Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LM-22MDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium mediów
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Media Interaktywne i Widowiska

Cele kształcenia:

• kształcenie umiejętności prowadzenia badań przy użyciu narzędzi technologicznych.

• kształcenie kompetencji społecznych (praca samodzielna oraz zespołowa).

• rozumienie wartości i funkcji eksperymentu w badaniach naukowych.

• formy i struktury sprawdzania i analizowania wyników badań w humanistyce.

• opracowywanie nowoczesnych form prezentacji wyników badań.

• kształcenie nowoczesnego humanistycznego warsztatu badawczego

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

materiały do zajęć udostępniane są przez prowadzących

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

lektura indywidualna, dyskusja w grupie, praca w trakcie zajęć, praca indywidualna poza godzinami kontaktowymi, opracowanie zadanego zagadnienia na ocenę, realizacja projektu

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

20

Skrócony opis:

Cały moduł zajęć realizowany jest na 1 oraz 2 roku studiów, w ramach poszczególnych zajęć studenci poznawać będą różne narzędzia teoretyczne i praktyczne wykorzytywane do badania oraz projektowania komunikacji medialnej.

Pełny opis:

Cały moduł zajęć realizowany jest na 1 oraz 2 roku studiów, w ramach poszczególnych zajęć studenci poznawać będą różne narzędziateoretyczne i praktyczne wykorzytywane do badania oraz projektowania komunikacji medialnej.

Poszczególne bloki zajęć omawiać będą:

- narzędzia cyfrowej analizy danych kulturowych

- programowanie mediów interaktywnych

- widowiska wirtualne

- technologie komercyjne

- technologie open-source

- opracowywanie i przygotowywanie warsztatu badawczego w naukach humanistycznych

- metody wizualizacji wyników badań

- multimedialne formy prezentacyjne

- wirtualne bazy danych

- opracowywanie dokumentacji

- realizacja projektu artystycznego

- użytkowe formy komunikacji medialnej

- techniki nowych mediów

- techniki interaktywne w sztuce i nauce

- techniki dźwiękowe

- realizacja projektu zespołowego

- realizacja projektu indywidualnego

Literatura:

• Richard Colson, The Fundamentals of Digital Art, Lausanne 2007.

• Tony Gibbs, The Fundamentals of Sonic Art and Sound Design, Lausanne 2007.

• Manuel Lima, Visual Complexity: Mapping Patterns of Information, Princeton 2011.

• Understanding Digital Humanities, ed. David M. Berry, Hampshire 2012.

• Thomas Bartscherer, Roderick Coover, Switching Codes: Thinking Through New Technology in

the Humanities and the Arts, Chicago 2011.

• Ira Greenberg, Processing. Creative Coding and Computational Art, New York 2007.

• Casey Reas, Ben Fry, Processing. A Programming Handbook for Visual Designers and Artists,

MIT Press 2007.

• Bruce Block, Opowiadanie obrazem. Tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach

cyfrowych, Warszawa 2010.

• Scott Doorley, Scott Witthoft, Make Space. How to Set Space for Creative Collaboration, Willey

2012.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- posługiwać się wybranymi zagadnieniami z zakresu kultury mediów

- korzystać z naukowych baz danych, selekcjonować informacje, opracowywać, udostępniać i twórczo wykorzystywać

- przygotować dokumentację samodzielnego projektu naukowego, artystycznego, kulturalnego

- Analizować poszczególne etapy pracy nad długoterminowym projektem, prowadzić ewaluację i korygować powstałe błędy

- przygotować i przedstawić prezentację o tematyce teoretycznej

- zainicjować i przygotować profesjonalny projekt na podstawie baz danych i źródeł naukowych

- w sposób przejrzysty i zrozumiały prezentować wyniki własnych badań wykorzystując przy tym różne formy medialne

- współpracować z grupie, prowadzić indywidualnie badania cząstkowych i wprowadzać ich najważniejsze wyniki do projektu zespołowego

- wskazać i omówić współczesnych technologicznych, możliwych do

badaniach humanistycznych

- wynajdywać innowacyjne zjawiska we współczesnym życiu kulturalnym i naukowym

- zdefiniować i omówić zastosowanie narzędzi technologicznych w sztuce XX i XXI wieku

- wykorzystać podstawowe narzędzia cyfrowe w pracy zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji, pracy zespołowej, projektach);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

- aktywność w czasie pracy zespołowej i umiejętność prezentowania wspólnie

wypracowanych efektów

- opracowanie zadanych zagadnień

- zrealizowanie projektów indywidualnych i zespołowych

- merytoryczna wartość projektu

- prezentacja i obrona projektu końcowego

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, aktywny udział w zajęciach, pełne opracowanie dokumentacji i zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego, przygotowanie prezentacji wyników badań

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w samodzielnie i zespołowo przygotowywanych projektach

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności w posługiwaniu się omawianymi narzędziami, mniejszy udział w realizacji projektów zespołowych

3,5 – zadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, udział w zajęciach, opracowanie dokumentacji i zadowalające zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego, zadowalające przygotowanie prezentacji wyników badań

3,0 – zadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, udział w zajęciach, opracowanie dokumentacji i zadowalające zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego, zadowalające przygotowanie prezentacji wyników badań, słabe umiejętności w posługiwaniu się omawianymi narzędziami, mały udział w realizacji projektów zespołowych

2,0 - niezadowalająca znajomość zagadnień realizowanych w czasie zajęć, brak aktywnego udział w zajęciach, nie zrealizowanie projektu indywidualnego i zespołowego

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.