Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Animacje literatury - spec. kuratorstwo literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AL-12PDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Animacje literatury - spec. kuratorstwo literatury
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
Przedmioty spec. kuratorstwo literatury dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- pokazanie teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej

- zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu organizacji, animacji i promocji literatury w Polsce i w Europie

- zapoznanie studentów z historią, teorią oraz podstawowymi pojęciami z zakresu animacji literatury

- pokazanie współczesnych wzorów aktywności kulturalnej w zakresie literatury w Polsce i Europie

- pokazanie predyspozycji, funkcji i zadań animatora

- przybliżenie praktyki działań animacyjnych w środowiskach lokalnych na przykładzie wybranych projektów

- przedstawienie procesu tworzenia projektu animacyjnego

- nabycie umiejętności samodzielnego tworzenia projektów animacji literatury i ich promocji

- zapoznanie z funkcjami i sposobami działania instytucji upowszechniania kultury (zarówno publicznych, jak i pozarządowych)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza z zakresu historii i teorii literatury.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz w formie elektronicznej na Wydziałowej Platformie Informatycznej; materiały dostarczone przez prowadzących.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

elementy wykładu, dyskusja, rekonstrukcja tez wybranych tekstów naukowych, prezentacja samodzielnie przygotowanych interpretacji (ustnie lub/i pisemnie), prezentacja multimedialna, praca w grupach, analiza i interpretacja tekstów oraz zjawisk animacyjnych, metoda projektu

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

81 h / 3 ECTS

Skrócony opis:

Warsztat poświęcony omówieniu funkcji, roli, zadań, predyspozycji, rynku pracy animatora kultury, połączony z nauką i praktyką przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej.

Pełny opis:

Nauka i praktyka przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej: przygotowanie wystawy, festiwalu, imprezy literackiej towarzyszącej innemu wydarzeniu (np. spektaklowi teatralnemu); zorganizowanie spotkania z pisarzem; przygotowanie i poprowadzenie dyskusji publicznej (w konwencji „jeden na jeden”, panel kilkuosobowy); zorganizowanie wydarzenia literackiego (np. głośne czytanie masowe; promocja książki); edukacja pozaszkolna (literatura dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży); przygotowanie i organizacja konkursów literackich i krytycznoliterackich (tu m.in.: ustalanie przedmiotu/zadania konkursowego, planowanie przebiegu, tworzenie regulaminu, organizacja obrad jury).

Treści cyklu:

1/ Animacja i animator kultury – podstawowe definicje i pojęcia, funkcje, role, zadania, predyspozycje, rynek pracy.

2/ Literatura w animacji kulturowej - kulturotwórcze i społeczne funkcje literatury w Polsce i na świecie.

3/ Literatura w animacji kulturowej - organizacja rynku wydawniczego.

4/ Instytucje upowszechniania kultury i promocja wydarzenia animacyjnego w zakresie literatury.

5/ Animacja literacka dla dzieci i młodzieży.

6/ Praktyka animacyjna - wystawa, festiwal, spotkanie autorskie, dyskusja publiczna, konkurs literacki.

7/ Tworzenie własnego projektu animacji literackiej.

Literatura:

Animacja kultury: doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, Warszawa 2002.

Animacja społeczno-kulturalna wobec przemian cywilizacyjnych: animacja – animator i jego kształcenie: czterdziestolecie Państwowego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, red. K. Hyrcyk, Wrocław 2000.

Dadel M., Jak stworzyć dobry projekt?, Warszawa 2007.

Dla. Animacja kultury (Metody/Działania/Inspiracje), Warszawa 2005 (http://e.org.pl/publikacje/dla.pdf).

Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 1996.

Instytucje upowszechniania kultury w XXI wieku. Przeżytek czy nowa jakość?, red. J. Sójka, M. Poprawski, P. Kieliszewski, Poznań 2009.

„Kultura Współczesna” – Od animacji lektury do animacji kultury, 2015, nr 2.

Rynek książki w Polsce, Instytut Książki,http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/polish_book_market_2015_PL_popr.pdf.

