Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury współczesnej - spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AKU-21PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury współczesnej - spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki antropologii kulturowej

- rozwinięcie zdolności krytycznej oceny współczesnych przejawów i procesów kulturowych

- rozwinięcie umiejętności porównywania odmiennych ujęć kultury

- przygotowanie do interpretacyjnych zastosowań konkretnych teorii kultury

- zdobycie wiedzy dotyczącej związków pomiędzy antropologią kulturową a pokrewnymi dyscyplinami naukowymi

- rozwinięcie zdolności prawidłowej oceny poziomu swojej wiedzy odnośnie antropologii kulturowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza dotycząca rozumienia kultury.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka Uniwersytecka UAM (zwłaszcza biblioteki wydziałowe: Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydziału Nauk Społecznych); materiały udostępnione przez prowadzącego – szczegółowe informacje i kontakt na stronie domowej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład; dyskusja; praca indywidualna - prezentacje

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

70 h / 2 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są podstawowym koncepcjom i ujęciom kultury wypracowanym w ramach antropologii oraz istotnej dla zawodu krytyka literackiego umiejętności interpretacyjnego wykorzystania antropologicznych sposoby myślenia w/ o kulturze.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są podstawowym koncepcjom i ujęciom kultury wypracowanym w ramach antropologii oraz najważniejszym kierunkom antropologii kulturowej. Program obejmuje: konteksty wyłonienia się antropologii; usytuowanie antropologii wobec czasu, przestrzeni, pokrewieństwa, języka, mitu i rytuału, płci, wielokulturowości; relatywizm jako etyczny wymiar antropologii. Zajęcia służą kształceniu umiejętności określania związków pomiędzy antropologią kulturową a dyscyplinami pokrewnymi oraz istotnej dla zawodu krytyka literackiego umiejętności interpretacyjnego wykorzystania antropologicznych sposoby myślenia w/ o kulturze. W ramach zajęć studenci wykonują prezentacje, w ramach których rozwijają zdolności krytycznej oceny współczesnych przejawów i procesów kulturowych i porównywania odmiennych ujęć kultury

Literatura:

Marc Augé, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. R. Chymkowski, Warszawa, PWN 2010, s. 51-84.

Thomas Hylland Eriksen, Tyrania chwili. Szybki i powolny upływ czasu w erze informacji, przeł. G. Sokół, Warszawa, PIW 2003, s. 171-232.

Maurice Leenhardt, Do kamo. Mit i osoba w świecie melanezyjskim, przeł. A. Rejf, Kęty, Wydawnictwo Derewiecki 2007, s. 24-37 oraz 181-199.

Victor Turner, Karnawał, rytuał i zabawa w Rio de Janeiro, przeł. I. Kurz, w: Karnawał. Studia historyczno-antropologiczne, W. Dudzik (red.), Warszawa, WUW 2012.

Nancy Scheper-Hughes, Matka Boska Bolesna. Polityczna ekonomia emocji, przeł. J. Straczuk, w: Emocje w kulturze, M. Rajtar, J. Straczuk (red.), Warszawa, WUW 2012.

Arjun Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków, Universitas 2005, s. 233-261.

Franco La Cecla, Szorstkim być. Antropologia mężczyzny, przeł. H. Serkowska, Warszawa, Sic! 2014, s. 85-99 oraz 129-145.

Helena Flam, Brigitte Beauzamy, Przemoc symboliczna, „Kultura i Społeczeństwo, 2006, nr 1-2, s. 179-198.

Tomasz Rakowski, Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk, słowo/obraz terytoria 2009, s. 206-242.

Horace Miner, Rytuały cielesne wśród Nacirema, przeł. J. Minksztym, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, M. Buchowski (red.), Warszawa, Instytut Kultury 1999.

Laura Bohannan, Szekspir w buszu, przeł. A. Guc, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 1991, nr 3-4, s. 23-25.

James Clifford, O surrealizmie etnograficznym, w: (tegoż) Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, przeł. Zespół, Warszawa, Wydawnictwo KR 2000.

Nancy Scheper-Hughes, Tajna etnografia podziemnego handlu organami, przeł. M. Petryk, A. Kościańska, w: Antropologia wobec dyskryminacji, K. Dąbrowska, M. Grabowska, A. Kościańska (red.), Warszawa, WUW 2015.

Clifford Geertz, Anty anty-relatywizm, przeł. J. Minksztym, w: Amerykańska antropologia postmodernistyczna, M. Buchowski (red.), Warszawa, Instytut Kultury 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- zna podstawowe koncepcje i ujęcia kultury wypracowane w ramach antropologii;

- rozpoznaje najważniejsze kierunki antropologii kulturowej;

- prawidłowo posługuje się zwrotami i terminami z zakresu antropologii kulturowej;

- rozumie znaczenie najważniejszych zwrotów w antropologicznych badaniach kultury;

- wskazuje i określa związki istniejące pomiędzy antropologią kulturową a dyscyplinami pokrewnymi;

- porównuje antropologiczne ujęcia kultury;

- potrafi interpretacyjnie wykorzystać antropologiczne sposoby myślenia w kulturze.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą: jakość indywidualnego wystąpienia (poziom merytoryczny, sposób prezentacji) oraz aktywność w dyskusji w trakcie zajęć

Skala ocen

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Praktyki zawodowe:

- nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Waldemar Kuligowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.