Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logorytmika - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LOG-31PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logorytmika - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cel (cele) modułu kształcenia:

• przedstawienie możliwości wykorzystania muzyki i ćwiczeń muzyczno-ruchowych w profilaktyce, terapii i rehabilitacji logopedycznej;

• nabycie umiejętności realizacji wybranych metod i technik z zakresu terapii muzyką dla celów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych

w pracy z dziećmi;

• zapoznanie z organizacją i metodyką prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych;

• uzyskanie sprawności rytmiczno-dźwiękowej u przyszłych logopedów.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

elementy wykładu informacyjnego, dyskusja problemowa, metoda ćwiczeniowa, metoda projektu

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Nazwa modułu (przedmiotu): Logorytmika


Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Godziny konsultacji 1

Czytanie wskazanej literatury 5

Samodzielne przygotowanie projektów 9

SUMA GODZIN 30

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1Pełny opis:

1. Podstawowe wiadomości z teorii muzyki. Definicje i zadania logorytmiki. Podstawowe założenia rytmiki Emila Jaques Dalcroze'a i Carla Orffa. Organizacja i metodyka prowadzenia ćwiczeń logorytmicznych.

2. Kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej w kontakcie dziecka ze śpiewem, muzyką i ruchem. Ćwiczenia ruchowe jako dominująca forma aktywności w rozwoju i stymulacji mowy dziecka.

3. Ćwiczenia z zakresu techniki ruchu: zapobiegające wadliwej postawie, odprężające. Ćwiczenia rozwijające sprawność i estetykę ruchu w pozycji siedzącej, stojącej i w przestrzeni.

4. Zajęcia muzyczno-ruchowe, czyli praktyczne ćwiczenia logorytmiczne stosowane u osób z zaburzeniami zachowania, problemami rozwojowymi.

5. Gry i zabawy przy muzyce i do muzyki (zabawy z piosenką, zabawy taneczne itp.).

Literatura:

• M. Bogdanowicz, Integracja percepcyjno-motoryczna, Warszawa 1997.

• Z. Burowska, Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole, Warszawa 1980.

• A. Dasiewicz-Tobiasz, Umuzykalnienie w przedszkolu, Warszawa 1977.

• A. Gąsienica-Szostak, Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, Warszawa 2003.

• E. Jutrzyna, Wykorzystanie muzyki w terapii logopedycznej, w: Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z zaburzeniami mowy, red. L. Hurło, M. Zaorska, Olsztyn 2005.

• E. Kilińska-Ewertowska, Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami mowy, Gdańsk 1993.

• E. Kilińska-Ewertowska, Ćwiczenia logorytmiczne, Gdańsk 1993.

• M. Kisiel, Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Dąbrowa Górnicza 2007.

• A. Kowalska, Metodyka kształtowania elementów prozodycznych w wypowiedziach dzieci z upośledzeniem słuchu, Lublin, 1989.

• R. Ławrowska, Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków 2005.

• Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji, red. B. Ostrowska, Łódź 2000.

• A. Walencik-Topiłko, Śpiew w profilaktyce logopedycznej, w: Sztuka w edukacji i terapii, red. M. Kapnik, W. A. Macher, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

1) wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące omawianej tematyki; opisać wybrane metody i techniki stosowane w zajęciach z zakresu logorytmiki;

2) zrealizować wybrane ćwiczenia muzyczno-ruchowe, logorytmiczne oraz techniki oddechowe i relaksacyjne;

3) dobrać muzykę do ćwiczeń i technik terapeutycznych;

4) stymulować rozwój mowy z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, w tym muzyki przeprowadzić zajęcia z zastosowaniem ćwiczeń logorytmicznych wg opracowanego scenariusza.

Metody i kryteria oceniania:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w trakcie semestru)

• poziom aktywności w trakcie zajęć (udział w dyskusji problemowej

i w pracy zespołowej),

• prowadzenie ćwiczeń w symulacji metodycznej,

• opracowanie ćwiczeń umuzykalniających i muzyczno-rytmicznych

w grupie dziecięcej.

Praktyki zawodowe:

80 godz. praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Nikołajew-Wieczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Nikołajew-Wieczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Nikołajew-Wieczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Kalina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.