Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-WLT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do lektury tekstów staropolskich
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty fakultatywne Instytutu Filologii Polskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- zaznajomienie studentów ze specyfiką literatury średniowiecznej i języka staropolskiego,

- wykształcenie podstawowych umiejętności paleograficznych (odczytywanie rękopisu),

- zaznajomienie studentów z warsztatem średniowiecznego pisarza i ze specyfiką tekstu staropolskiego jako obiektu badań filologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzyczności i wielowarstwowości średniowiecznych tekstów, ich wieloźródłowości i wielostylowości),

- zaznajomienie studentów z różnymi typami tekstów staropolskich (kazanie, apokryf, modlitwa, pieśń, rota) oraz ich specyfiką,

- wykształcenie umiejętności lingwistycznej analizy tekstów dawnych, prowadzonej z perspektywy diachronicznej,

- kształtowanie świadomości specyfiki literatury, języka i kultury średniowiecza (w tym zwrócenie uwagi na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotu badań).

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny, wykład prolemowy, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda ćwiczeniowa, metoda warsztatowa, metody aktywizujące, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- staropolskie skryptorium: materiały pisarskie, okoliczności powstania tekstu dawnego,

- od rękopisu do wydania,

- specyfika tekstu staropolskiego,

- dwujęzyczność tekstów średniowiecznych,

- teksty religijne polskiego średniowiecza: Bogurodzica, Kazania świętokrzyskie, teksty apokryficzne, kaznodziejskie, poetyckie,

- tłumaczenie swobodne i dosłowne w średniowieczu,

- literatura świecka w polskim średniowieczu.

Literatura:

Zalecana literatura:

Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, red. W.R. Rzepka, W. Wydra, Wrocław 1984.

Borsa Paolo, Høgel Christian, Mortensen Lars Boje, Tyler Elizabeth, What is Medieval European Literature?, „Interfaces” 2015, Vol. 1, pp. 7-24.

Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015 (wybrane artykuły).

Kwilecka Irena, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, Poznań 2003.

Mika Tomasz, Tekst staropolski jako odmienny obiekt badań? W poszukiwaniu narzędzi opisu, „LingVaria” 2015, nr 2 (20), s. 235-250.

Ostrowska Ewa, Z dziejów języka polskiego i jego piękna, Kraków 1978.

Stępień Paweł. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach, Warszawa 2003.

Twardzik Wacław, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków 1997.

Wanicowa Zofia, Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka:

- posługuje się podstawowymi terminami i pojęciami z zakresu analizy i interpretacji tekstu oraz z zakresu historii książki i paleografii,

- zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstu staropolskiego,

- zna i uwzględnia przy analizie kontekst powstania tekstu dawnego,

- samodzielnie korzysta ze Słownika staropolskiego,

- potrafi dokonać lingwistycznej analizy tekstu średniowiecznego, uwzględniając specyfikę tekstu staropolskiego,

- potrafi rozpoznać i scharakteryzować postawowe gatunki tekstów staropolskich,

- potrafi wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie polskiego średniowiecza, a także opisać ich gatunek i język z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i językoznawczej,

- dostrzega związki literatury i języka staropolskiego z z kulturą i sztuką europejskiego średniowiecza i wpływ łaciny na kształt tekstów średniowiecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): student bardzo dobrze rozumie specyfikę literatury średniowiecznej i języka staropolskiego oraz konieczność interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotu badań. W stopniu bardzo dobrym opanował podstawowe umiejętności paleograficzne i zdolność lingwistycznej analizy tekstów dawnych; zna warsztat średniowiecznego pisarza, potrafi wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie polskiego średniowiecza, a także opisać ich gatunek i język z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i językoznawczej.

dobry plus (db+; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie działań wymagających samodzielności.

dobry (db; 4,0): student dobrze rozumie specyfikę literatury średniowiecznej i języka staropolskiego oraz konieczność interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotu badań. W stopniu dobrym opanował podstawowe umiejętności paleograficzne i lingwistycznej analizy tekstów dawnych; zna warsztat średniowiecznego pisarza, potrafi wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie polskiego średniowiecza, a także opisać ich gatunek i język z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i językoznawczej.

dostateczny plus (dst+; 3,5): student w stopniu zadowalającym opanował podstawowe umiejętności paleograficzne i lingwistycznej analizy tekstów dawnych; zna warsztat średniowiecznego pisarza, w stopniu zadowalającym potrafi wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie polskiego średniowiecza, a także opisać ich gatunek i język z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i językoznawczej.

dostateczny (dst; 3,5): student ma ogólną wiedzą na temat literatury i języka średniowiecza i podstawowe umiejętności analizy tekstu dawnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Deskur
Prowadzący grup: Aleksandra Deskur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Masłej, Dorota Rojszczak-Robińska
Prowadzący grup: Dorota Masłej, Dorota Rojszczak-Robińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Bryłka-Baranowska, Dorota Rojszczak-Robińska
Prowadzący grup: Zofia Bryłka-Baranowska, Dorota Rojszczak-Robińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Rojszczak-Robińska
Prowadzący grup: Dorota Rojszczak-Robińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)