Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania literackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-BL-11PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania literackie I
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Pełny opis:

I. Informacje ogólne

1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Badania literackie I

2. Kod zajęć/przedmiotu: 03-BL1

3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy

4. Kierunek studiów: filologia polska

5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień

6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki

7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): pierwszy

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h ĆW

9. Liczba punktów ECTS: 3

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:

11. Język wykładowy: polski

12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

II. Informacje szczegółowe

1. Cele zajęć/przedmiotu:

Celem zajęć jest wstępne przygotowanie studentek i studentów do samodzielnego prowadzenia prac badawczych w zakresie literaturoznawstwa (historia literatury, analiza i interpretacja tekstu literackiego) na poziomie podstawowym, niezbędnym do:

 opracowania konspektu pracy magisterskiej,

 przekazywania oraz korzystania z wiedzy o literaturze w praktyce zawodowej,

 doskonalenia własnych kompetencji lekturowych,

 świadomego uczestnictwa w życiu literackim i kulturalnym.

Przedmiot „Badania literackie I” ma zapewnić początkującym badaczom i badaczkom literatury oraz jej kontekstów orientację w elementarnym wyposażeniu warsztatu literaturoznawczego. Jest on wprowadzeniem do przedmiotu „Badania literackie II”, w ramach którego nacisk zostanie położony na kształtowanie świadomości metodologicznej. Oba przedmioty stanowią całość integrującą metody, teorie i praktyki badawcze.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): ukończone studia licencjackie w zakresie filologii polskiej lub innej bądź zaliczony przedmiot „Vademecum literaturoznawcze” na II stopniu filologii polskiej.

Literatura:

5. Zalecana literatura:

‒ A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006

‒ A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, przeł. M. i P. Salwa, Gdańsk 2011

‒ J. Culler, Teoria literatury: bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

‒ H. Markiewicz, Zakres i kierunki współczesnych badań literackich, w tegoż: Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. IV przejrzane i uzupełnione lub wydania późniejsze, Kraków 1976

‒ K. Bartoszyński, Aspekty i relacje tekstów (Źródła – historia – literatura), w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978

‒ A. Szahaj, O interpretacji, Kraków 2014

‒ Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. M.P. Markowskiego, R. Nycza, Kraków 2006.

‒ Komparatystyka dzisiaj. Tom I – problemy teoretyczne, pod red. E. Szczęsnej, E. Kasperskiego, Kraków 2010

Powyższa lista ma charakter orientacyjny. Zestaw lektur dla danej grupy studenckiej ustala osoba prowadząca zajęcia.

Efekty uczenia się:

3. Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:

Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:

BL1_01: ma i potrafi spożytkować wiedzę o różnych przedmiotach badań literackich (K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02)

BL1_02: ma i potrafi spożytkować wiedzę o metodach badań literackich wypracowanych w różnych epokach (K_W01, K_W02, K_W04, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02)

BL1_03: posiada umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych z zakresu humanistyki (także w języku obcym), dyskutowania o nich i korzystania z nich w samodzielnym opracowywaniu zagadnień literackich i kulturowych (K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03)

BL1_04: potrafi określić przedmiot i cel własnych badań literackich oraz skoordynować je z odpowiednimi metodami badawczymi (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10, K_K01, K_K02)

BL1_05: umie zaprezentować i uzasadnić własne stanowisko w dyskusji na tematy ogólnohumanistyczne (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07)

BL1_06: ma świadomość znaczenia humanistyki w kształtowaniu tożsamości i postaw zbiorowych oraz indywidualnych (K_U07, K_U08, K_U10, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07)

BL1_07: ma świadomość etycznych uwarunkowań i konsekwencji badań literackich (K_K04, K_K05, K_K06, K_K09).

4. Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu:

Metody, metodologia, teoria w naukach humanistycznych: rozróżnienia terminologiczne (BL1_02, BL1_07)

Interdyscyplinarność w badaniach literackich (BL1_02)

Przedmiot(-y) badań literackich, np.: tekst, dokument, utwór, dzieło; epoka literacka, proces historycznoliteracki, styl literacki, prąd literacki, konwencja literacka, gatunek literacki; system literacki, kultura literacka, komunikacja literacka, instytucje życia literackiego; twórca/autor, odbiorca/czytelnik, recepcja literatury, przekład literacki (BL1_01, BL1_05)

Analiza tekstu: filologiczna, strukturalna, semiotyczna, krytyczna analiza dyskursu (BL1_02, BL1_03, BL1_05)

Sposoby przeprowadzania i znaczenie kwerend w badaniach literackich (biblioteki i czytelnie, archiwa publiczne i prywatne, zasoby cyfrowe) (BL1_02, BL1_03, BL1_04)

Osoba twórcy w badaniach literackich (biografizm, krytyka personalistyczna) (BL1_01, BL1_05, BL1_07)

Komparatystyka literacka i badania intertekstualne (BL1_01, BL1_05)

Perspektywa socjologiczna w badaniach literackich (np. komunikacja literacka, czytelnicy i czytelnictwo, instytucje życia literackiego); metoda studium przypadku (BL1_01, BL1_02, BL1_05, BL1_07)

Perspektywa kulturowa i antropologiczna w badaniach literackich (BL1_01, BL1_02, BL1_05, BL1_06, BL1_07)

Sztuka interpretacji dzieła literackiego (BL1_01, BL1_02, BL1_04, BL1_05, BL1_06, BL1_07)

Narzędzia cyfrowe w warsztacie literaturoznawczym (np. badania korpusowe, distant reading, stylometria) (BL1_01, BL1_04)

III. Informacje dodatkowe

1. Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU:

- wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

- dyskusja

- praca z tekstem

- metoda analizy przypadków

- metoda badawcza (dociekania naukowego)

- metoda projektu

- praca w grupach

- zajęcia "w terenie" (archwium, biblioteka).

2. Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU:

- test (BL1_01, BL1_02)

- projekt (BL1_03, BL1_04, BL1_05, BL1_06, BL1_07)

- esej (BL1_03, BL1_04, BL1_05, BL1_06, BL1_07).

3. Nakład pracy studenta i punkty ECTS:

a) godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30 h

b) praca własna:

- przygotowanie do zajęć: 10 h

- czytanie wskazanej literatury: 15 h

- przygotowanie pracy semestralnej: 10 h

- przygotowanie do egzaminu/zaliczenia: 10 h

c) suma godzin: 75 h

d) liczba punktów ECTS dla zajęć/przedmiotu: 3

Metody i kryteria oceniania:

4. Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM:

bardzo dobry (bdb; 5,0): pogłębiona i usystematyzowana wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, wysoka świadomość przedmiotu i celu własnych badań, bardzo dobra umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z drobnymi niedociągnięciami

dobry (db; 4,0): usystematyzowana wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, wysoka świadomość przedmiotu i celu własnych badań, dobra umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

dostateczny plus (+dst; 3,5): podstawowa wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, elementarna świadomość przedmiotu i celu własnych badań, przeciętna umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

dostateczny (dst; 3,0): podstawowa wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, elementarna świadomość przedmiotu i celu własnych badań, słaba umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczająca wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, brak świadomości przedmiotu i celu własnych badań, brak umiejętności prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kraskowska
Prowadzący grup: Agnieszka Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kraskowska
Prowadzący grup: Przemysław Czapliński, Agnieszka Gajewska, Sylwia Panek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kraskowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.