Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja i literatura światowa - spec. kuratorstwo literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GLS-11PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Globalizacja i literatura światowa - spec. kuratorstwo literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty spec. kuratorstwo literatury dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- poznanie najważniejszych koncepcji „literatury światowej” oraz zaznajomienie z podstawowymi teoriami globalizacji;

- zaprezentowanie możliwych kierunków rozwoju refleksji o literaturze w kontekście procesu globalizacji;

- określanie konsekwencji globalizacji dla literatury światowej;

- kształtowanie umiejętności interpretowania dzieł literatury obcej w kontekście kolonializmu i dekolonizacji oraz w kontekście nowych reguł rozprzestrzeniania się literatury

- doskonalenie umiejętności czytania dzieł literackich i koncepcji literaturoznawczych z uwzględnieniem kwestii władzy, hegemonii kulturowej i globalizacji;

- kształtowanie świadomości transkulturowej.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

- brak

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Raczyńskich; zasoby i źródła internetowe (repozytoria cyfrowe, czasopisma internetowe); materiały dostarczone przez prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, konwersatorium, samodzielne przygotowanie, warsztat, dyskusja, debata

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

70 h / 2 ECTS

Skrócony opis:

Konwersatorium kształcące umiejętność analizowania światowego zasięgu wybranych dzieł literackich (poetyk) w kontekście procesów globalizacji.

Pełny opis:

Konwersatorium kształcące umiejętność analizowania światowego zasięgu wybranych dzieł literackich (poetyk) w kontekście procesów globalizacji. W ramach cyklu:

- poznanie najważniejszych koncepcji „literatury światowej” (Goethe, Casanova, Said, Spivak, Moretti, Damrosch);

- interpretowania dzieł literatury obcej w kontekście kolonializmu i dekolonizacji oraz w kontekście nowych reguł rozprzestrzeniania się literatury (Verne, Conrad, Borges, Marquez, Coetzee, Desai)

- zaznajomienie z podstawowymi teoriami globalizacji (Marks/ Engels, Bauman, Gray, Fukuyama, Huntington, Braudel, Wallerstein, Klein);

- określanie konsekwencji globalizacji dla literatury światowej;

- kształtowanie świadomości transkulturowej;

- doskonalenie umiejętności czytania dzieł literackich i koncepcji literaturoznawczych z uwzględnieniem kwestii władzy, hegemonii kulturowej i globalizacji.

Literatura:

A. F. Kola, Socjalistyczny postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci, Toruń 2018.

A. Jarmuszkiewicz, Współczesne badania nad recepcją literacką w kontekście literatury światowej oraz pamięci kulturowej, w: A. Jastrzębska (red.), Mapy świata, mapy ciała. Geografia i cielesność w literaturze, Kraków 2014.

D. Kołodziejczyk, Globalizacja a literatura światowa, online.

D. Thoresby, Ekonomia i kultura, Warszawa 2011.

E. Said, Kreacyjna geografia i jej przedstawienia: orientalizowanie ludzi Orientu; Styl, wiedza specjalistyczna, wizje: globalność orientalizmu, w: Orientalizm, Poznań 2005.

F. Braudel, Czas świata, w: Dynamika kapitalizmu, Warszawa 2013.

F. Fukuyama, Koniec historii?, [dowolne wydanie].

F. Moretti, Przypuszczenia na temat literatury światowej [oraz] Więcej przypuszczeń, „Teksty Drugie” 2014, nr 4.

F. Moretti, Wykresy mapy drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, Kraków 2016.

G. Ch. Spivak, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, „Krytyka Polityczna” 2011, nr 24-25.

I. Buruma, Okcydentalizm, Kraków 2004.

I. Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004.

J. English, Ekonomia prestiżu. Nagrody, wyróżnienia i wymiana wartości kulturowej, Warszawa 2013.

J. Gray, Czym globalizacja nie jest, w: Fałszywy świt. Urojenia globalnego kapitalizmu, Wrocław 2014.

J. P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, Warszawa 1960, [t.1; tu: rok 1827].

K. Pobłocki, Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017.

M. Bradbury, Atlas literatury, Warszawa 2002.

N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2014.

