Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia dysleksji - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-DTD-32PDL Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia dysleksji - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty specjalizacji logopedycznej dla DL-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska, specjalność logopedyczna

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie słuchaczom ogólnych wiadomości na temat rozpoznawania objawów ryzyka dysleksji i specyficznych zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów,

• przygotowanie studentów do prawidłowego rozpoznawania problemu oraz ćwiczenia zaburzonych funkcji i pobudzeniu mechanizmów zastępowania słabiej funkcjonujących obszarów mózgu bardziej sprawnymi u osób ze specyficznymi trudnościami w opanowywaniu komunikacji pisemnej (dzieci, młodzież i dorośli),

• zapoznanie się z formami współpracy i pomocy rodzinie.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza z zakresu Wczesnej diagnozy i terapii zagrożenia dysleksją.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

warsztaty

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

1

Pełny opis:

Zagadnienia:

• Specjalne potrzeby edukacyjne. Historia badań nad dysleksja rozwojową. Terminologia. Definicje dysleksji rozwojowej.

• Etiologia i patomechanizm dysleksji, dysortografii, dysgrafii i dyskalkulii. Typologia dysleksji w świetle koncepcji neuropsychologicznych (deficytów rozwojowych, zaburzeń lateralizacji) i koncepcji integracji percepcyjno-motorycznej.

• Symptomatologia zaburzeń i dynamika objawów dysleksji.

• Ryzyko dysleksji, profilaktyka i terapia specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

• Metody w diagnozie dysleksji rozwojowej: kliniczne i eksperymentalne. Model wczesnego diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

• Dziecko dyslektyczne w warunkach szkolnych. Podstawy prawne pomocy uczniom z dysleksją w szkole oraz oceniania wewnętrznego i zewnętrznego.

• Tworzenie pomocy terapeutycznej dla ucznia z dysleksją rozwojową.

Literatura:

• Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1985.

• Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, Warszawa 1999.

• Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, wyd. 2 rozszerz., Gdańsk 2005.

• Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdańsk 2004.

• Bogdanowicz M., Adryjanek A., Rożyńska M., Uczeń z dysleksją w domu, Gdańsk 2007.

• Bogdanowicz M., Czabaj R., Bućko A., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksja rozwojową, Gdynia 2008.

• Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001.

• Davies R., Dar dysleksji. Dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć, przekł. z ang. G. Skoczylas, Poznań 2001.

• Diagnoza dysleksji, red. B. Kaja, Bydgoszcz 2003.

• Dysleksja. Teoria i praktyka, red. G. Reid., J. Wearmouth, przeł. H. Kostyło, P. Kostyło, Gańsk 2008.

• Iwińska J., Diagnoza i terapia dysleksji: jak pomóc dziecku z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Katowice 2002.

• Krasowicz-Kupis, G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2008.

• Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, Bydgoszcz 1996.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

• właściwie stosować podstawową terminologię z zakresu dysleksji rozwojowej,

• wskazać patomechanizmy i objawy dysleksji, dysortografii, dysgrafii,

• na podstawie charakterystycznych symptomów specyficznych trudności w uczeniu się i ich dynamiki, rozpoznawać i planować proces naprawczy, kierując na badania diagnostyczne i terapię pedagogiczną,

• przygotować schemat terapii z wykorzystaniem wybranych pomocy terapeutycznych,

• wskazać i wykorzystać w praktyce akty prawne dotyczące uczniów z specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• wartość merytoryczna samodzielnie przygotowanych projektów,

• poziom aktywności w trakcie zajęć,

• obecność na zajęciach (dopuszczalne jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach).

Praktyki zawodowe:

tak (80 h)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Kaptur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.