Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka serbskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JS-11SCDM Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka serbskiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku programu DU-FilSerbChor
Przedmioty obowiązkowe dla I roku filologii serbskiej (studia magisterskie)
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język serbski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność: filologia serbska


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka serbskiego. Student opanowuje umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku serbskim na poziomie podstawowym (B2 / C1), poznaje system gramatyczny języka serbskiego i opanowuje słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i pragmatycznym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Nastava je zasnovana na velikom broju gramatičkih, leksičkih, ortografskih i prevodilačkih vežbi, usmenih i pismenih. Posebna pažnja posvećena je proširivanju leksičkog fonda vezanog za umetnost, društvo, politiku, diplomatiju i državno uređenje, pravnu terminologiju i sociologiju, matematiku, ekonomiju, nove informacione tehnologije, dizajn i arhitekturu.

Pełny opis:

TK_01 Mity, kulty, mistyfikacje:

• Historia i mit.

• Najważniejsze mityczne i historyczne postaci i wydarzenia w Serbii i Polsce (porównanie).

• Najważniejsze mity współczesności.

• Mit i literatura. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_09

TK_02 Historia języka. Język w czasach współczesnych:

• Język na przestrzeni dziejów (kontekst historyczny, socjologiczny, kulturowy i lingwistyczny).

• Romantyczne dążenia do utworzenia języka literackiego w wybranych krajach południowosłowiańskich

• Przegląd najważniejszych serbskich słowników, podręczników ortograficznych, czasopism o języku.

• Język współcześnie w wymiarze lokalnym i globalnym. Slang. Internacjonalizmy, współczesna technologia. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_07, JS_09

TK_03 “Nowe technologie” w literaturze i sztuce:

• Sposoby funkcjonowania literatury w świecie współczesnym - literatura w rożnych mediach.

• Literaura i sztuka wobec gospodarki rynkowej.

• Literatura i sztuka wysoka i niska. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_09

TK_04 Reklama – sztuka przekonywania:

• Wpływ reklamy na współczesnego człowieka, co może być reklamą, znaczenie haseł reklamowych i ich pisanie.

• Słownictwo związane z marketingiem, reklamą.

• Analiza języka reklam na przykładzie Serbii i Polski. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_05 Konsumpcjonizm i jego manifestacje:

• Lektura tekstu dotyczącego społeczeństwa konsumpcyjnego i gospodarki rynkowej.

• Dyskusja na temat roli znaków firmowych. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_07, JS_09

TK_06 Uprzedzenia i stereotypy:

• Rola historii w kształtowaniu i obalaniu stereotypów i uprzedzeń.

• Uprzedzenia dotyczące Innych – niepełnosprawni, osoby starsze, mniejszości etniczne, seksualne, religijne.

• Stereotypy jako narzędzie dyskryminacji, wykluczenia.

• Tolerancja. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_07 Uczucia:

• Wzorce społeczne i kulturowe a wyrażanie uczuć.

• Rola uczuć w życiu współczesnego człowieka.

• Analiza tekstu dotyczącego uczuciowości współczesnej. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_08, JS_09

TK_08 Medycyna i wiedza dotycząca zdrowia:

• Medycyna naukowa i alternatywna.

• Problemy etyczne związane z rozwojem nauk medycznych.

• Chorzy ludzie jako Inni. Rozbudowanie zasobu słów w związku z terminologią medyczną. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_07, JS_09

TK_09 Bałkany – region kulturowy i polityczny

• Bałkany między Wschodem a Zachodem.

• Społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania na Bałkanach.

• Analiza tekstu dotyczącego funkcjonowania Bałkanów w świecie współczesnym. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_09

TK_10 Film i teatr:

• Najważniejsze festiwale filmowe i teatralne w Serbii.

• Współczesna serbska kinematografia i teatr.

• Oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego albo nagrania spektaklu teatralnego. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_06, JS_09

TK_11 Demokracja i prawa obywatelskie:

• Demokracja jako forma ustrojowa charakteryzująca społeczeństwa europejskiego kręgu kulturowego.

• Analiza tekstu dotyczącego demokracji i praw obywatelskich i dyskusja nad problemami społeczeństwa demokratycznego. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_09

TK_12 Państwo i ustrój polityczny w Serbii:

• Charakterystyka ustroju politycznego w Serbii; partie polityczne w Serbii; rząd i opozycja; system wyborczy w Serbii i w Polsce.

• Lektura i analiza tekstu dotyczącego systemu politycznego w Serbii.

• Dyskusja nad wybraną kwestią dotyczącą serbskiego życia społeczno-politycznego.

JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_08, JS_09

TK_13 Polityka światowa:

• Europa i świat we współczesnym układzie geopolitycznym i ekonomicznym.

• Analiza wypowiedzi dotyczącej wspóczesnej sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej.