Szwecja czyta. Polska czyta, red. Katarzyna Tubylewicz i Agata Diduszko-Zyglewska, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- wskazać podstawowe cele oraz zadania animacji literatury na tle szeroko rozumianej animacji kultury

- przygotować wystawę, festiwal, imprezę literacką towarzyszącą innemu wydarzeniu (np. spektaklowi teatralnemu)

- zorganizować spotkanie z pisarzem i wydarzenie literackie (np. głośne czytanie masowe; promocja książki), przygotować i poprowadzić dyskusję publiczną (w konwencji: „jeden na jeden”, panel kilkuosobowy)

- przygotować i zorganizować konkurs literacki i krytycznoliteracki (tu m.in.: ustalanie przedmiotu/zadania konkursowego, planowanie przebiegu, tworzenie regulaminu, organizacja obrad jury)

- podejmować działania w zakresie edukacji pozaszkolnej (literatura dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży szkolnej, seniorów)

- przygotować i przeprowadzić samodzielny i/ lub zespołowy projekt animacji z zakresu literatury

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

obecność i aktywność na zajęciach;

wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach;

praca (lub prace) o charakterze za zakresu organizacji wydarzeń animacyjnych;

przygotowanie i zaprezentowanie projektu zaliczeniowego;

poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na zaliczeniu

Skala ocen:

5,0 – student posiada obszerną, pogłębioną i utrwaloną wiedzę na temat celów i zadań animacyjnych, w tym teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej; biegle posługuje się podstawową terminologią; swobodnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce animacyjnej, potrafi w pełni samodzielnie przygotować projekt animacyjny z zakresu; jest w pełni samodzielny w wypowiedziach wartościujących, związanych z przedstawionymi materiałami;

4,5 – student posiada pogłębioną i utrwaloną wiedzę na temat celów i zadań animacyjnych, w tym teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej; biegle posługuje się podstawową terminologią; dość swobodnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce animacyjnej, potrafi samodzielnie przygotować projekt animacyjny z zakresu literatury (z nieznacznymi niedociągnięciami, zwłaszcza w praktycznym zastosowaniu warsztatu badawczego); nie jest jeszcze w pełni samodzielny w wypowiedziach wartościujących, związanych z przedstawionymi materiałami;

4,0 - student posiada znaczną wiedzę na temat celów i zadań animacyjnych, w tym teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej; dobrze posługuje się podstawową terminologią; dość sprawnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce animacyjnej, potrafi z pewną pomocą przygotować projekt animacyjny z zakresu literatury; podejmuje próby wartościowania oraz odwołuje się do literatury przedmiotu;

3,5 - student posiada zadowalającą wiedzę na temat celów i zadań animacyjnych, w tym teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej; ze zrozumieniem posługuje się podstawową terminologią; podejmuje zazwyczaj udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce animacyjnej, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; potrafi, choć ze znaczną pomocą, przygotować projekt animacyjny z zakresu literatury; podejmuje próby wartościowania; wiedza z przedmiotu nie jest jeszcze wystarczająco przyswojona ani pogłębiona;

3,0 - student posiada podstawową wiedzę na temat celów i zadań animacyjnych, w tym teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej; na ogół poprawnie posługuje się podstawową terminologią; podejmuje zwykle udane próby zastosowania nabytej wiedzy w praktyce animacyjnej, choć w umiarkowanym zakresie, uruchamia istotne konteksty; potrafi, choć z dużą pomocą, przygotować projekt animacyjny z zakresu literatury; rzadko podejmuje próby wartościowania; wiedza z przedmiotu nie jest jeszcze wystarczająco przyswojona;

2,0 - student posiada bardzo ograniczoną wiedzę na temat celów i zadań animacyjnych, w tym teoretycznych i praktycznych aspektów przedstawiania literatury w przestrzeni publicznej; nie potrafi poprawnie posługiwać się podstawową terminologią; nie umie zastosować nabytej wiedzy w praktyce animacyjnej; nie potrafi przygotować projektu animacyjnego z zakresu literatury; podejmuje nieudane próby wartościowania; wiedza z przedmiotu nie jest przyswojona.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak, Piotr Dobrowolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Błaszczak-Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Warsztat - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.