Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjografia planistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 25-FIP-GP2-DI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjografia planistyczna
Jednostka: Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

gospodarka przestrzenna

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie znaczenia uwarunkowań środowiska przyrodniczego w procesie planowania przestrzennego. Ponadto celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze źródłami informacji o poszczególnych komponentach przyrodniczych i możliwościami ich wykorzystania w analizie fizjograficznej terenu.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza dotycząca poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykłady, ćwiczenia

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2

Pełny opis:

Fizjografia planistyczna jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy - cel i przedmiot badań.

Źródła danych i informacji o środowisku przyrodniczym, wykorzystywane w dokumentach planistycznych.

Podstawowe akty prawne dotyczące planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Przydatność badań środowiska przyrodniczego dla potrzeb planowania przestrzennego. Zakres analizy środowiska przyrodniczego w dokumentach planistycznych.

Skutki braku respektowania uwarunkowań przyrodniczych w procesie gospodarowania przestrzenią.

Opracowanie ekofizjograficzne - miejsce tego dokumentu w polskim systemie planowania przestrzennego. Zakres opracowania ekofizjograficznego.

Metody waloryzacji komponentów środowiska przyrodniczego dla różnych form zagospodarowania terenu.

Literatura:

T. Bartkowski,1977: Metody badań geografii fizycznej, PWN Warszawa

A.Szponar, 2003: Fizjografia urbanistyczna, PWN Warszawa

R. Racinowski, 1987: Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN Warszawa

Geografia urbanistyczna 2008, S. Liszewski (red) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego , Łódź (W szczególności pierwszy rozdział E. Papinskiej: Fizjografia urbanistyczna)

Podstawowe akty prawne:USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. Nr 62, poz. 627)USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r.w sprawie opracowań ekofizjograficznych. (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę z zakresu fizjografii planistycznej oraz zna jej powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi

ma podstawową wiedzę na temat wzajemnych relacji i zależności pomiędzy gospodarczą działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym, z uwzględnieniem zasad rozwoju zrównoważonego

potrafi pozyskać informacje z literatury, aktów prawnych, internetowych baz danych, materiałów kartograficznych oraz porządkować i interpretować pozyskane dane

wykazuje umiejętności oceny wpływu środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzennego i jego różnych form oraz prawidłowo interpretuje wyniki analiz uwarunkowań przyrodniczych dla wybranych przykładów

podejmuje próby samodzielnego przygotowania opracowania ekofizjograficznego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych materiałów źródłowych o charakterze pierwotnym i wtórnym

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

wykazuje potrzebę stałego doskonalenia i aktualizowania wiedzy związanej z zagadnieniami prawnymi przyrodniczych podstaw planowania przestrzennego

ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

• sprawdzenie wiedzy zdobytej na wykładach - pisemne zaliczenie (100%-95% bdb, 95%- 85% db+, 85%-75% db, 75%-65% dst+, 65%-55% dst, poniżej 55% ndst.

• obecność na ćwiczeniach, wykonanie zleconych zadań, prezentacja zadanego projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Poniży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Poniży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lidia Poniży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.