Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agon krytycznoliteracki - spec. krytyka i praktyka literacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AK-12PDM Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0220) Przedmioty humanistyczne (z wyłączeniem języków) nie określone dalej
Nazwa przedmiotu: Agon krytycznoliteracki - spec. krytyka i praktyka literacka
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty specjalności krytyka i praktyka literacka dla DU-FilPol
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologi polska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- kształcenie umiejętności rzeczowej argumentacji krytycznoliterackiej

- kształcenie umiejętności skutecznej polemiki wokół wybranego tekstu literackiego

- kształcenie umiejętności odnoszenia tekstu literackiego do szerszej problematyki społecznej, politycznej i estetycznej

- zapoznanie z głównymi sporami krytycznoliterackimi w literaturze współczesnej

- kształcenie umiejętności pisania form krytycznoliterackich

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

- nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Orientacja w tematyce polskiej literatury najnowszej (najlepiej: kurs polskiej literatury najnowszej na studiach licencjackich); ogólna znajomość infrastruktury życia literackiego w Polsce.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; Bibliotece UAM; Bibliotece Raczyńskich; ze względu na charakter przedmiotu niektóre (trudnodostępne; niedawno powstałe) materiały dostarczone zostaną przez prowadzącego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lektura indywidualna; praca indywidualna – pisanie tekstu; dyskusja w grupie; praca indywidualna i/lub zespołowa – wystąpienie w trakcie zajęć

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

67 h / 2 ECTS

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone są kształceniu umiejętności skutecznej polemiki krytycznoliterackiej.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są kształceniu umiejętności skutecznej polemiki krytycznoliterackiej. Program ćwiczeń obejmuje: omówienie instytucji i geografii życia literackiego (nagrody, festiwale, prasa, media elektroniczne), dyskusję wokół wybranych, gatunkowo zróżnicowanych, tekstów literackich mających status nowości wydawniczej (korpus tekstów jest zmienny, każdorazowo aktualizowany, ustalany w porozumieniu z grupą zajęciową); analizę aspektów estetycznych wybranych tekstów literackich; polemiczne, wartościujące i krytyczne interpretowanie tekstów literackich. W ramach zajęć studenci ćwiczą formy krytycznoliterackie – zwłaszcza recenzję. Analizowane teksty literackie odnoszone są do szerszych zjawisk społecznych i politycznych i wpisywane w dyskursy społeczne.

Literatura:

P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kalendarium życia literackiego 1976 – 2000. Wydarzenia – dyskusje – bilanse, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

P. Czapliński, Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych, oprac. Dariusz Nowacki, Krzysztof Uniłowski, Katowice 2003.

J. Jarzębski, Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej, Znak, Kraków 2002.

P. Czapliński, P. Śliwiński, Kontrapunkt. Rozmowy o książkach, Obserwator, Poznań 1999.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student potrafi:

- przedstawić rzeczowe argumenty krytycznoliterackie w debacie,

- uczestniczyć w dyskusji panelowej na temat związany ze współczesnym życiem literackim,

- wskazać ważniejsze spory krytycznoliterackie w literaturze współczesnej i padające tam argumenty,

- napisać recenzję tekstu literackiego,

- moderować dyskusję na temat dotyczący współczesnej literatury polskiej i obcej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będą: jakość lektury indywidualnej wyrażona poprzez aktywność w trakcie zajęć; indywidualne bądź grupowe wystąpienie na zajęciach oraz minimum cztery recenzje powstałe w ramach zajęć. Na ocenę składają się: aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej); wartość merytoryczna i stylistyczna prac pisemnych; poziom przygotowania do udziału w dyskusji panelowej; sposób przeprowadzenie indywidualnej/zespołowej prezentacji.

Skala ocen

5,0 – bardzo dobra znajomość historycznych, społecznych, kulturowych kontekstów literatury współczesnej; dobra znajomość czynników kształtujących opinię literacką (krytyka, media, promocja); umiejętność samodzielnej, krytycznej interpretacji tekstów literackich; oddanie satysfakcjonujących minimum czterech recenzji;

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie krytycznego ustosunkowania się do niektórych zjawisk (np. przeceniania lub niedoceniania pisarzy);

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniejsze umiejętności praktyczne – np. w zakresie umiejętności celnej oceny tekstu literackiego w recenzji;

3,5 – zadowalająca znajomość najważniejszych tendencji i tematów literatury współczesnej; podstawowa orientacja w zakresie instytucji życia literackiego; znajomość głównych pojęć, służących do opisu sytuacji literackiej; poprawne recenzje

3,0 – zadowalająca jakość recenzji; elementarna orientacja na mapie literackiej.

2,0 - niezadowalająca znajomość kontekstów literatury współczesnej; poważne braki w zakresie infrastruktury literackiej; zupełna dezorientacja w dziedzinie opinii literackiej, nieoddane recenzje.

Praktyki zawodowe:

- brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Czapliński, Krzysztof Skibski
Prowadzący grup: Marcin Kluczykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.