Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych - spec. logopedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-DTA-11PDM-E Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych - spec. logopedyczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty dla specjalizacji logopedycznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

II stopień, I semestr

Cele kształcenia:

• przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn, epidemiologii oraz rodzajów afazji,

• rozwinięcie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu afazjologii w praktyce,

• kształcenie umiejętności przeprowadzenia pełnej diagnozy neurologopedycznej,

• kształcenie umiejętności przeprowadzenia diagnozy różnicowej;

• zaznajomienie słuchaczy z najnowszymi narzędziami (programami komputerowymi, platformami do terapii interaktywnej, pomocami książkowymi) służącymi do terapii afazji.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

• podstawowa wiedza z zakresu poszczególnych podsystemów języka polskiego (fonetyki i fonologii, słowotwórstwa, systemu leksykalnego, fleksyjnego

i składniowego)

• wiedza z zakresu przyczyn i specyfiki afazji dziecięcej, tj. specyficznego zaburzenia językowego (SLI)

• znajomość treści wdrażanych w ramach zajęć z dyslalii, dysleksji oraz APD.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

elementy wykładu informacyjnego/dyskusja problemowa/metoda analizy przypadków


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Pełny opis:

Zagadnienia:

Biologiczne podstawy języka (lokalizacjonizm, koneksjonizm, neoasocjacjonizm, model dwustrumieniowy).

Przyczyny zaburzeń afatycznych oraz epidemiologia afazji.

Modele klasyfikacyjne afazji: medyczne, językoznawcze, tekstologiczne, psychologiczne.

Afazje ruchowe, czuciowe, anomiczne, dynamiczne.

Anomia w afazji i anomia afatyczna.

Nietypowe formy afazji, afazje podkorowe, skrzyżowane, transkorowe, przewodzenia, PPA.

Metody diagnozowania afazji, metodologia postępowania i testy.

Metody rehabilitacji zaburzeń afatycznych. Pomoce i programy terapeutyczne, sprzęt rehabilitacyjny.

Literatura:

• W. Ambrosius, J.P. Mejnartowicz, W. Kozubski 2003, Strukturalne podstawy afazji w świetle czynnościowych metod obrazowania, „Udar Mózgu” t. 5, nr 2, s. 25–30.

• Ardila A. 2010, A proposed reinterpretation and reclassification of aphasic syndromes, „Aphasiology” 24(3), s. 363–394.

• S.T. Engelter, M. Gostynski, S. Papa, M. Frei, C. Born i in. 2006, Epidemiology of Aphasia Attributable to First Ischemic Stroke Incidence, Severity, Fluency, Etiology, and Thrombolysis, „Stroke” nr 37, s. 1379–1384.

• A. Herzyk 1993, Mózgowa organizacja języka w onotogenezie. Ujęcie neuropsychologiczne, „Audiofonologia” V.

• R. Jakobson 1989, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, [w:] W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. I, Warszawa, s. 150–174.

• S.D. Kasselimis, P.G. Simos, Ch. Peppas, I. Evdokimidis 2017, The unbridged gap between clinical diagnosis and contemporary research on aphasia: A short discussion on the validity and clinical utility of taxonomic categories, „Brain and Language” 164, s. 63–67.

• E. Ormezowska, M. Zawirski, D. Jaskólski 2012, Koncepcja dynamicznej lokalizacji funkcji w rehabilitacji afatycznych zaburzeń mowy, „Aktualności Neurologiczne” 12(4), s. 215–221.

• M. Pąchalska 2003, Terapia chorego z afazją, [w:] Logopedia – pytania i odpowiedzi, t. 2: Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych, s. 700–771, Opole.

• M. Pąchalska 2011, Afazjologia, Warszawa: Wydawnictwo PWN.

• M. Rutkiewicz-Hanczewska, M. Krawczak-Olejniczak, R. Kaźmierski 2012, Afazja podkorowa po udarze niedokrwiennym jąder podkorowych lewej półkuli mózgu, „Logopedia” 41, s. 197–211.

• M. Rutkiewicz-Hanczewska 2014, Komunikacja niewerbalna w afazji oraz sposoby jej wspomagania systemem MAKATON jako forma terapii językowej, [w:] Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, pod red. B.B. Kaczmarek, Kraków, s. 233–257.

• M. Rutkiewicz-Hanczewska 2016, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej, Poznań.

• D. Ryglewicz, D. Milewska 2004, Epidemiologia afazji u chorych z udarem mózgu, „Udar Mózgu” t. 6, nr 2, s. 65–70.

• A. Siudak 2017, Problemy diagnostyczne afazji, [w:] Mózg – język – komunikacja, pod red. M. Rutkiewicz-Hanczewskiej, J. Sławek, E. Kaptur, Poznań, s. 109–122.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Posługiwać się podstawową terminologią z zakresu afazjologii.

Charakteryzować zaburzenia o typie afazji.

Porównać zaburzenia afatyczne z innymi zaburzeniami języka

i mowy (z dyzartrią, z dyspragmatyzmem, z apraksją mowy).

Przygotować diagnozę zaburzeń mowy o typie afazji.

Budować program terapii zburzeń afatycznych.

Zna i rozumie przyczyny afazji.

Metody i kryteria oceniania:

• wartość merytoryczna samodzielnie przygotowanych pomocy,

• wartość merytoryczna prezentacji (studium przypadku),

• ocena z egzaminu końcowego (ustnego).

Praktyki zawodowe:

tak (80 godzin)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kaptur, Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Krzysztof Skibski, Jolanta Sławek
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Warsztat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.