Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawne i etyczne aspekty badań człowieka 01-BIZC-CZLOBADASP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Literatura:

Baza kazusów bioetycznych: Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ: http://bazy.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&i=388&p=31&m=27&z=0&kk=1 (dostęp: 10.01.2020)

S. Bednarz (red.), Etyczne aspekty transplantacji, Kraków 2009.

W. Chańska, J. Różyńska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013. (Uwaga: Ta praca zbiorowa stanowi lekturę obowiązkową na zajęciach dr M. Bogaczyk-Vormayr; wybrane fragmenty zostaną uzupełnione w formie skanów.)

Wyciąg z tekstów źródłowych, aktów nornatywnych, procedur i dobrych praktyk przygotowany i udostępniony przez wykładowcę – prof. Ewę Nowak.

Efekty uczenia się:

jak dla przedmiotu, niezależnie od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

Warunkami zaliczenia przedmiotu są: frekwencja (nie więcej niż 2 nieuspr.nieobecności)

oraz złożenie krótkiej pracy pisemnej (statement) u prof. Ewy Nowak

Uwaga: Na ewentualne zaliczenie ustne Studentka/Student przygotowuje jedno samodzielnie wybrane zagadnienie – odpowiadające tematyce jednego z zajęć prowadzonych przez prof. Ewę Nowak.. Zaliczenie ustne jest szansą na poprawienie oceny przez tych Studentów, którzy byli aktywni podczas zajęć. Studenci, którzy nie uczestniczyli aktywnie w zajęciach otrzymują najwyżej ocenę 3,5 – bez względu na to jak dobrą złożą pracę pisemną.

Każda nieobecność spowodowana chorobą własną lub członka rodziny – czyli usprawiedliwiona – będzie respektowana i nie ma wpływu na ocenę końcową. Studentów zwolnionych z udziału w zajęciach nawet w trakcie całego semestru – właśnie z powodu choroby lub wypadków losowych – poniższe kryteria frekwencji i aktywności nie obowiązują. Studenci, którzy z takich przyczyn nie będą uczestniczyć w zajęciach, mogą zaliczać przedmiot na podstawie pracy pisemnej i zaliczenia ustnego, mając szansę na uzyskanie oceny bardzo dobrej (5,0).

bardzo dobry (bdb; 5,0): Student/ka (1) nie ma więcej niż 2 nieuspr. nieobecności; (2) zrealizował/a zadanie pisemne i zostało one ocenione na ocenę co najmniej 4,0; (2) brał/a aktywny udział w Konwersatorium, zgłaszając przynajmniej na 7 z 10 spotkań pytania i wnioski własne podczas dyskusji.

dobry plus (+db; 4,5): Student/ka (1) nie ma więcej niż 2 nieuspr. nieobecności; (2) zrealizował/a zadanie pisemne i zostało one ocenione na ocenę co najmniej 4,0; (2) brał/a aktywny udział w konwersatorium, zgłaszając przynajmniej na 6 z 10 spotkań pytania i wnioski własne podczas dyskusji ALBO ... przystąpił/a – z powodzeniem – do zaliczenia ustnego .

dobry (db; 4,0): Student/ka (1) nie ma więcej niż 2 nieuspr. nieobecności; (2) zrealizował/a zadanie pisemne i zostało one ocenione na ocenę co najmniej 3,5; (2) brał/a aktywny udział w konwersatorium, zgłaszając przynajmniej na 5 z 10 spotkań pytania i wnioski własne podczas dyskusji ALBO ... brał/a aktywny udział przynajmniej w 2 konwersatoriach i przystąpił/a – z powodzeniem – do zaliczenia ustnego.

dostateczny plus (+dst; 3,5): Student/ka (1) nie ma więcej niż 2 nieuspr. nieobecności; (2) zrealizował/a zadanie pisemne i zostało one ocenione na ocenę co najmniej 3,5.

dostateczny (dst; 3,0): Student/ka (1) nie ma więcej niż 2 nieuspr. nieobecności; (2) zrealizował/a zadanie pisemne i zostało one ocenione na ocenę co najmniej 3,0.

niedostateczny (ndst; 2,0): Student/ka nie spełnił/a jednego lub obu warunków zaliczenia (frekwencja i praca pisemna).

Zakres tematów:

2.03.2021: Prezentacja tematyki zajęć i kryteriów oceniania – informacje organizacyjne. Status i metodologia bioetyki jako transdyscyplinarnej dziedziny wiedzy. Zdrowie jako dobro publiczne – wykład wprowadzający oraz 1. konwersatorium (materiał tekstowy, dyskusja).

9.03.: Etyczna problematyka początków życia (zdrowie prokreacyjne, elementy perinatologii i neonatologii, najważniejsze europejskie i amerykańskie kazusy dot. badań prenatalnych oraz aborcji)

16.03.: Terapia genowa (biokonserwatyzm vs transhumanizm, prawo do dziedzictwa genetycznego, enhancement a terapia medyczna, terapia germinalna a terapia somatyczna; prawa pacjenta – dziedzictwo genetyczne, tożsamość biologiczna i psychiczna)

23.03.: Etyczne aspekty decyzji o śmierci (koncepcje samostanowienia i podmiotowości; argumenty pro- i kontreutanazyjne w humanistyce oraz w aktualnej debacie prawno-medycznej; definicje stanu terminalnego, stanu wegetatywnego oraz śmierci mózgu; najważniejsze europejskie i amerykańskie kazusy dot. eutanazji biernej, eutanazji czynnej oraz samobójstwa wspomaganego medycznie).

30.03.: Transplantacje (definicje śmierci, w tym śmierci mózgu, historia medycyny transplantacyjnej, stanowiska wiodących religii monoteistycznych wobec idei transplantacji, polska ustawa transplantacyjna, tzw. rynek organami).

6.04.: Badania. Definicja i typologia badań. Methodological statement. Przykłady badań pseudo-naukowych.

13.04.: Regulacje prawno-etyczne praktyk badawczych.

20.04.: Badacz, projekt badawczy, dokumentacja badań (glosariusz; niezbędnik normatywny; wniosek; raport)

27.04.: Esencjalne dokumenty normatywne; proceduralizm; ‘research statement’ i ‘ethical statement’; ethical approval. Formularze i skrypty.

4.05. lub 11.05.: Wyzwania praktyczne, społeczne, cywilizacyjne, środowiskowe

Metody dydaktyczne:

Analiza materiału źródłowego (tekst prasowy, artykuł naukowy, kazus bioetyczny, dokument prawny) ; wykład konwersatoryjny; dyskusja; metoda laboratoryjna/warsztatowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Nowak, Małgorzata Bogaczyk-Vormayr 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)