Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korespondencja sztuk w cyberkulturze - spec. kultury mediów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-KSC-21PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korespondencja sztuk w cyberkulturze - spec. kultury mediów cyfrowych
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalizacji kultury mediów cyfrowych dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filologia polska

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z pojęciem korespondencji sztuk w perspektywie historycznej

- powiązanie pojęć odnoszących się do różnych dziedzin sztuki, wskazanie na zależności pomiędzy rozmaitymi sztukami ze szczególnym naciskiem na współczesną kulturę

- przybliżenie podstawowych pojęć, kategorii i narzędzi metodologicznych komparatystyki interdyscyplinarnej

- doskonalenie umiejętności analizy tekstów literackich pozostających w różnorodnych relacjach z muzyką, filmem oraz sztukami wizualnymi

- wykształcenie biegłości w poruszaniu się po współczesnych przestrzeniach funkcjonowania i wytwarzania sztuki ze szczególnym naciskiem na w cyberprzestrzeń


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

V rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka WFPiK

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja z elementami wykładu, interpretacja tekstów naukowych i literackich, prezentacja zagadnienia samodzielnie przygotowana przez studenta

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Skrócony opis:

Korespondencja sztuk w perspektywie historycznej.

Problemy interdyscyplinarności w wariancie kulturowym.

Typy relacji literatury oraz sztuk wizualnych, filmu i muzyki; relacje słowno-obrazowe.

Korespondencja sztuk w XX-wiecznej awangardzie.

Sztuka interaktywna oraz sztuka nowych mediów.

Problem intermedialności współczesnej sztuki.

Sztuka w społecznościach internetowych; społeczna produkcja sztuki, status dzieła sztuki w cyberprzestrzeni.

Dostępność sztuki w cyberprzestrzeni.

Pełny opis:

Korespondencja sztuk w perspektywie historycznej.

Problemy interdyscyplinarności w wariancie kulturowym.

Typy relacji literatury oraz sztuk wizualnych, filmu i muzyki; relacje słowno-obrazowe.

Korespondencja sztuk w XX-wiecznej awangardzie.

Sztuka interaktywna oraz sztuka nowych mediów.

Problem intermedialności współczesnej sztuki.

Sztuka w społecznościach internetowych; społeczna produkcja sztuki, status dzieła sztuki w cyberprzestrzeni.

Dostępność sztuki w cyberprzestrzeni.

Literatura:

1. Benkler Yochai, Bogactwo sieci, Jak społeczna produkcja zmienia rynek i wolność, przeł. Rafał Próchniak, Warszawa 2008.

2. Foster Hal, Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2010.

3. Gwóźdź Andrzej (red.), Ekrany piśmienności. O przyjemnościach tekstu w epoce nowych mediów, Warszawa 2008.

4. Gwóźdź Andrzej, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 2003.

5. Manovich Lev, Język nowych mediów, przeł. Piotr Cypryański, Warszawa 2006.

6. Praz Mario, Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych, przeł. Wojciech Jakiel, Gdańsk 2007.

7. Richard Schechner, Performatyka: wstęp, przeł. Tomasz Kubikowski, Wrocław 2006.

8. Nikolaus R. Schweizer, Tradycyjna pozycja ut pictura poesis, przeł. Irena Fessel, [w:] Ut pictura poesis, red. Marek Skwara, Seweryna Wysłouch, Gdańsk 2006.

9. Ewa Wójtowicz, Net Art, Kraków 2008.

10. Žižek Slavoj, Przekleństwo fantazji, przeł. Adam Chmielewski, Wrocław 2001 (tu rozdziały V i VI).

Szczegółową listę lektur podaje prowadzący zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

dostrzegać zależności pomiędzy poszczególnymi dziedzinami sztuki i analizować je za pomocą poznanych pojęć

powiązać pojęcia współczesnych teorii kultury na gruncie analizy poszczególnych dziedzin sztuki

rozpoznać i nazwać istniejące w utworach literackich typy relacji między literaturą a muzyką, filmem oraz sztukami wizualnymi

objaśnić zjawiska literatury, muzyki i sztuk wizualnych oraz filmu w kategoriach ich wzajemnych relacji i oddziaływań

zdefiniować bądź sproblematyzować współczesny status dzieła sztuki oraz relacje nadawczo-odbiorcze w cyberkulturowej komunikacji

samodzielnie kształtować metadyskurs naukowy w zakresie korespondencji sztuk

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywność w trakcie zajęć i wartość merytoryczna wypowiedzi (udział w dyskusji)

- wartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia prezentacji przygotowywanych na zajęcia

- poziom wiedzy i umiejętność jej zaprezentowania na kolokwium zaliczeniowym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.