Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury bułgarskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLB-12BDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury bułgarskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język bułgarski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z historii i kultury bułgarskiej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, doskonalenie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach i epokach historii literatury bułgarskiej, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa bułgarystycznego, umiejętność zrozumienia i docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza zaawansowana z zakresu historii literatury bułgarskiej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym i języku bułgarskim;

systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

TK_01 Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej literatury od wczesnego średniowiecza do początkowego okresu Odrodzenia Narodowego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości oraz bułgarskich ośrodków literackich w średniowieczu (IX-XVII w.) HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_02 Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej literatury okresu odrodzenia narodowego (romantyzmu) oraz realizmu krytycznego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_03 Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej literatury okresu modernizmu, awangardy oraz zjawisk literackich lat 30-40 XX wieku w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_04 Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej literatury po roku 1945 w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_05 Ukazanie związków literatury bułgarskiej wszystkich wymienionych okresów i prądów z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania HLB_04, HLB_05

TK_06 Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych HLB_05, HLB_06

TK_07 Prezentacja omawianych zjawisk literackich w interdyscyplinarnych i intersemiotycznych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki HLB_06, HLB_07

Literatura:

• Ан. Милтенова, Ан. Стойкова и др., История на българската средновековна литература, София 2008;

• Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, съст. Д. Петканова, В. Търново 2003;

• Н. Генчев, Българско Възраждане, София 1995;

• Ю. Николова, Записки по българска възрожденска литература, Пловдив 2004;

• К. Топалов, Проблеми на възрожденската литература, София 1983;

• Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010;

• Б. Ганчева, Ж. Иванов, Българската литература от Освобождението на Първата световна война, Пловдив 1989;

• Н. Георгиев, 120 литературни години, София 1998;

• Едв. Сугарев, Българският експресионизъм, София 1988;

• Р. Ликова, История на българската литература – поети на 20-те години, София 1979;

• G. Simeonova-Konach, Poeta i Lilia, Warszawa 2001;

• Ив. Сарандев, Българска литература, т. I (1918-1945), т. II (1930-1945), Пловдив 2005;

• Р. Коларов, Литературни анализи, София 1995;

• М. Василев, Съвременна българска литература, София 1983;

• Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011.

• Речник по Нова българска литература – 1878-1992, под ред. на М. Шишкова, София 1994;

• W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983;

• E. Możejko, Sztuka pisarska Jordana Jowkowa, Wrocław 1973;

• G. Simeonova-Konach, Poeta i Lilia, Warszawa 2001;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

HLB_01 Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury bułgarskiej; potrafi je wyliczyć w przebiegu chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym K_W03, K_W06, K_W021, K_U04, K_U08, K_U09

HLB_02 Potrafi w sposób pogłębiony te prądy powiązać, wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość ich najważniejszych przedstawicieli K_W06, K_W09, K_W016, K_U12, K_U09

HLB_03 Posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań ogólne przykładami z twórczości poszczególnych autorów K_W07, K_W011, K_W016, K_W018, K_U06, K_U12, K_U09

HLB_04 Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska literackie z poszczególnych epok literatury chorwackiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w literaturze europejskiej K_W01, K_W08, K_W019, K_W024, K_U09, K_K03, K_K05

HLB_05 Potrafi kompilować zdobytą na wiedzę, budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować przebieg procesu historycznoliterackiego w literaturze bułgarskiej K_W07, K_W023, K_U09, K_U12, K_U13

HLB_06 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznoliterackich, historycznych, politycznych K_W05, K_W07, K_W09, K_W019, K_U19, K_U20, K_U12

HLB_07 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w ujęciu interdyscyinarnym i intersemiotycznym K_W02, K_W04, K_W18, K_W21, K_U05, K_U14

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na

podstawie lektury podręczników, stopień znajomości oraz sposób jej prezentacji);

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość epok i prądów literackich, kierunków ich rozwoju, przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana prezentacja indywidualna

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat literatury, prezentacja indywidualna przygotowana poprawnie

3,5 – zadowalająca znajomość głównych omawianych epok literackich i ich przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury, mimo usterek akceptowalny poziom prezentacji indywidualnej

3,0 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami

2,0 - niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.