na użytek własnych przedsięwzięć badawczych a także w procesie dydaktycznym,

- rozróżnia historycznie rozróżniane rejestry kultury (ludową, elitarną, popularną, masową), jest świadom zasad i historycznych uwarunkowań takich klasyfikacji oraz wartościuje wybrane teksty z różnych rejestrów z perspektywy współczesnego odbiorcy,

- potrafi wskazywać konkretne nawiązania między literaturą poszczególnych epok a istotnymi prądami filozoficznymi epokę kształtującymi,

- umie omówić wybrane zależności między literaturą a innymi sztukami, w tym adaptacjami i tekstami inspirowanymi ważnymi utworami literackimi, w kontekście ich możliwej aplikacji w procesie dydaktycznym.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość utworów omawianych na zajęciach oraz wybranych lektur dodatkowych samodzielnie przygotowanych przez studenta/studentkę, bardzo dobra umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, bardzo dobra znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych oraz historii i kultury wybranych epok, wysoka świadomość znaczenia, duża sprawność analityczno-interpretacyjna, bardzo dobra umiejętność operowania różnymi formami wypowiedzi naukowej (wystąpienie w dyskusji, referat historycznoliteracki) i wskazania praktycznego wykorzystania wybranych utworów w procesie dydaktycznym.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz umiejętności wskazania zastosowań wybranych tekstów w procesie dydaktycznym.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość wybranych utworów literatury omawianej na zajęciach i ich kontekstu historycznego, nieco niższa umiejętność referowania ich problematyki i mniejsza zdolność praktycznego wykorzystania ich w procesie dydaktycznym.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość utworów omawianych na zajęciach oraz przygotowanych samodzielnie do zaliczenia, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i metodycznej, zadowalająca sprawność analityczno-interpretacyjna i umiejętność wskazania wykorzystania wybranych utworów w procesie dydaktycznym.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość utworów omawianych na zajęciach oraz opracowanych samodzielnie, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, słabsza znajomość kontekstu historycznego wybranych okresów, słaba sprawność analityczno-interpretacyjna oraz niska umiejętność wskazywania możliwości wykorzystania wybranego materiału w celach dydaktycznych.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość utworów literatury polskiej i światowej epoki, brak umiejętności referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej, niezadowalająca znajomość kontekstu historycznego wybranych okresów, brak sprawności analityczno-interpretacyjnej, brak umiejętności wskazania możliwości wykorzystania wybranego materiału w celach dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Banowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Junkiert, Elżbieta Nowicka, Aleksandra Sikorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Trybuś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Fiećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.