Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Językoznawstwo współczesne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JW-11PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo współczesne
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej pogranicza literaturoznawczo-językoznawczego, przede wszystkim wskazanie źródeł, podstaw dyskursu oraz operatywnych narzędzi analizy i opisu współczesnych tekstów artystycznych,

- przekazanie wiedzy na temat podstawowych szkół badawczych w obrębie współczesnego pogranicza językoznawstwa i innych dziedzin humanistyki,

- rozwinięcie umiejętności analizy budowy tekstów literackich w ścisłej relacji z procesem interpretacji tekstu – wzrost lingwistycznej świadomości interpretatora,

- rozwinięcie umiejętności krytycznego czytania tekstów artystycznych z wykorzystaniem narzędzi językoznawczych,

- wyrobienie umiejętności prowadzenia dyskusji, argumentowania sądów, a także wypracowanie precyzji badawczej (szczególnie terminologicznej) – zwłaszcza przy podejmowaniu indywidualnych inicjatyw,

- rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie z okazywaniem szacunku wobec innych uczestników zajęć; wzmacnianie samoświadomości,

- popularyzacja gorliwego czytelnictwa oraz uczestnictwa w kulturze.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja w grupie w ramach zajęć i konsultacji, komentarz do lektury, indywidualny projekt interpretacyjny (konsultowany)

Pełny opis:

Język literatury. Zobowiązania literatury (?): tradycja języka literackiego a język literatury, literatura jako wzorzec mowy, kanon literacki, społeczne i tożsamościowe implikacje języka literackiego; stereotypy analityczne w opisie języka literatury – komunikacja literacka.

Kategoria tekstu. Zadania tekstologii integralnej: definicje tekstu, tekstologia – główne kierunki i szkoły badawcze, badawcze zadania tekstologii.

Semantyka tekstu artystycznego: elementy składowe tekstów artystycznych, język tekstu artystycznego – parametry opisu, wiersz a proza, wiersz wolny jako forma systemowa, redakcja tekstu, intencja odbiorcza, oralność i piśmienność; graficzność wiersza wolnego a jego wartość semantyczna.

Stylistyka, style odbioru, idiostyl: styl – charakterystyka i definicja, stylistyka – główne kierunki i szkoły badawcze, badawcze zadania stylistyki, problem idiostylu, propozycja stylów odbioru.

Podmiot w tekście (literackim): kategoria podmiotu w ujęciu komunikacji literackiej, podmiot literacki a interpretacja – konteksty charakterystyki, projektowanie podmiotowości a problem referencji w języku, próby interpretacyjne.

Intencja autorska a praktyka lekturowa (esencjalizm i referencja): pojęcia esencjaliznu i referencji – historia i ewolucja stanowisk krytycznych, zróżnicowane próby interpretacyjne.

Metafora (inopia): pojęcie metafory – historia i ewolucja stanowisk krytycznych, aspekty badań nad metaforą: teoretycznoliteracki, filozoficzny i językoznawczy, retoryczne podstawy inopii a problem referencji, próby interpretacyjne.

Antropologia słowa. Antropolingwistyka. Antropologia literatury: nowe propozycje badawcze i ich związki z językoznawczą analizą języka artystycznego, perspektywy badawcze pogranicza językoznawczego, próby interpretacyjne.

Uzupełnienie: lingwistyka mentalna: formalne i kognitywne aspekty zdolności językowej, gramatyka a proces poznawania i opisywania zjawisk – kategoryzacja, psycholingwistyka, socjolingwistyka i neurolingwistyka – perspektywy badawcze.

Literatura:

a) Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2010,

b) Bińczyk E., Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków 2007,

c) Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 1990,

d) Paveau M.-A., Sarfati G.-É., Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009,

e) Podmiot w języku i kulturze, pod red. J. Bartmińskiego i A. Pajdzińskiej, Lublin 2008,

f) Stępnik K., Filozofia metafory, Lublin 1988,

g) Witosz B., Dyskurs i stylistyka, Katowice 2009,

h) Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Zob. też www.kjp.amu.edu.pl.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- zdefiniować podstawowe terminy językoznawcze związane z rozszerzonym opisem tekstów artystycznych, potrafi wyliczyć parametry analizy tekstologicznej; umie zaprezentować i omówić elementarną literaturę przedmiotu

- scharakteryzować najważniejsze szkoły badawcze (w obrębie badań nad językiem artystycznym)

- wyjaśnić trudności wynikające z tekstologicznej analizy tekstów literackich; rozróżnia i opisuje zjawiska semantyczne mogące konstytuować specjalne porządki tekstów; potrafi zakwalifikować poszczególne tekstowe przypadki zjawisk semantycznych do odpowiednich klas analitycznych (skorelowanych z narzędziami językoznawczej analizy), umie uogólnić klasyfikowane procesy, a także zilustrować to stosownymi przykładami tekstów artystycznych

- budować projekty interpretacyjne, stosując poznane językoznawcze narzędzia analityczne

- przedyskutować problematyczne zjawiska tekstowe i semantyczne, umie przy tym odnieść się do perspektyw innych nauk humanistycznych (wykazać graniczność metodologiczną na wybranych przykładach)

- uzasadnić swój pogląd na projekt interpretacyjny, nawiązując przy tym do poznanej literatury przedmiotu (stanowisk badawczych)

- podjąć próbę oceny poznawanych prac badawczych i stopnia zaawansowania analitycznego w przedkładanych (w trakcie zajęć) propozycjach metodologicznych

- odnieść się do zróżnicowanych tekstów kultury, ma przy tym świadomość dyskursywności budowanych sądów i podstaw odbioru, co wzmacnia w nim postawy społeczne (współtworzenie kultury)

- postrzegać lekturę jako indywidualne wyzwanie (wzmacnianie samoświadomości).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają:

- aktywność w trakcie zajęć (przygotowanie merytoryczne i udział w dyskusji),

- wartość merytoryczna indywidualnego projektu interpretacyjnego,

- umiejętność zaprezentowania wiedzy i umiejętności podczas kolokwium zaliczeniowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Magdalena Graf, Agnieszka Kula, Krzysztof Skibski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Magdalena Graf, Agnieszka Kula, Krzysztof Skibski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.