Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Amerykański sen - część druga. Literatura, interpretacja, przekład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-AS-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Amerykański sen - część druga. Literatura, interpretacja, przekład
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

- prezentacja najistotniejszych zjawisk literatury i kultury amerykańskiej XX wieku,

- opanowanie i doskonalenie przez studentów umiejętności analityczno-interpretacyjnych i translatorskich, które pozwolą im dotrzeć do warstwy sensów omawianych dzieł literackich, uchwycić ich wymiary estetyczne, ułatwią ustalenie ich rangi w obrębie literatury amerykańskiej oraz umożliwią efektywny przekład tekstów anglojęzycznych na język polski,

- kształcenie umiejętności samodzielnego przekładu tekstów literackich różnego rodzaju,

- kształtowanie świadomości komparatystycznej, umożliwiającej połączenie historii literatury polskiej z historią literatury amerykańskiej.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, metoda warsztatowa, demonstracje dźwiękowe i/lub video, praca w grupach.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

- kluczowe idee, tendencje literackie i przełomy w literaturze i kulturze amerykańskiej XX wieku,

- historia i krytyka polskich przekładów literatury amerykańskiej XX wieku,

- podstawy warsztatu translatologicznego - fundamenty teoretyczne i praktyczne,

- tłumaczenie anglojęzycznych tekstów literackich na język polski z wykorzystaniem zdobytego zaplecza teoretycznego.

Literatura:

Przykładowa literatura:

E. A. Poe, Annabel Lee).

V. Nabokov, Lolita.

W. Whitman, Song of Myself.

W. Styron, The Confessions of Nat Turner.

J. Harjo, Moonlight.

J. Kerouac, On the Road.

T. Morrison, Jazz.

R. Armantrout, Conjure.

H. Miller, Sexus.

A. Bechdel i komis Fun Home.

S. Sontag, Against Interpretation.

T. Williams, A Streetcar Named Desire.

Literaturę podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów uczenia się student/ka potrafi:

- wskazać najważniejsze dzieła literatury amerykańskiej XX wieku i omówić ich tematykę oraz kształt estetyczny z użyciem elementarnej terminologii teoretycznej oraz przekładowej,

- analizować i interpretować reprezentatywne dla literatury amerykańskiej XX wieku teksty literackie, wykorzystując do tego znajomość kontekstu historycznego i kulturowego, historii kultury amerykańskiej, jak też wiedzę o wybranych teoriach i metodologiach badań literackich,

- rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee filozoficzne i estetyczne kształtujące literaturę amerykańską w XX wieku

- odnieść zagadnienia związane z rozwojem literatury amerykańskiej XX wieku do kultury i literatury polskiej,

- znajdować, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje dotyczące literatury amerykańskiej XX wieku oraz przekładu literackiego oraz stosować elementarne umiejętności badawcze i praktyczne (formułowanie i analiza problemów interpretacyjnych przekładowych, dobór metod i narzędzi badawczych, praktyka i krytyka przekładu) w celu wykorzystania ich w pracy zawodowej, w związku ze specjalizacją uzyskaną w ramach I stopnia kształcenia,

- przełożyć literacki tekst anglojęzyczny na język polski, uzasadniając swoje wybory przekładowe za pomocą terminologii teoretycznej i przekładoznawczej

- samodzielnie zdobywać wiedzę, tłumaczyć teksty literackie i rozwijać swoje umiejętności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- wskazać zasadnicze podobieństwa i różnice między kręgami językowymi i tradycjami oraz zainicjować dialog między odmiennymi kręgami kulturowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobra znajomość arcydzieł literatury amerykańskiej XX wieku oraz ich polskiej recepcji, bardzo dobra umiejętność referowania ich problematyki z użyciem elementarnej terminologii literaturoznawczej oraz przekładoznawczej, bardzo dobra znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury amerykańskiej w XX wieku, wysoka świadomość różnic i podobieństw między kręgami językowymi i tradycjami oraz roli dialogu między odrębnymi kręgami kulturowymi, bardzo wysoka sprawność analityczno-interpretacyjna, bardzo dobre korzystanie z poznanych narzędzi przekładowych, przygotowywanie przekładów na wysokim poziomie językowym, merytoryczne wyjaśnianie decyzji tłumaczeniowych.

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz umiejętności tworzenia poprawnych i atrakcyjnych językowo przekładów.

dobry (db; 4,0): możliwy szerszy zakres niedociągnięć: nieco niższa znajomość arcydzieł literatury amerykańskiej XX wieku i jej polskiej recepcji, nieco niższa umiejętność referowania ich problematyki, nieco niższa znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XX wieku, niedociągnięcia w zakresie znajomości terminologii przekładoznawczej.

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca znajomość arcydzieł literatury amerykańskiej XX wieku i jej polskiej recepcji, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i przekładoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę prowadzącą zajęcia), zadowalająca znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury amerykańskiej w XX wieku, zadowalająca sprawność analityczno-interpretacyjna i umiejętność przygotowywania przekładów literackich.

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca znajomość arcydzieł literatury amerykańskiej XX wieku i jej polskiej recepcji, zadowalająca umiejętność referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i przekładoznawczej (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), słaba znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury powszechnej w XIX wieku, słaba sprawność analityczno-interpretacyjna oraz niska świadomość przekładowa, owocująca przekładami na średnim poziomie językowym.

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca znajomość arcydzieł literatury amerykańskiej XX wieku i jej polskiej recepcji, brak umiejętności referowania ich problematyki z użyciem podstawowej terminologii literaturoznawczej i przekładoznawczej, niezadowalająca znajomość ważnych idei filozoficznych i estetycznych stymulujących przekształcenia literatury amerykańskiej w XX wieku, brak sprawności analityczno-interpretacyjnej, brak umiejętności efektywnego przekładu literackiego z języka angielskiego na polski.

Kryteria oceniania:

- aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej),

- wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia,

- sprawność analityczno-interpretacyjna,

- umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Waligóra
Prowadzący grup: Agnieszka Waligóra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)