Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury bułgarskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HLB-12BDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury bułgarskiej
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.slavic.amu.edu.pl
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność: filologia bułgarska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z historii i kultury bułgarskiej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, doskonalenie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach i epokach historii literatury bułgarskiej, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa bułgarystycznego, umiejętność zrozumienia i docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza zaawansowana z zakresu historii literatury bułgarskiej, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym i języku bułgarskim;

systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

IV rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury bułgarskiej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

HLB_01 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

HLB_02 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

HLB_03 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

HLB_04 TK_05 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

HLB_05 TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

HLB_06 TK_06, TK_07 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

HLB_07 TK_07 ćwiczenia, prezentacje indywidualne, dyskusje w grupie ocena prezentacji przygotowanej przez studenta, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin


Pełny opis:

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01 Bułgarska literatura od wczesnego średniowiecza do początkowego okresu Odrodzenia Narodowego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; najważniejsi pisarze i ich twórczość oraz bułgarskie ośrodki literackie w średniowieczu (IX-XVII w.) HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_02 Bułgarska literatura okresu odrodzenia narodowego (romantyzmu) oraz realizmu krytycznego w ujęciu chronologicznym i typologicznym; najważniejsi pisarze i ich twórczość HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_03 Bułgarska literatura okresu modernizmu, awangardy oraz zjawisk literackich lat 30-40 XX wieku w ujęciu chronologicznym i typologicznym; sylwetki najważniejszych pisarzy i ich twórczość HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_04 Bułgarska literatura po roku 1945 w ujęciu chronologicznym i typologicznym; sylwetki najważniejszych pisarzy i ich twórczość HLB_01, HLB_02, HLB_03, HLB_05

TK_05 Związki literatury bułgarskiej wszystkich wymienionych okresów i prądów z analogicznymi okresami i prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania HLB_04, HLB_05

TK_06 Zjawiska literackie na tle wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych HLB_05, HLB_06

TK_07 Zjawiska literackie w interdyscyplinarnych i intersemiotycznych powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki HLB_06, HLB_07

Literatura:

• Ан. Милтенова, Ан. Стойкова и др., История на българската средновековна литература, София 2008;

• Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, съст. Д. Петканова, В. Търново 2003;

• Н. Генчев, Българско Възраждане, София 1995;

• Ю. Николова, Записки по българска възрожденска литература, Пловдив 2004;

• К. Топалов, Проблеми на възрожденската литература, София 1983;

• Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010;

• Б. Ганчева, Ж. Иванов, Българската литература от Освобождението на Първата световна война, Пловдив 1989;

• Н. Георгиев, 120 литературни години, София 1998;

• Едв. Сугарев, Българският експресионизъм, София 1988;

• Р. Ликова, История на българската литература – поети на 20-те години, София 1979;

• G. Simeonova-Konach, Poeta i Lilia, Warszawa 2001;

• Ив. Сарандев, Българска литература, т. I (1918-1945), т. II (1930-1945), Пловдив 2005;

• Р. Коларов, Литературни анализи, София 1995;

• М. Василев, Съвременна българска литература, София 1983;

• Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011.

• Речник по Нова българска литература – 1878-1992, под ред. на М. Шишкова, София 1994;

• W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice 1983;

• E. Możejko, Sztuka pisarska Jordana Jowkowa, Wrocław 1973;

• G. Simeonova-Konach, Poeta i Lilia, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

HLB_01 Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury bułgarskiej; potrafi je wyliczyć w przebiegu chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym K_W03, K_W06, K_W021, K_U04, K_U08, K_U09

HLB_02 Potrafi w sposób pogłębiony te prądy powiązać, wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość ich najważniejszych przedstawicieli K_W06, K_W09, K_W016, K_U12, K_U09

HLB_03 Posiada umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania rozważań ogólne przykładami z twórczości poszczególnych autorów K_W07, K_W011, K_W016, K_W018, K_U06, K_U12, K_U09

HLB_04 Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska literackie z poszczególnych epok literatury chorwackiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w literaturze europejskiej K_W01, K_W08, K_W019, K_W024, K_U09, K_K03, K_K05

HLB_05 Potrafi kompilować zdobytą na wiedzę, budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować przebieg procesu historycznoliterackiego w literaturze bułgarskiej K_W07, K_W023, K_U09, K_U12, K_U13

HLB_06 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich formacji historycznoliterackich, historycznych, politycznych K_W05, K_W07, K_W09, K_W019, K_U19, K_U20, K_U12

HLB_07 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w ujęciu interdyscyinarnym i intersemiotycznym K_W02, K_W04, K_W18, K_W21, K_U05, K_U14

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na

- podstawie lektury podręczników, stopień znajomości oraz sposób jej prezentacji);

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.