P. Casanova, Światowa przestrzeń literacka, „Teksty Drugie” 2014.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1999.

T. Bilczewski (red.), Niewspółmierność. Perspektywy współczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków 2010.

T. Zaryski (red.), Polska jako peryferie, Warszawa 2016.

Z. Bauman, Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- zdefiniować, porównać i wiązać ze sobą pojęcia z zakresu metodologii badań literackich i poetyki, historii, socjologii, antropologii, ekonomii; stosując terminologię poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem

- rekonstruować wskazane koncepcje „literatury światowej” oraz podstawowe teorie globalizacji; dokonać ich krytycznej oceny;

- scharakteryzować i zinterpretować powiązania pomiędzy twórczością literacką i obiegiem literackim a procesami globalizacji;

- zbudować syntezę historycznoliteracką uwzględniającą perspektywę globalizacji;

- zaprojektować możliwe kierunki rozwoju refleksji o literaturze w kontekście procesu globalizacji

- zbudować samodzielną interpretację dzieła literackiego z wykorzystaniem narzędzi „literatury światowej”, z uwzględnieniem socjologicznego wymiaru globalizacji oraz jego wpływu na literaturę;

- samodzielnie przygotować prezentację stanowiska, merytoryczną argumentację; wziąć udział w dyskusji; moderować dyskusję.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

- obecność i aktywność w trakcie zajęć;

- wartość merytoryczna oraz sposób przedstawienia prezentacji przygotowywanej na zajęcia;

- ocena indywidualnej lub zespołowej pracy zaliczeniowej studenta.

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; bardzo dobra znajomość wybranych koncepcji globalizacji i „literatury światowej”; znajomość podstawowych pojęć z zakresu socjologii, antropologii w kontekście globalizacji; wysoka świadomość powiązań zachodzących pomiędzy rozwojem literatury i sztuki nowoczesnej a uwarunkowaniami socjologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi (globalizacja, kolonializm); bardzo dobra znajomość metodologii badań literackich i teorii literatury w zakresie powiązanym z perspektywą komparatystyczną; bardzo dobra umiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, uwzględniającej perspektywę komparatystyczną i poznane teorie globalizacji; umiejętność aplikowania wybranych koncepcji do zagadnień historyczno- i krytycznoliterackich; umiejętność kompilowania zdobytej wiedzy, budowania transdyscyplinarnych ujęć uogólniających; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,5 – jak wyżej, z dopuszczalnymi nieznacznymi brakami, zwłaszcza w zakresie znajomości podstawowych pojęć z zakresu socjologii, antropologii w kontekście globalizacji; wysokiej świadomość powiązań zachodzących pomiędzy rozwojem literatury i sztuki nowoczesnej a uwarunkowaniami socjologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi (globalizacja, kolonializm); konieczna bardzo dobra znajomość wybranych koncepcji globalizacji i „literatury światowej”; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

4,0 – możliwy szerszy zakres braków w zakresie świadomości powiązań zachodzących pomiędzy rozwojem literatury i sztuki nowoczesnej a uwarunkowaniami socjologicznymi, ekonomicznymi i prawnymi (globalizacja, kolonializm); konieczna dobra znajomość wybranych koncepcji globalizacji i „literatury światowej”; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,5 – zadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; zadowalająca umiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów, umiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, uwzględniającej perspektywę komparatystyczną i poznane teorie globalizacji; zadowalająca umiejętność aplikowania wybranych koncepcji do zagadnień historyczno- i krytycznoliterackich; dotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

3,0 – jak wyżej, z dopuszczalnymi większymi brakami w zakresie znajomości zagadnień i umiejętności krytycznej analizy tekstów.

2,0 – niezadowalająca znajomość zagadnień i zjawisk powiązanych tematycznie z przedmiotem zajęć; nieznajomość wybranych koncepcji globalizacji i „literatury światowej”; nieumiejętność krytycznej analizy omawianych tekstów; nieumiejętność budowania syntezy historycznoliterackiej, uwzględniającej perspektywę komparatystyczną i poznane teorie globalizacji; niedotrzymanie warunków zaliczenia przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.