Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dramat w muzyce - międzywydziałowa spec. operologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-DM-22PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dramat w muzyce - międzywydziałowa spec. operologiczna
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty międzywydziałowej specjalizacji operologicznej dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Międzywydziałowa specjalizacja operologiczna, kierunki: filologia polska-muzykologia- media interaktywne i widowiska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 – poznanie wybranych historycznych, kulturowych i estetycznych koncepcji na temat zależności miedzy dramatem a muzyką (W)

C2 - zaznajomienie się z wybranymi koncepcjami dramatu, jego źródeł, funkcji społecznych, teorii estetycznych i struktury (W)

C3 - poznanie wybranych koncepcji dzieła muzycznego, nakierowanych na jego związki z dramatem ( dramatycznością) (W)

C4 – kształcenie umiejętności definiowania pojęć: dramat, dramatyczność, muzyczność na podstawie wybranych dzieł i faz historii rozwoju muzyki i literatury (U)

C5 - kształcenie umiejętności analizowania i interpretacji dzieł o złożonej strukturze słowno-muzycznej z uwzględnieniem perspektyw: filologicznej, dramatologicznej, teatrologicznej i muzykologicznej (U)

C6 – rozpoznawanie struktur dramatycznych w dziełach muzycznych i struktur muzycznych w dziełach literackich ( U)

C7 - rozwinięcie kompetencji w zakresie prezentowania ugruntowanych merytorycznie opinii, udziału w dyskusji fachowej oraz w działaniach popularyzatorskich


Skrócony opis:

Wykład prowadzony dla studentów międzywydziałowej specja;izacji operologicznej ( studenci innych kierunkówi/lub specjalizacji mogą w nim uczestniczyc na zasadzie zajęć fakultatywnych). Efektem wykładu powinno być m.in. poznanie wybranych historycznych, kulturowych i estetycznych koncepcji na temat zależności miedzy dramatem a muzyką; zaznajomienie się z wybranymi koncepcjami dramatu, jego źródeł, funkcji społecznych, teorii estetycznych i struktury ;poznanie wybranych koncepcji dzieła muzycznego, nakierowanych na jego związki z dramatem ( dramatycznością) oraz kształcenie umiejętności rozpoznawania, definiowania oraz interpretowania złożonych struktur dramatyczno-muzycznch na wybranych przykładach muzyki Zachodu .

Pełny opis:

Wykład prowadzony dla studentów międzywydziałowej specjalizacji operologicznej ( studenci innych kierunkówi/lub specjalizacji mogą w nim uczestniczyc na zasadzie zajęć fakultatywnych). Efektem wykładu powinno być m.in. poznanie wybranych historycznych, kulturowych i estetycznych koncepcji na temat zależności miedzy dramatem a muzyką; zaznajomienie się z wybranymi koncepcjami dramatu, jego źródeł, funkcji społecznych, teorii estetycznych i struktury ;poznanie wybranych koncepcji dzieła muzycznego, nakierowanych na jego związki z dramatem ( dramatycznością) oraz kształcenie umiejętności rozpoznawania, definiowania oraz interpretowania złożonych struktur dramatyczno-muzycznych na wybranych przykładach muzyki Zachodu.

Przedmiot pozwoli ugruntować i przyswoić nową wiedzę, odwołującą sie do różych systemów estetycznych w sensie diachronicznym oraz do estetyki różnych rodzajów sztuki. Wobec różnych kierunków macierzystych, z kórych wywodza się uczestnicy zajeć, tematyka i zakres materiałowy zajęć mają też w założeniu charakter uzupełniający

i scalający wobec wiedzy słuchaczy na temat literatury, muzyki i teatru.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student: ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych teorii estetycznych dotyczących związków muzyki i literatury oraz teatru;

potrafi definiować pojęcia: dramat, dramatyczność, muzyczność, muzyczność literatury, rozumie ich zależność od ogólniejszych koncepcji estetycznych i filozoficznych;

rozumie znaczenie ogólnych przemian w kulturze dla wykształcenia się różnorodnych koncepcji dzieła muzycznego i dzieła dramatycznego;

potrafi wskazać i umieścić we właściwym kontekście estetycznym i historycznym postaci wybranych twórców, których dzieła realizują związki dramatu i muzyki;

umie analizować i nazywać struktury dramatyczne w muzyce rożnych stylów i gatunków ;

rozumie potrzebę sięgania po różnorodne źródła z zakresu literaturoznawstwa, teatrologii, muzykologii, posiada umiejętność ich samodzielnego doboru i wykorzystania.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie kolokwium; kryteria:

5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

4.5 – dobra i w niektórych obszarach bardzo dobra się wiedza, umiejętności i kompetencje

4.0 – dobry poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, braki i niedociągnięcia w niektórych zakresach o mniejszym znaczeniu

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, w niektórych ważnych zakresach błędy i niedociągnięcia

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, błędy faktograficzne , brak zrozumienia procesów i szerszych zjawisk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alina Borkowska-Rychlewska, Elżbieta Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.