• Dyskusja nad wybranym problemem. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_07, JS_09

TK_14 Przestępczość i terroryzm:

• Problemy współczesnych zagrożeń.

• Lektura tekstu dotyczącego wybranej kwestii związenej z przestępczością i terroryzmem.

• Dyskusja nad wybranym problemem. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_08, JS_09

TK_15 Interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów wybranych utworów literackich. JS_01, JS_02, JS_03, JS_04, JS_05, JS_06, JS_07, JS_08, JS_09

Literatura:

Podstawowa:

1. J. Deretić, M. Mitrović: Istorija književnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad, 1991.

2. Ž. Stanojčić, Lj. Popović, S. Micić, Savremeni srpskohrvatski jezik i kultura izražavanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Beograd, Zavod za izdavanje udžbenika Novi Sad, 1989.

3. M. Stevanović, Gramatika srpskohrvatskog jezika za škole srednjeg obrazovanja, Obod, Cetinje, 1990.

4. D. Živković, Teorija književnosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Dodatkowa:

1. Čarobna šuma – erotska priča, prir. V. Pavković i D. Ilić, B92, Beograd, 1996.

2. P. Ivić, Srpski narod i njegov jezik, Beograd, 1986.

3. M. Jovanović, Jezik i društvena istorija, Stubovi kulture, Beograd

4. I. Klajn, Rečnik jezičkih nedoumica, Nolit, Beograd, 1992.

5. Leksikon pisaca Jugoslavije, I-III, Matica srpska, Novi Sad.

6. R. Lukač, Antologija pripovedaka srpskih književnica, Zepter book world, Beograd, 2002.

7. Mala kutija – najkraće srpske priče XX veka, prir. M. Pantić, Jugoslovenska knjiga,

8. N. Milić, Moderno shvatanje književnosti, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Beograd, 2002.

9. Na tragu, srpska krimi-priča, prir. V. Pavković, D. Ilić, Reč, Pančevo 1998.

10. D. Noris, Balkanski mit, Geopoetika, Beograd, 2002.

11. B. Popović, Antologija novije srpske lirike, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

12. M. Todorova, Imaginarni Balkan, XX vek, Beograd, 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

JS_01 Rozumienie: Słuchanie

Student identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, debat, dyskusji. Odnosi się do przedstawionych treści, dokonuje analizy usłyszanego tekstu. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W23, K_W24, K_U01, K_U01, K_U05, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21, K_K02.

JS_02 Rozumienie: Czytanie

Student potrafi określić cel i odbiorcę danej publikacji. Wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów. Czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione fakty i opinie. Odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu, potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników. K_W02, K_W03, K_W05, K_W06, K_W07, K_W10, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U11, K_U12, K_U13, K_U16, K_U21.

JS_03 Mówienie: interakcja

Student zabiera głos w dyskusji lub debacie, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania. Polemizuje z argumentami innych rozmówców. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U13, K_U17, K_U19, K_U21, K_K02, K_K04, K_K07.

JS_04 Mówienie: budowa wypowiedzi

Student potrafi streścić ustnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście. Potrafi parafrazować tekst oryginalny. Bez większego trudu formułuje wnioski i opinie. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U17, K_U19, K_U20, K_U21, K_K02, K_K07.

JS_05 Pisanie:

Student potrafi streścić pisemnie informacje, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście. Pisze streszczenie/abstrakt własnej prezentacji lub artykułu. Parafrazuje wypowiedzi autora. K_W05, K_W06, K_W10, K_W17, K_W18, K_W22, K_W23, K_W24, K_U01, K_U05, K_U06, K_U10, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21.

JS_06 Fonetyka i fonologia:

Student pogłębia znajomość bardziej zaawansowanych procesów fonetycznych i uczy się je rozpoznawać w tekście. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04.

JS_07 Morfologia:

Student opanowuje zasady tworzenia i użycia Kondicionalu oraz Passivu, poznaje partykuły i wykrzyknienia. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U01, K_U04, K_U06, K_U11, K_U21, K_K11.

JS_08 Składnia:

Student pogłębia dotychczasową wiedzę z zakresu składni oraz zostaje zapoznany z zasadami funkcjonowania zdań wtrąconych i mowy zależnej oraz niezależnej. K_W02, K_W10, K_W12, K_W13, K_W14, K_U01, K_U04, K_U06, K_U17, K_U18, K_U21.

JS_09 Kompetencja socjokulturowa

Student uczy się sam zdobywać informacje o realiach społecznych i kulturowych Serbii, zna jej historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej polityki. K_W05, K_W06, K_W17, K_W18, K_W19, K_W23, K_W24, K_U05, K_U13, K_U19, K_U21, K_K03, K_K05.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (minimum 60%) i wypracowań pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze); końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60% - ndst, 60-70% -dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >91% bdb).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.