Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium krytycznoliterackie - spec. kuratorstwo literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LK-11PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Laboratorium krytycznoliterackie - spec. kuratorstwo literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty spec. kuratorstwo literatury dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie z podstawowymi koncepcjami i kategoriami krytycznoliterackimi;

- umiejętność tworzenia form krytycznoliterackich;

- kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;

- kształtowanie kompetencji odnoszenia tekstów literackich do szerszych ram społecznych, politycznych, estetycznych;

- kształtowanie kompetencji pracy samodzielnej oraz współpracy;

- umiejętności i zachowania związane z życiem literackim (dyskusje, debaty, spotkania autorskie).


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Raczyńskich; Biblioteka PTPN; zasoby i źródła internetowe (repozytoria cyfrowe, wybrane strony autorskie, czasopisma internetowe); opracowany w ramach modernizacji przedmiotu korpusu tekstów w wersji elektronicznej; materiały udostępniane przez prowadzącego/prowadzącą.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład, konwersatorium, samodzielne przygotowanie, warsztat, dyskusja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

90 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają charakter podwójny: studenci 1) kształtują umiejętność krytycznej analizy dyskusji krytycznoliterackiej, biorąc jednocześnie udział w bieżących debatach oraz 2) ćwiczą formy krytycznoliterackie.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają charakter podwójny: studenci 1) kształtują umiejętność krytycznej analizy dyskusji krytycznoliterackiej (w odniesieniu do historii literatury po 1989 roku), biorąc jednocześnie udział w bieżących debatach oraz 2) ćwiczą formy krytycznoliterackie:

- recenzja, szkic interpretacyjny, polemika;

- nota, rekomendacja, streszczenie, biogram, sprawozdanie, laudacja;

- przygotowanie i przeprowadzanie wywiadu, rozmowy redakcyjnej, ankiety.

Treści cyklu:

1/ Historia współczesnej krytyki literackiej w zarysie – spory, polemiki

2/ Sposoby rozumienia krytyki literackiej dzisiaj – teorie, modele, praktyki

3/ Gatunki i formy krytycznoliterackie

4/ Polemiczne, wartościujące i krytyczne interpretowanie tekstów literackich;

5/ Literatura w kontekstach społecznych, politycznych i ekonomicznych

6/ Aksjologia tekstów krytycznoliterackich

7/ Komunikacyjne aspekty literatury i krytyki literackiej

Literatura:

A. Galant, I. Iwasiów, 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie, Szczecin 2010.

A. Kałuża, Wielkie wygrane: wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki, Mikołów 2011

A. Werner, T. Żukowski (red.), Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89, Warszawa 2013.

B. Warkocki, Różowy język. Literatura i polityka na początku wieku, Warszawa 2013.

Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. D. Nowacki, K. Uniłowski, Katowice 2003.

D. Kozicka, "Chamuły", "gnidy", "przemilczacze"... Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, Kraków 2011.

D. Kozicka, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków 2012.

D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Życie literackie po roku 1989, Katowice 2010.

G. Jankowicz, P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok (red.), Literatura polska po 1989 roku w świetle torii Pierre’a Bourdieu. Raport z badań, Kraków 2015.

G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński (red.), Literatura polska po 1989 roku w świetle torii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Kraków 2015.

I. Iwasiów, Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku, Szczecin 2013.

I. Stokfiszewski, Zwrot polityczny, Warszawa 2009.

J. Orska, Liryczne narracje: nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Kraków 2006.

K. Dunin, Karoca z dyni, Warszawa 2000.

K. Uniłowski, Prawo krytyki. O nowoczesnym i ponowoczesnym pojmowaniu literatury, Katowice 2013.

K. Uniłowski, Przypadki krytyczne. Studia i szkice o krytyce, życiu oraz świadomości literackiej po roku 1918, Katowice 2007.

M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski (red.), Debaty po roku 1989. Literatura w procesach komunikacji, Warszawa 2017.

M. Jaworski, Rewersy nowoczesności: klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej, Poznań 2009.

M. Maryl, _życie literackie w sieci, Warszawa 2016.

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Poznań 1999.

P. Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007.

P. Czapliński, Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości, Kraków 2003.

P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, J. Orska, J. Skurtys (red.), Tajne bankiety, Poznań 2014.

