Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka historyczna języka chorwackiego z elementami dialektologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-GHC-31CSDL-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka historyczna języka chorwackiego z elementami dialektologii
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii chorwackiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów kroatystycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia kroatystyczne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom założeń językoznawstwa historycznego i pokazanie procesów i zjawisk w rozwoju systemu fonetycznego, morfologicznego, składniowego i leksykalnego języka chorwackiego oraz ich kontynuacji w chorwackim języku współczesnym. Dodatkowo zajęcia w ramach przedmiotu dostarczają wiedzy z zakresu podziału dialektalnego chorwackiego obszaru językowego ze względu na cechy fonetyczne i morfologiczne.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz z gramatyki opisowej języka chorwackiego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, uczenie problemowe (problem-based learning), rozwiązywanie zadań, metoda ćwiczeniowa, metoda badawcza (dociekania naukowego), metoda warsztatowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1,5

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- metody badań językoznawstwa historycznego,

- historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu historycznej fonetyki (zmiany w systemie fonetycznym, rozwój akcentu); praca na tekstach,

- historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (zmiany w odmianie rzeczownika); praca na tekstach,

- historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (przymiotnik); praca na tekstach,

- historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnie z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (czasownik – rozwój systemu temporalnego); praca na tekstach,

- historyczny rozwój struktury gramatycznej języka z uwzględnieniem podziału dialektalnego – najważniejsze zagadnienia z zakresu morfologii oraz rozwoju morfosyntaktycznej struktury języka chorwackiego (zaimek; relacje syntaktyczne,

- innowacje językowe wyznaczające podział południowej Słowiańszczyzny – analityzm (w dialektach chorwackich) i dynamiczny charakter akcentu,

- wybrane zagadnienia z leksykologii historycznej.

Literatura:

Zalecana literatura:

A. Frančić, B. Kuzmić,Jazik horvatski, Jezične raščlambe starihhrvatskih tekstova, Zagreb 2009.

R. Matasović, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb 2008.

M. Menac-Mihalić, A. Celinić, Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije, Zagreb 2012.

B. Oczkowa, Zarys historii języka serbsko-chorwackiego, Kraków 1983.

J. Vončina, Jezična baština, Zagreb 1988.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu (modułu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- identyfikuje i omawia w sposób szczegółowy zmiany jakie zaszły w systemie fonetycznym i morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka chorwackiego od momentu wyodrębnienia tego języka jako oddzielnego dialektu słowiańskiego po dzień dzisiejszy,

- dokonuje podziału dialektalnego chorwackiego obszaru językowego ze względu na cechy fonetyczne i morfologiczne,

- wyjaśnia przyczyny i dostrzega następstwa procesów rozwojowych (kierunki zmian, powiązania między nimi oraz ich przyczyny) jakie zaszły w języku chorwackim na przełomie wieków i które zdecydowały o dzisiejszym kształcie języka chorwackiego,

- docenia znaczenie dialektów jako ważnego źródła wiedzy o historycznym rozwoju języka,

- posługuje się podstawowym aparatem terminologicznym z zakresu gramatyki historycznej i dialektologii,

- pracuje na tekstach chorwackich zabytków językowych różnych okresów, dokonując ich kompleksowej analizy i tłumaczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dostateczny plus (+dst; 3,5): przeciętna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.