Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury polskiej (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLP-22SPDL
Kod Erasmus / ISCED: 09.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Nauka języków Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury polskiej (romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska)
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku DL FilSlowPol/FSP
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: filologia słowiańska i filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• zaznajomienie studentów z ważnymi dziełami i arcydziełami literatury polskiej wraz z umiejętnością odniesienia ich do ogólnego kontekstu przemian historycznych i kulturowych

• doskonalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę tekstów powstałych w epokach pozytywizmu i Młodej Polski, analizę porównawczą i wartościowanie (utwory wybitne i drugorzędne; obiegi literackie)

• kształcenie umiejętności operowania kategoriami historyczno- i estetycznoliterackimi, a także posługiwania się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu innych modułów kształcenia polonistycznego (w tym „Nauki pomocnicze”, „Poetyka z analizą dzieła literackiego”, „Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny”, „Teoria literatury”, „Literatura powszechna”)

• pogłębianie umiejętności operowania kategoriami biografii autora, epoki, prądu, stylu, gatunku literackiego, pojęć estetycznych (ironia, groteska, tragizm, realizm, symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm)

• kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat literatury oraz kultury epok pozytywizmu i Młodej Polski (obowiązkowa praca pisemna, głos w dyskusji)

• kształtowanie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego charakteru pozytywizmu oraz Młodej Polski w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia historii literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo, muzyka)

• budowanie wiedzy na temat procesu historycznoliterackiego

• formowanie wrażliwości humanistycznej oraz postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają arcydzieła literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku oraz najważniejsze zjawiska tematyczne i genologiczne tego okresu. Studenci uczą się odnajdywać właściwe konteksty historyczne, filozoficzne, kulturowe dla omawianego tekstu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna obecność na zajęciach, zdanie egzaminu oraz napisanie pracy pisemnej.

Pełny opis:

TK_01 propozycje periodyzacji literatury polskiej lat 1795-1918. Formacja, epoka, prąd HLPP_01, HLPP_05

TK_02 Klasycyzm postanisławowski – główni przedstawiciele, gatunki literackie, doktryna estetyczna HLPP_01, HLPP_02, HLKPP_03, HLPP_04

TK_03 Romantyzm – kontekst historyczny i filozoficzny HLPP_03, HLPP_04, HLPP_06

TK_04 Romantyzm – gatunki literackie HLPP_01, HLPP_02, HLPP_06

TK_05 Romantyzm – sylwetki twórców HLPP_01, HLPP_02, HLPP_06

TK_06 Romantyzm – krytyka literacka HLPP_03, HLPP_06

TK_ 07 rola romantyzmu w budowaniu tożsamości zbiorowej Polaków HLPP_11

TK_08 pozytywizm po 1864 roku – kontekst historyczny i filozoficzny, gatunki (powieść, nowela, kronika) i sylwetki twórców HLPP_03, HLPP_04, HLPP_06

TK_09 poetyka tendencyjna, naturalistyczna i „dojrzałego” realizmu, pozytywistyczne spory o prozę fabularną HLPP_ 01, HLPP_02, HLPP_06

TK_10 Młoda Polska - kontekst historyczny i filozoficzny, rodzaje i gatunki literackie, sylwetki twórców HLPP_03, HLPP_04, HLPP_06

TK_11 liryka Młodej Polski – symbolizm, impresjonizm, preekspresjonizm, a także: modernizm, dekadentyzm, nietzscheanizm, franciszkanizm, HLPP_01, HLPP_02, HLPP_06

TK_12 dramat Młodej Polski – rola tradycji romantycznej i oddziaływanie współczesnej dramaturgii europejskiej HLPP_01, HLPP_02, HLPP_06

TK_13 powieść Młodej Polski – odniesienie do wzorów prozy pozytywistycznej i współczesnej beletrystyki europejskiej, HLPP_01, HLPP_02, HLPP_06

TK_14 krytyka literacka w latach 1864-1918, wybitne osobowości, metody krytyczne HLPP_03, HLPP_06

TK_15 rola pozytywizmu i Młodej Polski w budowaniu tożsamości zbiorowej Polaków HLPP_11

TK_16 przygotowywanie referatu historycznoliterackiego oraz prezentacji multimedialnej poświęconej wybranym zagadnieniom ideowym i/lub estetycznym literatury lat 1795-1918 HLPP_02, HLKPP_07, HLPP_08, HLPP_09, HLPP_10

Literatura:

Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1977

Henryk Markiewicz, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1986 i wydania następne.

Maria Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 i wydania następne.

Efekty uczenia się:

HLPP_01 wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, a także zreferować ich problematykę oraz kształt estetyczny z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej K_W02, K_W03, K_W07

HLPP_02 analizować, interpretować i wartościować teksty literackie reprezentatywne dla epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu wybranych teorii i metodologii badań literackich oraz odróżniać najważniejsze historyczne systemy komunikacji literackiej (w tym obiegi literackie, formy gatunkowe, struktury podawcze, języki artystyczne) K_W01, K_W02, K_W03, K_U04, K_U12, K_U13, K_U17

HLPP _03 rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee filozoficzne i estetyczne stymulujące rozwój literatury oraz kultury epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski K_W04

HLPP _04 posługiwać się wiedzą o ważnych wydarzeniach i zjawiskach z zakresu historii Polski i wyjaśnić ich wpływ na genezę i problematykę utworów literackich oraz na rozwój kultury polskiej okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski K_W20, K_W22, K_U21

HLPP _05 dokonać periodyzacji literatury epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, umieścić ją w szerszym kontekście kulturowym i formułować na tej podstawie wnioski K_W06, K_W18, K_W19

HLPP _06 dostrzec związki literatury, kultury i sztuki epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski z literaturą, kulturą i sztuką powszechną K_W08, K_W09

HLPP _07 samodzielnie zrealizować proste zadanie badawcze (z zastosowaniem w praktyce podstawowych elementów historycznoliterackiej procedury badawczej, takich jak dobór i analiza źródeł, rozpoznanie stanu badań, zdefiniowanie i analiza problemu poznawczego, skonstruowanie spójnego wywodu argumentacyjnego, sformułowanie wniosków) z wykorzystaniem wiedzy o literaturze epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski K_U04, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, K_U13

HLPP_08 operować informacją naukową ( w tym wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące literatury epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, dobierać właściwe edycje tekstów, posługiwać się słownikami i kompendiami literaturoznawczymi, bibliotekami cyfrowymi) oraz zastosować ją w konkretnym kontekście zawodowym K_U13, K_U14, K_U17, K_U22

HLPP_09

operować pisemną formą wypowiedzi naukowej, napisać referat historycznoliteracki, a także przygotować wystąpienie w dyskusji, przedstawić (również w formie prezentacji multimedialnej) i uzasadnić swoje stanowisko z wykorzystaniem poglądów innych autorów K_U07, K_U08

HLPP _10 pracować w zespole wedle celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu K_K06

HLPP _11 wyjaśnić rolę literatury i kultury epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski w budowaniu tożsamości zbiorowej, więzi społecznych oraz wykorzystać tę kompetencję w osobistym, angażującym etyczną wrażliwość udziale w różnych formach życia zbiorowego (w tym we własnej pracy), a także w pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i Wielkopolski K_K02, K_K03, K_K08, K_K10, K_K11

Metody i kryteria oceniania:

• aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

• wartość merytoryczna i kształt estetyczny pracy pisemnej

• wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;

• sprawność analityczno-interpretacyjna

• umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Jauksz, Rozalia Wojkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)