P. Marecki (red.), Literatura polska 1989-2009. Przewodnik, Kraków 2010.

P. Marecki, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po 1989 roku, Kraków 2005.

P. Śliwiński, Świat na brudno: szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007.

Polityka literatury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2009.

T. Mizerkiewicz, Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce, Kraków 2013.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu przedmiotu student potrafi:

- zdefiniować pojęcie, a także określić miejsce, sytuację oraz funkcje współczesnej krytyki literackiej;

- wskazać najważniejsze spory krytycznoliterackie w literaturze współczesnej, zrekonstruować poruszane przez nie problemy oraz sposoby argumentacji, krytycznie się do nich odnieść;

- określić miejsce literatury na tle szerszych zjawisk kulturowych i komunikacyjnych;

- napisać recenzję wybranego dzieła literackiego (powieść, tomik poetycki, reportaż, esej);

- formułować ocenę tekstów krytycznoliterackich;

- stworzyć i przeprowadzić wywiad (m.in. z pisarką, krytykiem literackim, socjologiem);

- merytorycznie przygotować debatę/dyskusję; uczestniczyć w dyskusji/debacie; moderować dyskusję/debatę;

- zaprojektować i poprowadzić spotkanie autorskie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

2) napisanie jednego tekstu recenzyjnego;

3) zaprojektowanie jednego wywiadu / spotkania z wybranym gościem (pisarzem, publicystą, krytykiem literackim, tłumaczem, socjologiem etc.) lub zaprojektowanie debaty/dyskusji

4) aktywny udział w warsztatach krytyczno-redakcyjnych.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień związanych ze współczesną krytyką literacką; wysoki stopień świadomości powiązań między literaturą i krytyką literacką a kwestiami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi; umiejętność dokonania merytorycznej krytyki testu literackiego oraz krytycznoliterackiego; bardzo dobra znajomość form krytycznoliterackich (definiowanie, rozpoznawanie w tekstach, stosowanie); bardzo dobrze opanowana wiedza z zakresu współczesnych sporów krytycznoliterackich; wysoka umiejętność argumentowania decyzji polemicznych, krytycznych i wartościujących; umiejętność projektowania wywiadu / spotkania literackiego; umiejętność pisania tekstu recenzenckiego w oparciu o wyznaczony model; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,5 – jak wyżej, z dopuszczalnymi nieznacznymi brakami, zwłaszcza w zakresie umiejętności pisania tekstów recenzenckich; umiejętność określania współczesnej sytuacji krytyki literackiej; dobra znajomość polemik krytycznoliterackich; znajomość form krytycznoliterackich; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,0 – możliwy szerszy zakres braków w zakresie umiejętności pisania tekstów recenzenckich, sytuacji współczesnej krytyki literackiej oraz umiejętności merytorycznej krytyki tekstu krytycznoliterackiego; świadomość powiązań między literaturą i krytyką literacką a kwestiami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi; znajomość form krytycznoliterackich; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3.5 – zadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk związanych ze współczesną krytyką literacką; znajomość wybranych sporów i polemik krytycznoliterackich; umiejętność ogólnego wskazania powiązań między literaturą i krytyką literacką a kwestiami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi; pobieżna znajomość podstawowych form krytycznoliterackich (umiejętność ich definiowania, rozpoznawania oraz stosowania); umiejętność projektowania wywiadu / spotkania literackiego; umiejętność pisania tekstu recenzenckiego w oparciu o wyznaczony model; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,0 – jak wyżej, z dopuszczalnymi większymi brakami w zakresie umiejętności pisania tekstów recenzenckich; ogólne orientowanie się w sytuacji krytyki literackiej po 1989 r.; pobieżna znajomość podstawowych sporów krytycznoliterackich oraz form krytycznoliterackich.

2,0 – niezadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; nieumiejętność wskazania powiązań między literaturą i krytyką literacką a kwestiami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi; brak podstawowej wiedzy w zakresie współczesnej krytyki literackiej; brak umiejętności tworzenia tekstów recenzenckich; nieznajomość podstawowych form krytycznoliterackich; brak umiejętności argumentowania decyzji polemicznych, krytycznych, wartościujących; niedotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Joanna Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Gostyński, Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dawid Gostyński, Marcin Jaworski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.