Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JS-21SCDL Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku programu DL-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia serbska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- poszerzenie praktycznej znajomości języka serbskiego;

- kontynuacja pracy nad umiejętnościami pisania, czytania i mówienia w języku serbskim na poziomie podstawowym rozszerzonym (B2 +/A1);

- poszerzenie wiedzy gramatycznej i słowotwórczej właściwej dla tego poziomu;

- pogłębienie wiedzy o serbskim kontekście kulturowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Na II roku studiów celem zajęć jest poznanie bardziej złożonych struktur gramatycznych oraz przyswojenie większego zakresu słownictwa. Treści nauczania obejmują ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, konwersacyjne i przekładowe. Przedmiotem nauki są m.in.: tryby, aspekty i strony czasownika, związki międzywyrazowe, szyk zdania i interpunkcja.

Podczas zajęć z praktycznej nauki języka serbskiego na II roku nacisk kładziony jest na ugruntowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy. Wyrobienie w studentach określonych nawyków językowych, np. szybkiego o poprawnego reagowania na zadane pytanie, sprawnego posługiwania się formami gramatycznymi, zwłaszcza tymi, które sprawiają studentom szczególną trudność. Poszerzenie zasobu słownictwa poprzez czytanie ze zrozumieniem dłuższych artykułów prasowych, krótkich opowiadań i słuchanie fragmentów utworów literackich.

Pełny opis:

TK_01 praca i zatrudnienie; narzędzia do pracy; praca i przyjaźń; praca zespołowa i indywidualna; pisanie CV i listu motywacyjnego; rozmowa kwalifikacyjna JS_01, JS_03, JS_05, JS_06, JS_08, JS_09, JS_10

TK_02 planowanie czasu wolnego i weekendu (kino, teatr, koncerty, imprezy sportowe); hobby JS_01, JS_02, JS_03, JS_05, JS_06, JS_08, JS_10

TK_03 podróże (socjologiczne, kulturowe i edukacyjne aspekty podróży); aktywny lub pasywny urlop; planowanie podróży (wakacje letnie i zimowe; morze, góry); wyszukiwanie ofert turystycznych; prasa, internet i usługi biur podróży; typy zakwaterowania (hotel, kwatery prywatne, kempingi) JS_01, JS_02, JS_03, JS_05, JS_06, JS _07, JS_08, JS_09, JS_10

TK_04 transport, komunikacja, ruch; połączenia telefoniczne i komunikacja internetowa; pisma oficjalne JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08, JS_10

TK_05 nauka języków obcych (socjologiczny, kulturowy i edukacyjny aspekt nauki języka obcego); wybór i motywacja; sposoby uczenia się; polityka językowa JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08, JS_10

TK_06 jakość życia; artykuły spożywcze i odzież; praca i wypoczynek; rola pieniędzy; JS_01, JS_02, JS_03, JS_06, JS_07, JS_08, JS_09, JS_10

TK_07 kiedyś i dziś, pokoleniowe różnice (tradycyjna i nowoczesna rodzina) i stosunek do młodych / starszych; różnice w systemie edukacji; płeć i społeczeństwo JS_01, JS_02, JS_03, JS_06, JS_07, JS_08, JS_10

TK_08 Serbia w świecie, świat w Serbii; gwiazdy, wynalazcy, naukowcy, pisarze, artyści, sportowcy, politycy ...; wymiana kulturowa i naukowa; wady i zalety życia poza ojczyzną; JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08, JS_10

TK_09 rodzina i związki; prawo i stosunki małżeńskie i rodzinne; przemoc domowa; męsko-damska przyjaźń; relacje z przełożonym i podwładnym; JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_08, JS_09, JS_10

TK_10 prezenty, karty okolicznościowe, święta; wychowanie religijne; święta państwowe; pisanie kartki z życzeniami JS_01, JS_02, JS_06, JS_07, JS_08, JS_10

TK_11 oglądanie wybranego filmu fabularnego; film jako gatunek sztuki; czytanie i pisanie recenzji filmowych JS_01, JS_03, JS_06, JS_07, JS_08, JS_09, JS_10

Literatura:

I. Bjelaković, J. Vojnović: Naučimo srpski 2, Novi Sad 2004;

P. Ćosić, Srpski za strance. Priručnik za lektore i studente srpskog kao stranog jezika, Poznań, 2004;

M. Alanović, N. Bugarski i dr., Naučimo srpski 2, Novi Sad 2004;

G. Vićentijević, Lj. Živanić, Srpski jezik 2, Beograd 2003.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JS_01 zrozumieć jasno sformułowane wypowiedzi na znane mu tematy, z którymi spotyka się w pracy, szkole, itd.; rozumie główne wątki programów radiowych i telewizyjnych, mówiących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, kiedy są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie; zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, pod warunkiem, że temat nie jest mu całkowicie obcy; zrozumieć większość filmów w standardowej odmianie języka K_U01, K_U10, K_U11, K_U12

JS_02 zrozumieć teksty składające się głównie z mowy codziennej lub języka swoich zainteresowań, zrozumieć opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej korespondencji; czytać artykuły i raporty, które zajmują się współczesnymi problemami, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy; zrozumieć współczesną prozę literacką K_U01, K_U03, K_U12, K_U13, K_U14

JS_03 poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą wyniknąć w trakcie podróży przez obszar, gdzie mówi się danym językiem; bez przygotowania dołączyć się do rozmowy na tematy, które są mu znane, mają osobisty charakter lub dotyczą życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących); komunikować się płynnie i spontanicznie, tworzyć interakcje z rodzimymi użytkownikami języka; może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów K_U01, K_U08, K_U10, K_U1, K_U12

JS_04 łączyć wyrażenia, opisywać przeżycia i zdarzenia, nadzieje, marzenia i aspiracje; potrafi relacjonować i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia; może mówić na wiele tematów związanych z obszarem jego zainteresowań; potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety różnych rozwiązań K_U08, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

JS_05 pisać proste teksty na tematy, które są mu znane bądź go interesują; pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia; pisać zrozumiale, popełniając mało błędów; napisać opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw swojego punktu widzenia K_W18, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14

JS_06 posługiwać się rozbudowanym słownictwem K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_07 popełniając mało błędów; ma pogłębioną wiedzę na temat ortografii języka serbskiego K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_08 stosować w mowie i piśmie podstawowe zasady fonetyczne i wyjątki języka serbskiego K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_09 rozróżnić słowa odmienne i nieodmienne; opanował stopniowanie przymiotników i przysłówków K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

JS_10 rozpoznać funkcje komunikatywne zdań, używa prostych i złożonych zdań, wprowadzając pewne typy zdań podrzędnych K_W18, K_U12, K_U13, K_U14

Metody i kryteria oceniania:

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);

 wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych;

 sprawność posługiwania się językiem serbskim na poziomie B1;

 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;

 umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Skala ocen:

Kształtuje się na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego: <60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ana Samardzić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ana Samardzić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.