Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura czeska w kontekście środkowoeuropejskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-LCZ-11FCZDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura czeska w kontekście środkowoeuropejskim
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii czeskiej (DLx-FCZ, DLx-FCZX)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów bohemistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia bohemistyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

a) interpersonalne:

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat literatury i kultury czeskiej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym,

- kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich, umiejętność interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii i historii literatury,

- formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa czeskiego,

- umiejętność docenienia różnorodności kulturowej.


b) instrumentalne:

- umiejętność analizowania i syntezowania,

- wiedza podstawowa z zakresu teorii i historii literatury.


c) systemowe:

- kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury i zjawisk w literaturze czeskiej na szerszym tle środkowoeuropejskim,

- umiejętność zestawiania i porównywania analogicznych procesów kulturowych, historycznych, literackich we wzajemnych relacjach na szerszym obszarze.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii, kultury i literatury Czech, a także zjawisk z zakresu literatury powszechnej; podstawowa wiedza na temat Europy Środkowej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

9 (5+4)

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- prezentacja kierunków rozwoju czeskiej literatury w odniesieniu do specyfiki regionu środkowoeuropejskiego oraz procesu historycznoliterackiego,

- prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o literaturze, kulturze oraz historii Czech i Europy XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku,

- prezentacja na poziomie podstawowym sylwetek współczesnych pisarzy kraju w kontekście kulturowym, społecznym i politycznym omawianego okresu,

- prezentacja w ramach wykładu wybranych dzieł literackich i ich powiązanie z głównymi prądami literatury i kultury europejskiej.

Literatura:

Zalecana literatura:

Hrabal, Kundera, Havel. Antologia czeskiego eseju, red. J. Baluch, Kraków 2001.

M. Bobrownicka: Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian zachodnich i południowych, Kraków 1995.

L. Engelking: Surrealizm, underground, postmodernizm. Łódź 2001.

Mity, historia i struktura mistyfikacji, red. Z. Drozdowicz: Poznań 1997.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- potrafi na poziomie podstawowym definiować i opisywać najważniejsze prądy, zjawiska, reprezentantów współczesnej literatury czeskiej; potrafi je zaprezentować i przedstawić w ujęciu typologicznym,

- potrafi na poziomie podstawowym te zjawiska powiązać z tradycjami, historią kraju, wyjaśnić, zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki,

- posiada umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i filozoficznym,

- potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, budować na poziomie podstawowym ujęcia uogólniające; potrafi ilustrować rozważania ogólne przykładami z literatury i kultury,

- posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań przykładami z twórczości poszczególnych autorów,

- potrafi omówić i kategoryzować określone zjawiska literatury czeskiej i powiązać je z analogicznymi w innych literaturach europejskich; posiada umiejętność porównywania zjawisk literackich i kulturowych, zaprezentować w szerszych kontekstach teoretycznoliterackich,

- potrafi wyjaśnić specyfikę współczesnej literatury czeskiej na tle najważniejszych wydarzeń politycznych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość omawianych tekstów literackich, znajomość tekstów krytycznych związanych z tematyką, umiejętność powiązania treści dzieła z życiorysem autora, odniesienie do kontekstu pozaliterackiego, bardzo dobra umiejętność analizy dzieła, samodzielność myślenia i oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana prezentacja indywidualna.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji literatury.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie słowiańskim, europejskim i światowym (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą).

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Skibska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Kowalska-Nadolna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Firlej
Prowadzący grup: Anna Gawarecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Skibska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.