Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania literackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-BL-11LPDM-E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania literackie I
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku literatury powszechnej (st. mag.)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Informacje ogólne

1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Badania literackie I

2. Kod zajęć/przedmiotu: 03-BL-11LPDM-E

3. Rodzaj zajęć/przedmiotu (obowiązkowy lub fakultatywny): obowiązkowy

4. Kierunek studiów: literatura powszechna

5. Poziom studiów (I lub II stopień, jednolite studia magisterskie): II stopień

6. Profil studiów (ogólnoakademicki / praktyczny): ogólnoakademicki

7. Rok studiów (jeśli obowiązuje): pierwszy

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np.: 15 h W, 30 h ĆW): 30 h K

9. Liczba punktów ECTS: 4

10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:

11. Język wykładowy: polski

12. Zajęcia / przedmiot prowadzone zdalnie (e-learning) (tak [częściowo/w całości] / nie): nie

Informacje szczegółowe

1. Cele zajęć/przedmiotu:

Celem zajęć jest wstępne przygotowanie studentek i studentów do samodzielnego prowadzenia prac badawczych w zakresie literaturoznawstwa (historia literatury, analiza i interpretacja tekstu literackiego) na poziomie podstawowym, niezbędnym do:

 opracowania konspektu pracy magisterskiej,

 przekazywania oraz korzystania z wiedzy o literaturze w praktyce zawodowej,

 doskonalenia własnych kompetencji lekturowych,

 świadomego uczestnictwa w życiu literackim i kulturalnym.

Przedmiot „Badania literackie I” ma zapewnić początkującym badaczom i badaczkom literatury oraz jej kontekstów orientację w elementarnym wyposażeniu warsztatu literaturoznawczego. Jest on wprowadzeniem do przedmiotu „Badania literackie II”, w ramach którego nacisk zostanie położony na kształtowanie świadomości metodologicznej. Oba przedmioty stanowią całość integrującą metody, teorie i praktyki badawcze.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): ukończone studia licencjackie w zakresie filologii polskiej lub innej bądź zaliczony przedmiot „Vademecum literaturoznawcze” na II stopniu filologii polskiej.

Interdyscyplinarność w badaniach literackich BL1_02

Przedmiot(-y) badań literackich, np.: tekst, dokument, utwór, dzieło; epoka literacka, proces historycznoliteracki, styl literacki, prąd literacki, konwencja literacka, gatunek literacki; system literacki, kultura literacka, komunikacja literacka, instytucje życia literackiego; twórca/autor, odbiorca/czytelnik, recepcja literatury, przekład literacki BL1_01, BL1_05

Analiza tekstu: filologiczna, strukturalna, semiotyczna, krytyczna analiza dyskursu BL1_02, BL1_03, BL1_05

Sposoby przeprowadzania i znaczenie kwerend w badaniach literackich (biblioteki i czytelnie, archiwa publiczne i prywatne, zasoby cyfrowe) BL1_02, BL1_03, BL1_04

Osoba twórcy w badaniach literackich (biografizm, krytyka personalistyczna) BL1_01, BL1_05, BL1_07

Komparatystyka literacka i badania intertekstualne BL1_01, BL1_05

Perspektywa socjologiczna w badaniach literackich (np. komunikacja literacka, czytelnicy i czytelnictwo, instytucje życia literackiego); metoda studium przypadku BL1_01, BL1_02, BL1_05, BL1_07

Perspektywa kulturowa i antropologiczna w badaniach literackich BL1_01, BL1_02, BL1_05, BL1_06, BL1_07

Sztuka interpretacji dzieła literackiego BL1_01, BL1_02, BL1_04, BL1_05, BL1_06, BL1_07

Narzędzia cyfrowe w warsztacie literaturoznawczym (np. badania korpusowe, distant reading, stylometria) BL1_01, BL1_04

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EU

Metody i formy prowadzenia zajęć

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków

Metoda badawcza (dociekania naukowego)

Metoda projektu

Praca w grupach

Inne (jakie?) – zajęcia “w terenie” (archiwum, biblioteka)

Sposoby oceniania stopnia osiągnięcia EU (proszę wskazać z proponowanych sposobów właściwe dla danego EU lub/i zaproponować inne)

Egzamin ustny

Projekt

Esej

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta* Przygotowanie do zajęć 20

Czytanie wskazanej literatury 25

Przygotowanie pracy semestralnej 10

Przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 105

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 4

Literatura:

‒ A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006

‒ A. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, przeł. M. i P. Salwa, Gdańsk 2011

‒ J. Culler, Teoria literatury: bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998

‒ H. Markiewicz, Zakres i kierunki współczesnych badań literackich, w tegoż: Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. IV przejrzane i uzupełnione lub wydania późniejsze, Kraków 1976

‒ K. Bartoszyński, Aspekty i relacje tekstów (Źródła – historia – literatura), w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Z. Stefanowskiej i J. Sławińskiego, Warszawa 1978

‒ A. Szahaj, O interpretacji, Kraków 2014

‒ Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, pod red. M.P. Markowskiego, R. Nycza, Kraków 2006.

‒ Komparatystyka dzisiaj. Tom I – problemy teoretyczne, pod red. E. Szczęsnej, E. Kasperskiego, Kraków 2010

Powyższa lista ma charakter orientacyjny. Zestaw lektur dla danej grupy studenckiej ustala osoba prowadząca zajęcia.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów:

BL1_01 ma i potrafi spożytkować wiedzę o różnych przedmiotach badań literackich K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02

BL1_02 ma i potrafi spożytkować wiedzę o metodach badań literackich wypracowanych w różnych epokach K_W01, K_W02, K_W04, K_W08, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K02

BL1_03 posiada umiejętność krytycznej lektury tekstów naukowych z zakresu humanistyki (także w języku obcym), dyskutowania o nich i korzystania z nich w samodzielnym opracowywaniu zagadnień literackich i kulturowych K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03

BL1_04 potrafi określić przedmiot i cel własnych badań literackich oraz skoordynować je z odpowiednimi metodami badawczymi K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10, K_K01, K_K02

BL1_05 umie zaprezentować i uzasadnić własne stanowisko w dyskusji na tematy ogólnohumanistyczne K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_U01, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06,

BL1_06 ma świadomość znaczenia humanistyki w kształtowaniu tożsamości i postaw zbiorowych oraz indywidualnych K_U07, K_U08, K_U10, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06,

BL1_07 ma świadomość etycznych uwarunkowań i konsekwencji badań literackich K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): pogłębiona i usystematyzowana wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, wysoka świadomość przedmiotu i celu własnych badań, bardzo dobra umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

dobry plus (+db; 4,5): jak wyżej, z drobnymi niedociągnięciami

dobry (db; 4,0): usystematyzowana wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, wysoka świadomość przedmiotu i celu własnych badań, dobra umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

dostateczny plus (+dst; 3,5): podstawowa wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, elementarna świadomość przedmiotu i celu własnych badań, przeciętna umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

dostateczny (dst; 3,0): podstawowa wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, elementarna świadomość przedmiotu i celu własnych badań, słaba umiejętność prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczająca wiedza o przedmiotach i metodach badań literackich, brak świadomości przedmiotu i celu własnych badań, brak umiejętności prezentowania własnych koncepcji badawczych w mowie i w piśmie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gajewska
Prowadzący grup: Agnieszka Gajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Gajewska, Ewa Kraskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kraskowska
Prowadzący grup: Ewa Kraskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.