Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia teatru i dramatu (średniowiecze - renesans)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HTD-12WDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia teatru i dramatu (średniowiecze - renesans)
Jednostka: Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku DL-WOT
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Wiedza o teatrze

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Cel (cele) modułu kształcenia:

- zdobycie wiedzy z zakresu historii teatru europejskiego (od średniowiecza dorenesansu);

- poznanie wybranych tekstów dramatu europejskiego;

- rozwinięcie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł (teksty literackie, prace naukowe, komentarze, zabytki archeologiczne, ikonografia, nagrania spektakli itp.) oraz ich zastosowania w odniesieniu do omawianych zagadnień teatralnych;

- zdobycie podstawowej wiedzy o metodologiach badań (szkołach badawczych) historii teatru europejskiego poszczególnych epok;

- rozwinięcie umiejętności odnoszenia zagadnień z zakresu teatru dawnego do sztuki współczesnej oraz umiejętności interpretowania współczesnych odwołań do dawnego teatru;

- wyrobienie wstępnych umiejętności z zakresu pisania prac naukowych, przygotowywania i przedstawiania własnych opracowań danego problemu;

- rozwinięcie umiejętności referowania cudzych poglądów, dyskutowania w grupie, wyciągania wniosków i argumentowania;

- wypracowanie wstępnych umiejętności działań interdyscyplinarnych (na przecięciu teatrologii, filologii, historii i historii sztuki, antropologii itp.);

- wypracowanie umiejętności dostrzegania, analizowania i doceniania zmienności i różnorodności kulturowej.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszystkie materiały dostępne są w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM oraz Bibliotece Wydziałowej Wydz. Fil. Pol. i Klas.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład i konwersatorium (30 + 30 godzin).

Wybór tematu pracy semestralnej i związane z nią konsultacje odbywają się w trakcie indywidualnych spotkań.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 punkty ECTS

Skrócony opis:

Wykład zapoznaje studentów z najważniejszymi zjawiskami w dziejach teatru europejskiego okresu średniowiecza i renesansu, przedstawia najważniejsze gatunki dramatyczno-teatralne oraz charakterystyczne dla omawianych epok modele przestrzeni. W ramach osobnych bloków tematycznych przedstawione zostaną formy widowisk dworskich okresu renesansu. Ważnym elementem rozważań będą widowiska realizowane w kolegiach jezuickich. W trakcie wykładu przedstawione będą związki pomiędzy teatrem a dążeniem jezuickich pedagogów do urzeczywistnienia ideału „wymownej pobożności”.

Literatura:

• D. Wiles, Teatr w Rzymie i chrześcijańskiej Europie, [w:] Historia teatru, pod red. J. R. Browna, przeł. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999, s. 49-92;

• L. G. Clubb, Teatr włoskiego renesansu, tamże, s. 107-141;

• V. Dixon, Teatr hiszpańskiego renesansu, tamże, s. 142-172;

• P. Thomson, Angielski teatr okresu renesansu i restauracji, tamże, s. 173-219;

• W. D. Howarth, Francuski teatr renesansowy i neoklasyczny, tamże, s. 220-251;

• Schmitt Jean – Claude, Gest w średniowiecznej Europie, tłum. H. Zaremska, Warszawa 2006 (tu rozdział 7: Mowa gestów, s. 265-306);

• M. Berthold, Historia teatru, przeł. D. Żmij-Zielińska, Warszawa 1980 (tu rozdziały: Średniowiecze, s. 182-258; Odrodzenie, s. 267-321);

• T. Michałowska, Formy i nurty życia teatralnego, [w:] tejże, Średniowiecze, wyd. 8, Warszawa 2002, s. 237-253.

• J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1995 (tu rozdziały: Wczesny dramat humanistyczny, s. 91-94; Dramat nieregularny, s. 102-128; Teatr i dramat końca XVI wieku, s. 411-423);

• Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 1991 (hasła: Teatr, Misterium, Moralitet, Dialog);

• Adamczyk M., Rozważania nad poetyką misterium, „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 3;

• Drzewicka A., Skupienie i zabawa. Twórczość dramatyczna w średniowiecznej Francji do końca XIII wieku, Kraków 1998;

• Heers J., Święta głupców i karnawały, przeł. Grażyna Majcher, Warszawa 1995;

• Lewański J., Dramat i średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981;

• Zwierciadło świata. Średniowieczny teatr francuski, red. A. Loba, Gdańsk 2006;

• Piwowarczyk D., Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek), Warszawa 2005 (obowiązują wskazane przez prowadzącego fragmenty);

• Bieńkowski T., Teatr i dramat szkół różnowierczych w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1968.

• Kowalczyk J., Sławne theatrum na weselu podkanclerzego Jana Zamoyskiego. Premiera „Odprawy posłów greckich” (1578), „Pamiętnik Teatralny” 1964, z. 3.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- wyróżnić i scharakteryzować główne okresy w dziejach teatru europejskiego oraz wyjaśnić zmieniające się funkcje i znaczenie teatru w poszczególnych epokach;

- właściwie stosować specjalistyczną terminologię dotyczącą dzieła teatralnego i dramatycznego;

- omówić dominanty estetyczne i ideowe w teatrze i dramaturgii poszczególnych epok, wskazać i scharakteryzować najważniejszych twórców teatru i dramatu;

- rozpoznać i nazwać gatunki dramatyczne, wskazać poszczególne części dzieła dramatycznego i określić ich funkcje;

- dokonać analizy wskazanych fragmentów dramatu oraz porównać różne ujęcia tego samego motywu lub postaci;

- - posłużyć się tekstem naukowym, streścić i przedstawić jego tezy, zastosować je do własnych analiz;

- dokonać analizy i zaproponować interpretację współczesnego dzieła (dramatycznego i teatralnego) odnoszącego się do tradycji teatralnej i dramatycznej;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest otrzymanie pozytywnej oceny z pracy semestralnej oraz zdanie egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.